Maandelijks archief: augustus 2016

Morele verplichting

Een grote meerderheid (73 procent) beschouwde deze handelwijze als aanvaardbaar. Het blijkt dat de werkgever geen morele verplichting heeft om 9 dollar per uur te betalen. Het recht daarop is persoonsgebonden: de huidige werknemer heeft recht op behoud van zijn loon zelfs als de marktsituatie de werkgever zou toestaan een loonkorting op te leggen. De vervangende werknemer kantoor huren rotterdam heeft geen recht op het referentieloon van zijn voorganger en daarom mag de werkgever het loon korten zonder het risico dat hij als oneerlijk wordt beschouwd. Het bedrijf heeft een eigen recht, namelijk zijn bestaande winstniveau handhaven. Als het geconfronteerd wordt met een dreiging van verlies, is het gerechtigd dit verlies aan anderen over te dragen. Een ruime meerderheid van de respondenten was van mening dat het voor een bedrijf niet oneerlijk is om het loon van zijn werknemers te verlagen kantoor huren utrecht wanneer het minder winstgevend wordt. De regels die we opstelden, hadden zowel betrekking op rechten van het bedrijf als op rechten van individuen waarmee het bedrijf te maken heeft. Wanneer het bedrijf bedreigd wordt, is het niet oneerlijk als het bedrijf zelfzuchtig is. Het wordt zelfs niet van het bedrijf verwacht dat het een deel van het verlies op zich neemt: het mag verlies doorgeven. Er golden verschillende regels voor wat het bedrijf mocht doen om zijn winsten te vergroten of teruglopende winsten te vermijden. Als een bedrijf zijn productiekosten terugdrong, eisten de kantoor huren amsterdam eerlijkheidsregels niet van het bedrijf dat het deze meevaller met zijn klanten of werknemers zou delen. Natuurlijk hadden onze respondenten meer waardering voor een bedrijf en beschouwden ze het als eerlijker als het klanten of werknemers in toegenomen winsten liet delen, maar ze merkten het bedrijf niet aan als oneerlijk als het dit achterwege liet. Ze toonden zich alleen verontwaardigd als een bedrijf zijn macht gebruikte om informele contracten met werknemers of klanten te verbreken en een verlies aan anderen op te leggen teneinde zijn winst te vergroten. De belangrijke opgave voor onderzoekers van economische eerlijkheid is niet het ideale gedrag vaststellen, maar de scheidslijn vinden tussen aanvaardbaar gedrag en handelingen die schande en bestraffing met zich meebrengen. We waren niet optimistisch toen we ons verslag over dit onderzoek inzonden naar de American Economie Review. Ons artikel stelde vraagtekens bij het onder economen algemeen gekoesterde inzicht dat economisch gedrag door kantoor huren schiphol eigenbelang wordt geregeerd en dat aandacht voor eerlijkheid doorgaans geen rol speelt. Daarnaast baseerden we ons op enquêtegegevens, waarvoor economen over het algemeen weinig respect hebben. Niettemin legde de hoofdredacteur van het tijdschrift ons artikel ter beoordeling voor aan twee economen die zich niet aan deze conventies gebonden voelden (later werd hun identiteit aan ons geopenbaard; het waren de meest welwillende beoordelaars die de hoofdredacteur had kunnen vinden). Het artikel wordt vaak geciteerd en de conclusies van het artikel hebben de toets van de tijd doorstaan. Recenter onderzoek heeft steun gegeven aan de observaties over eerlijkheid in verband met een referentiepunt en heeft ook aangetoond dat aandacht voor eerlijkheid in de economie een belangrijke rol speelt, iets wat we vermoed hadden maar niet bewezen.14

De prospecttheorie

Er zijn goede redenen om de prospecttheorie buiten inleidende teksten te houden. De basisbegrippen van de economie zijn belangrijke intellectuele werktuigen die zelfs niet gemakkelijk te bevatten zijn met vereenvoudigde en onrealistische veronderstellingen over de aard van mensen die op allerlei markten economisch met elkaar in interactie zijn. Deze veronderstellingen ter kantoor huren rotterdam discussie stellen op het moment dat ze worden aangeboden, zou verwarrend zijn, en misschien demoraliserend. Het is redelijk om studenten eerst te helpen zich het basisgereedschap van het vakgebied eigen te maken. Daarnaast is de falende rationaliteit die in de prospecttheorie is ingebouwd, vaak niet relevant voor de voorspellingen van economische theorie, die in sommige situaties met grote nauwkeurigheid uitkomen en in veel andere situaties een goede benadering bieden. In sommige contexten kantoor huren utrecht wordt het verschil echter significant. De besluitvormers die de prospecttheorie beschrijft, laten zich leiden door de directe emotionele uitwerking van winst en verlies, niet door langetermijnvooruitzichten op rijkdom of het maximaliseren van een globale utiliteit. In mijn bespreking van fouten in het model van Bernoulli die meer dan twee eeuwen lang onopgemerkt zijn gebleven, heb ik de nadruk gelegd op verblinding door theorie. Maar deze verblinding is natuurlijk niet voorbehouden aan de theorie van verwachte utiliteit. De prospecttheorie heeft haar eigen fouten en verblinding door theorie heeft ertoe bijgedragen dat deze theorie, met inbegrip van haar fouten, als kantoor huren amsterdam voornaamste alternatief van de utiliteitstheorie is geaccepteerd. Neem bijvoorbeeld de veronderstelling van de prospecttheorie dat het referentiepunt, doorgaans de status-quo, een waarde van nul heeft. Deze veronderstelling lijkt redelijk maar leidt tot enkele absurde consequenties.
Kijk eens goed naar de volgende vooruitzichten. Wat zouden die voor u betekenen?
A. Eén kans op een miljoen om 1 miljoen dollar te winnen. B. Een kans van 90 procent om 12 dollar te winnen en 10 procent kantoor huren schiphol kans om niets te winnen C. Een kans van 90 procent om 1 miljoen dollar te winnen en 10 procent kans om niets te winnen.

Het premortem

Het premortem: een gedeeltelijke remedie Kan al te zelfverzekerd optimisme door training worden overwonnen? Ik ben daar niet optimistisch over. Er zijn allerlei pogingen gedaan om mensen te oefenen in het kantoor huren rotterdam opstellen van betrouwbaarheidsintervallen die de onnauwkeurigheid van hun voorspellingen weerspiegelen, waarbij slechts in enkele gevallen melding is gemaakt van een bescheiden succes. Een vaak geciteerd voorbeeld is dat geologen bij Shell minder zelfverzekerd werden in hun beoordeling van mogelijke boorlocaties na een training met gevallen uit het verleden waarvan de uitkomst bekend was. 19 In andere situaties werd overmatig zelfvertrouwen gematigd (maar niet tenietgedaan) wanneer beoordelaars werden aangemoedigd om kantoor huren utrecht concurrerende hypotheses in beschouwing te nemen. Overmatig zelfvertrouwen is echter een direct gevolg van kenmerken van Systeem r die wel getemd kunnen worden maar niet overwonnen. De voornaamste hindernis is dat subjectief vertrouwen berust op de samenhang van het verhaal dat je hebt opgebouwd, en niet op de kwaliteit en de hoeveelheid informatie die dit verhaal ondersteunt. Organisaties zijn misschien beter dan individuen zelf in staat optimistische individuen te temmen. Het beste idee om dit te doen is aangeleverd door Gary Klein, mijn ‘coöperatieve tegenspeler’ die over het algemeen een verdediger is van intuïtieve besluitvorming tegenover bezwaren over bias en zich verzet tegen algoritmen. Hij betitelt zijn voorstel als het premortem. De werkwijze is eenvoudig: wanneer de organisatie bijna tot een belangrijke beslissing is gekomen maar zich nog niet formeel heeft vastgelegd, is het voorstel van Klein om voor een korte sessie een kantoor huren amsterdam groep individuen bijeen te brengen die kennis hebben van het besluit. De sessie wordt ingeleid door een korte instructie: ‘Stel je voor dat we een jaar verder zijn. We hebben het plan in praktijk gebracht zoals het nu voorligt. De uitkomst was rampzalig. Neem vijf tot tien minuten de tijd om een korte geschiedenis van de ramp op te schrijven.’ Gary Kleins idee van een premortem roept doorgaans direct enthousiasme op. Toen ik het terloops had beschreven tijdens een sessie in Davos, mompelde iemand achter me dat het alleen al hierom de moeite waard was om naar Davos te komen. (Later ontdekte ik dat de spreker de topman was van een grote internationale onderneming.) Het premortem heeft twee belangrijke voordelen: het overstijgt het groepsdenken dat zich meester kantoor huren schiphol maakt van veel teams wanneer er een besluit genomen lijkt te zijn, en het stimuleert de verbeelding van goed geïnformeerde individuen in een broodnodige richting.