Maandelijks archief: oktober 2016

Vordering van woonruimte

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een vergunning om woonruimte te onttrekken, samen te voegen of om te zetten wordt niet verleend als het belang van het behoud van de woningvoorraad groter is dan dat van de aanvrager van de vergunning, en er geen voorwaarden of voorschriften kunnen worden gesteld om het belang van winkel huren rotterdam het behoud van de woningvoorraad voldoende te dienen. Een bekende voorwaarde is het storten van een bedrag in een fonds met behulp waarvan nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd. De splitsingsvergunning kan slechts worden geweigerd in verband met de noodzakelijke samenstelling van de woningvoorraad, de stadsvernieuwing en de indeling en staat van onderhoud van het gebouw.
8.6 Huisvestingswet 321 Burgemeester en wethouders kunnen bestaande woonruimte, leegstaande gebouwen of gedeelten daarvan of woonruimte die zonder de benodigde huisvestingsvergunning in winkel huren utrecht gebruik is, vorderen als woonruimte indien dat voor een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de woonruimte noodzakelijk is. Hier gaan art. 40 t/m 60 Huisvw over. In afwijking van de normale rechtsbeschermingsregels in de Awb kan een belanghebbende tegen een besluit tot vordering direct beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er vindt geen bezwaarschriftenprocedure plaats en geen beroep op de rechtbank. De afdeling doet in principe uiterlijk binnen acht weken na de ontvangst van het beroepschrift winkel huren amsterdam uitspraak.
De gebruiker ten behoeve van wie gevorderd is, moet aan de gemeente of (als dat zo is bepaald) aan de eigenaar, maandelijks een vast te stellen vorderingsvergoeding betalen. De vorderingsvergoeding wordt met inachtneming van de geldende prijsvoorschriften vastgesteld op een bedrag dat in het economisch verkeer redelijk is (art. 47 Huisvw).
Ad e Bovengemeentelijke voorschriften Provinciale Staten kunnen richtlijnen vaststellen voor gemeentebesturen voor de huisvestingsvergunning en de wijzigingen in de woningvoorraad. Dat kunnen zij alleen winkel huren schiphol doen als het provinciale ruimtelijk-ordeningsbeleid dat nodig maakt of als de gemeenten hun huisvestingsbeleid niet op elkaar hebben afgestemd.

De Woningwet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze bepaling geldt alleen voor monumenten, maar niet voor beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit heeft tot gevolg dat bouwvergunningsvrije activiteiten zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd binnen be
306 8 Overige wetten voor winkel huren rotterdam ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
schermde stads- en dorpsgezichten aan gebouwen die niet tevens monument zijn. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van het beschermde stads- en dorpsgezicht. Zo kunnen bijvoorbeeld berghokjes, dierenverblijven, groentenkastjes, carports, pergola’s en kleine dakkapellen worden gebouwd zonder vergunning.
In art. 44 Wonw zijn uitputtend de weigeringsgronden voor een bouwvergunning vermeld. Een van de weigeringsgronden is de omstandigheid dat voor een bouwwerk een vergunning ingevolge de Monumentenwet winkel huren utrecht of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze is geweigerd. Met andere woorden: weigering van de vergunning op grond van de Monumentenwet betekent automatisch weigering van de vergunning ingevolge de Woningwet.
De termijn voor verlening van een reguliere bouwvergunning ingevolge de Woningwet is twaalf weken. De termijn winkel huren amsterdam voor verlening van een vergunning ingevolge de Monumentenwet is maximaal zes maanden en na verdaging twaalf maanden. De Woningwet bepaalt ook dat een bouwvergunning automatisch is verleend indien niet binnen de termijn van twaalf weken een beslissing is genomen. Dit staat op gespannen voet met het hiervoor vermelde in art. 44 Wonw. In beginsel houdt dit immers de mogelijkheid in dat de winkel huren schiphol bouwvergunning (automatisch) is verleend door tijdsverloop en dat de vergunning ingevolge de Monumentenwet alsnog zou kunnen worden geweigerd.

Woongelegenheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan haar woongelegenheden en onroerende aanhorigheden, en aan woongelegenheden en onroerende aanhorigheden van derden; c het in stand houden en verbeteren van de direct aan de woongelegenheden en de aanhorigheden, grenzende omgeving; d het beheren, toewijzen en verhuren van woongelegenheden winkel huren rotterdam en onroerende aanhorigheden; e het vervreemden van woongelegenheden en onroerende aanhorigheden; f het aan bewoners van bij de toegelaten instelling in beheer zijnde woongelegenheden verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, alsmede het, aan personen die te kennen geven een zodanige woongelegenheid te willen betrekken, verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met het huisvesten van die personen, en g de werkzaamheden die winkel huren utrecht noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de werkzaamheden, genoemd bij a tot en met f.
Daarnaast draagt volgens art. 12a Bbsh de toegelaten instelling bij aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar haar woongelegenheden gelegen zijn. Ter uitvoering daarvan kan de toegelaten instelling (uitsluitend) overgaan tot: a het bouwen, verwerven, bezwaren en slopen van andere gebouwen dan woongelegenheden; b het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan andere gebouwen dan woongelegenheden; c het in stand houden en winkel huren amsterdam verbeteren van de omgeving buiten de directe nabijheid van woongelegenheden; d het verhuren van andere gebouwen dan woongelegenheden; e het vervreemden van andere gebouwen dan woongelegenheden; f het verrichten van andere werkzaamheden die ten goede komen aan het woongenot in een buurt of wijk en g de werkzaamheden die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de werkzaamheden, genoemd bij a tot en met f.
Bij de uitvoering daarvan winkel huren schiphol moet de toegelaten instelling zich wel het bijdragen aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar haar woongelegenheden gelegen zijn als enige of voornaamste doel stellen (art. 12a lid 3 Bbsh).

Beslissingstermijn en aanhouden beslissing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het exploitatieplan, dat voor de in de aanvraag begrepen grond is vastgesteld, is nog niet onherroepelijk Het is ongewenst dat een bouwplan afwijkend van een vastgesteld exploitatieplan winkel huren rotterdam gerealiseerd kan worden voordat het exploitatieplan onherroepelijk is omdat het doel van het exploitatieplan daardoor gefrustreerd kan worden. De aanhouding van de beslissing op de aanvraag bouwvergunning duurt totdat het exploitatieplan onherroepelijk is. Niettemin kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning verlenen indien een ingesteld beroep geen gevolgen kan hebben voor de toetsing van het bouwplan of de aan de bouwvergunning te verbinden voorschriften, dan wel
deze gevolgen naar het winkel huren utrecht oordeel van burgemeester en wethouders niet opwegen tegen het belang dat met verlening van de bouwvergunning is gediend.
Ad 3 Beschermde stads- en dorpsgezichten Sommige stads- en dorpsgezichten zijn het waard op grond van de Monumentenwet 1988 te worden aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht. Na deze aanwijzing stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan of beheersverordening vast ter bescherming van het stads-of dorpsgezicht. Het gevolg van de aanwijzing is dat de beslissing op aanvragen voor een bouwvergunning wordt aangehouden totdat het nieuwe bestemmingsplan of de beheersverordening ter bescherming van het stads- of winkel huren amsterdam dorpsgezicht in werking is getreden (art. 51 lid 2 Wonw). De aanhoudingsplicht geldt niet voor bouwwerken die normaal gesproken bouwvergunningsvrij zijn, maar vanwege · het bouwen in een beschermd stads- of dorpsgezicht of · omdat ze plaats vinden in, op, aan of bij een monument toch aan een (lichte-) bouwvergunning gebonden zijn (art. 43 lid 2 Wonw).
Omdat voor bouwen in opdracht winkel huren schiphol van de gemeente of dat behoort tot gewoon onderhoud geen bouwvergunning nodig is, geldt ook daarvoor geen aanhoudingsplicht.

Een verbouwing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een aanvraag bouwvergunning moet aan dergelijke gebruiksvoorschriften van de bouwverordening worden getoetst. Het Bouwbesluit 2003 schrijft voor dat in bouwwerken voorzieningen zijn voor drinkwater, elektriciteit, gas en afvoer van afvalwater. De bouwverordening schrijft voor winkel huren rotterdam dat deze voorzieningen zijn aangesloten op de openbare distributienetten en voor afvalwater op de openbare riolering. Een bouwvergunning moet dus geweigerd worden als niet is voorzien in deze aansluiting. Als het bouwplan in de aansluiting voorziet en het bestemmingsplan niet in de weg staat aan de aansluiting maar naburige eigenaren de aansluiting verhinderen, is de belemmering van privaatrechtelijke winkel huren utrecht aard op grond waarvan de bouwvergunning niet kan worden geweigerd. Dergelijke problemen kan men voorkomen door aan de bouwvergunning voorwaarden (onder de huidige Woningwet ‘voorschriften of beperkingen’) te verbinden als bedoeld in art. 56 Wonw, aldus de Afdeling bestuursrecht (ABRvS 9 juli 1999, AB 1999/447).
Het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem De Woningwet verplicht de gemeente om in de bouwverordening voorschriften op te nemen tegen het bouwen op verontreinigde bodem. Deze winkel huren amsterdam voorschriften hebben uitsluitend betrekking op bouwwerken (art. 8 lid 3 Wonw): a waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven en b voor het bouwen waarvan een reguliere bouwvergunning is vereist.
De voorschriften hebben echter geen betrekking op bouwwerken die naar aard en omvang gelijk zijn te stellen met bouwvergunningsvrije of lichtbouwvergunningplichtige bouwwerken en die de grond raken, of ten aanzien waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd.
Een verbouwing op een winkel huren schiphol etage kan dus niet worden verhinderd vanwege bodemverontreiniging. Op een bouwplan waardoor wederrechtelijk gebruik zal ontstaan, hebben de bodemverontreinigingsvoorschriften uit de bouwverordening wel betrekking.

De hoogte van de antenne

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien het een andere antenne betreft dan bedoeld onder 2°: de hoogte van de antenne, met antennedrager, is, gemeten vanaf de voet, of indien deze is bevestigd aan de gevel, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist, minder dan 5 m; G container voor huishoudelijke afvalstoffen: 1 de hoogte van de container, gemeten winkel huren rotterdam vanaf het aansluitend terrein, minder is dan 2 m; en 2 indien de container bovengronds wordt geplaatst: de bruto-oppervlakte minder is dan 4 m2; H gebouw ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer: 1 de hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, minder is dan 3 m; en 2 de bruto-oppervlakte minder is dan 15 m2; rolhek, luik of rolluik bij andere gebouwen dan woningen: 1 het rolhek, luik winkel huren utrecht of rolluik aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie is geplaatst; en 2 voor ten minste 90% uit glasheldere doorkijkopeningen bestaat; J magazijnstelling: 1 de hoogte, gemeten vanaf de voet, meer is dan 3 m maar minder dan 8,5 m; en
230 6 Woningwet: nieuwbouw
2 de magazijnstelling niet is voorzien van een verdiepingsvloer of loopbrug; K verandering van niet-ingrijpende aard aan een bestaand bouwwerk: 1 de verandering geen betrekking heeft op de draagconstructie van dat bouwwerk: 2 de bebouwde oppervlakte niet wordt uitgebreid; en 3 het bestaande niet-wederrechtelijke gebruik wordt gehandhaafd.
18 C Bouwwerk van beperkte omvang op erf is Lager dan 3 m en opp. is kleiner dan 5 m2 D Antenne is lager dan 40 m E Nutsgebouw of voor het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of wegverkeer is lager dan 5 m en opp. is kleiner dan 50 m De bij C, D en E bedoelde bouwwerken zijn: C Het bouwwerk van beperkte omvang (art. 3 lid 1 onder b Bblv) heeft een hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, die minder is dan 3 m, en een bruto-oppervlakte die winkel huren amsterdam minder is dan 5 m2. D Een antenne-installatie ten behoeve van onder meer mobiele telecommunicatie (art. 3 lid 1 onder e of f of lid 3 onder c Bblv) heeft een hoogte, gemeten vanaf de voet van de antenne, of indien de antenne is geplaatst op een antennedrager, gemeten vanaf de voet van de antennedrager, die minder is dan 40 m. E Het gebouw ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer (art. 3 lid 1 onder h Bblv) met een hoogte die minder is dan 5 men een bruto-oppervlakte die minder is dan 50 m2•
Noodzaak van een bouwvergunning (speciaal) Hierna worden drie specifieke vragen behandeld over het nodig zijn van een bouwvergunning. 1 Mag men een bouwplan bij de beoordeling splitsen in een winkel huren schiphol bouwvergunningplichtig deel en een bouwvergunningsvrij deel? 2 Wanneer is een bouwplan ‘een verandering van niet-ingrijpende aard aan een bestaand bouwwerk’, waarvoor geen bouwvergunning nodig is? 3 Wat geldt er als bouwer en bestuur van mening verschillen over de noodzaak van een bouwvergunning?