Maandelijks archief: november 2016

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Intrekken van een vergunning of een ontheffing Indien niet overeenkomstig de vergunning of de ontheffing of de daaraan verbonden voorschriften is of wordt gehandeld, kan het bestuursorgaan de vergunning kantoorruimte huren rotterdam of de ontheffing intrekken (art. 18.12 Wm). Intrekken kan ook als de algemene regels (de AMvB’s) die op de vergunning of ontheffing betrekking hebben, worden overtreden. Voordat het bestuursorgaan tot intrekken overgaat, stelt het de overtreder in de gelegenheid zijn handelen in overeenstemming met de voorschriften te brengen. Er is na de bezwaarschriftenprocedure rechtstreeks beroep mogelijk op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Gedogen Gedogen is het kantoorruimte huren utrecht bewust niet optreden tegen wetsovertredingen. Een bestuursorgaan kan bijvoorbeeld bewust niet optreden, hoewel een bedrijf zonder de vereiste milieuvergunning in werking is. Gedogen is uiteraard in strijd met de bedoeling van de wet. Bovendien brengt het rechtsonzekerheid teweeg, zeker als het gedogen niet op een besluit van het bestuursorgaan berust en de overtreding kenbaar voortgezet wordt. Niet-optreden veroorzaakt bij anderen nog meer overtredingen. Toch is het niet zo dat de wet het bestuursorgaan verplicht om op te treden: de wet zegt dat het bestuursorgaan bestuursdwang kantoorruimte huren amsterdam kan toepassen, een dwangsom kan opleggen en een vergunning kan intrekken. Er wordt van uitgegaan dat het bestuursorgaan alleen in sommige overmachts- en overgangssituaties mag nalaten om op te treden.
•Voorbeeld In haar uitspraak formuleerde de Afdeling bestuursrechtspraak de volgende mening over gedogen: ‘Wat betreft de vraag of verweerders ook van de bevoegdheid tot het aanzeggen van bestuursdwang kantoorruimte huren schiphol gebruik dienen te maken, geldt bij toepassing van de milieuwetgeving als uitgangspunt, dat in het kader van de handhaving tegen niet naleving wordt opgetreden. Er kunnen zich echter uitzonderlijke situaties voordoen, waarin van handhaving door middel van bestuursdwang kan worden afgezien, het zogeheten gedogen.

Het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het verslag moet jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het verslagjaar aan het bestuursorgaan dat de milieuvergunning verleent, worden overgelegd. De gegevens die moeten worden verstrekt, zijn beperkt tot de gegevens die het bestuursorgaan nodig heeft voor de beslissing kantoor huren rotterdam omtrent de vergunningverlening, het te voeren milieubeleid, de controle op de voortgang van de uitvoering van het beleid en voor de uitvoering van bindende EU-besluiten. Bij of krachtens AMvB kan worden bepaald in hoeverre een bestuursorgaan bij het aanbrengen van beperkingen of het verbinden van voorschriften aan een milieuvergunning kan afwijken of nadere eisen kan stellen ten aanzien van de milieuverslaglegging. Bij de milieuvergunning kunnen dus voor de milieuverslaglegging minder of extra verplichtingen worden opgelegd dan de standaardverplichtingen kantoor huren utrecht uit de AMvB.
Desgevraagd krijgt eenieder in het bedrijf binnen uiterlijk zes maanden na het verslagjaar inzage in het verslag of een kopie tegen kostprijs. Het bedrijf maakt tevoren bekend dat het verslag verkrijgbaar is.
Volgens art. 12.12 Wm beheert het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) een openbaar register dat kantoor huren amsterdam gegevens bevat over de externe veiligheid, dat wil zeggen gegevens over: de veiligheid buiten inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of krachtens een Wm-vergunning aanwezig mogen zijn; en de veiligheid buiten transportroutes en buisleidingen waarover of waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd, voor kantoor huren schiphol zover die veiligheid kan worden beïnvloed door een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester en wethouders van Heumen wijzigden een voorschrift van een vergunning van een veehouder, dat betrekking had op het gesloten houden van ramen en deuren in een stal. Door de wijziging kantoor huren rotterdam werd de veehouder verplicht investeringen te doen in nieuwe luchtinlaatopeningen. In haar uitspraak liet de Afdeling bestuursrechtspraak blijken de aanscherping van de voorschriften te accorderen, gezien het feit dat het voor dergelijke kantoor huren utrecht bedrijven geen uitzonderlijke voorzieningen waren die men had voorgeschreven. (ABRvS 17 oktober 1996, AB 1997/ 158)
Art. 8.23 Wm biedt de mogelijkheid om in het belang van het milieu beperkingen bij de vergunning en voorschriften te wijzigen, aan te vullen, in te trekken en om nieuwe beperkingen en voorschriften toe te voegen. In dit geval mag het bevoegd gezag tot de verandering in de beperkingen en voorschriften overgaan.
• Voorbeeld De Afdeling kantoor huren amsterdam bestuursrechtspraak vernietigde een wijzigingsbesluit dat tot gevolg had dat de (piek)geluidgrenswaarden voor een transportbedrijf werden verruimd. Het wijzigingsbesluit werd niet in het belang van de bescherming van het milieu geacht. (ABRvS 6 juni 1995, AB kort 1995/571)
Voor de beslissing ten aanzien van de nieuwe beperkingen of voorschriften en voor de inhoud daarvan gelden kantoor huren schiphol dezelfde regels -art. 8.6 t/m 8.17 Wm als voor de beslissing ten aanzien van een aanvraag milieuvergunning. Daartoe behoort het volgen van de afdeling 3.4 Awb-procedure (art. 8.22 lid 4 en 8.23 lid 3 Wm).

Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Categorie a: Inrichtingen waarvoor de rijksoverheid bevoegd gezag is De minister van VROM, van Verkeer en Waterstaat of van Economische Zaken zijn bevoegd gezag voor speciale inrichtingen, bijvoorbeeld inrichtingen met een bijzonder nationaal belang zoals defensieterreinen of kantoor huren rotterdam kerncentrales of inrichtingen waarop de Mijnbouwwet van toepassing is.
Categorie b: Inrichtingen waarop bepaalde AMvB’s van toepassing zijn Deze AMvB’s stellen speciale eisen aan zwaardere klassen van inrichtingen (zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen of het Besluit risico’s zware ongevallen).
Categorie c: Landbouwinrichtingen die niet onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen (Het Ab sluit zich dus (nog) kantoor huren utrecht aan bij de klassieke methodiek van het Besluit landbouw milieubeheer waarin wordt aangewezen welke landbouwinrichtingen niet vergunningplichtig zijn in plaats van de nieuwe systematiek waarin wordt aangewezen welke bedrijven wel vergunningplichtig zijn.) De AMvB Besluit landbouw milieubeheer geldt voor de inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak de aangegeven landbouwactiviteiten plaatsvinden. De landbouwinrichtingen die specifieke voorschriften behoeven, zijn vergunningplichtig op grond van dit Besluit Landbouw milieubeheer welk besluit kantoor huren amsterdam alleen betrekking heeft op de veel voorkomende landbouwbedrijven en waar algemene voorschriften kunnen gelden.
Categorie d: M.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten Activiteiten waarvoor de m.e.r.-plicht of de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt, zijn vergunningplichtig, gezien de eisen van de m.e.r.- procedure. Het gaat om de kantoor huren schiphol  gevallen waarin de m.e.r.-(beoordelings)plicht gekoppeld is aan de milieuvergunningprocedure waarvoor de afdeling 3.4 Awb-procedure wordt gevolgd met de procedure-eisen van afdeling 13.2 Wm.

Ten aanzien van het NSL

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het NSL is een bundeling van alle gebiedsgerichte programma’s en alle rijksmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het NSL bevat alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren. Tegenover de winkel huren rotterdam maatregelen die het Rijk, provincies en gemeenten vanaf 1 januari 2005 nemen om de luchtkwaliteit in een gebied te verbeteren staan alle grote ruimtelijke activiteiten in het gebied waarover de overheden de komende vijf jaar een besluit willen nemen. Het betreft dan ruimtelijke, verkeers- en infrastructurele besluiten en vergunningen voor industriële installaties. De positieve effecten (maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren) moeten alle negatieve effecten (ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit verslechteren) winkel huren utrecht ruimschoots overtreffen. Tevens moeten alle huidige overschrijdingen tijdig worden opgelost, dat wil zeggen binnen de termijn die door de EU wordt gesteld.
Ten aanzien van het NSL zal eerst een beleidsvoornemen worden vastgesteld door de betrokken ministers. Na vaststelling van het beleidsvoornemen, zal VROM de Europese Unie om uitstel vragen voor het voldoen aan de grenswaarden. Daarna zal inspraak plaatsvinden over het beleidsvoornemen en wordt de Tweede Kamer gehoord. Hierna, in het voorjaar van 2009, wordt het winkel huren amsterdam kabinetsstandpunt – het NSL – vastgesteld. Het NSL zal naar verwachting begin 2009 in werking treden en heeft een looptijd van vijf jaar, waarna zo nodig een nieuw programma wordt opgesteld. Na vaststelling van het programma zijn tussentijdse wijzigingen mogelijk als: werkelijke gegevens over projecten en winkel huren schiphol maatregelen significant verschillen van de destijds aangenomen gegevens; uit de jaarlijkse rapportages blijkt dat beoogde luchtkwaliteit niet gehaald wordt.

Flora- en faunawet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Geen andere bevredigende oplossing. De toetsing van dit criterium houdt in dat er een onderzoek naar alternatieven of alternatieve locaties moet zijn gedaan of alsnog moet worden winkel huren rotterdam uitgevoerd. Met ‘geen andere bevredigende oplossing’ wordt niet alleen bedoeld dat er geen alternatieve locaties beschikbaar zijn. Ook alternatieve oplossingen voor het probleem dat aan plannen ten grondslag ligt moeten worden onderzocht. In het geval van bijvoorbeeld de aanleg van een industrieterrein moet ook worden onderzocht of er geen alternatieven zijn voor verbetering van de werkgelegenheid. In het geval winkel huren utrecht van bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe woonwijk moet ook worden onderzocht of niet op andere wijze in de woningbehoefte kan worden voorzien. Als er een reëel alternatief voorhanden is waarbij het belang van de betreffende soort(e n) niet in het geding is, moet voor dat reële alternatief worden gekozen. Dan is toetsing aan de beide andere criteria niet langer nodig. Omgekeerd is het zo dat, als er geen reëel alternatief is, daaruit niet kan worden geconcludeerd dat er dan noodzakelijkerwijze sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang. De vraag of hiervan sprake is dient los van de beide andere criteria te worden beantwoord. Dwingende winkel huren amsterdam redenen van groot openbaar belang. De toetsing van het criterium van een dwingende reden van groot belang houdt onder meer in dat er sprake moet zijn van een algemeen belang en dus niet van een particulier belang of het belang van enkelingen.
• Voorbeeld Dwingende redenen van groot openbaar belang kunnen zijn: aanleg en versterking van dijken, zandsuppletie en andere maatregelen tegen overstromingen; verbetering van de werkgelegenheid (door bijvoorbeeld de aanleg van een bedrijventerrein); verbetering winkel huren schiphol van infrastructuur uit oogpunt van verkeersveiligheid of een betere bereikbaarheid; natuurontwikkeling of sanering met het oog op voor het milieu wezenlijke gunstige effecten en dergelijke.