Maandelijks archief: augustus 2016

De bevoegdheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De bevoegdheid van de gemeenteraad om verordeningen vast te stellen is niet onbegrensd. Volgens art. 149 Gemw maakt de raad de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt: zijn verordeningen moeten de huishouding van de gemeente betreffen en flexplek huren rotterdam mogen zich niet begeven in de particuliere sfeer. De raad is dus niet tot regelgeving bevoegd wanneer de handelingen die hij zou willen regelen vanuit de privésfeer geen uitstraling op het openbare leven hebben. Verder mag de raad geen verordeningen maken voor onderwerpen waarin reeds een hogere regeling voorziet, tenzij in de aanvullende sfeer (art. 121 Gemw) indien de hogere regeling daartoe ruimte laat. Gemeentelijke verordeningen vervallen van rechtswege wanneer een hogere regeling op een later tijdstip over hetzelfde onderwerp tot stand komt (art. 122 Gemw). De Kroon (via het vernietigingsrecht) en de rechter (via onverbindendverklaring) houden flexplek huen utrecht dit in de gaten. De Gemeentewet bevat daarnaast nog een aantal bepalingen die het primaat van de raad nog eens extra onderstrepen. Art. 150 Gemw: De raad heeft de bevoegdheid om een inspraakverordening te maken. Art. 151a Gemw: De raad heeft de bevoegdheid om een prostitutieverordening te maken. Art. 151b Gemw: De raad kan de burgemeester de bevoegdheid verlenen om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen, in geval van (vrees voor) verstoring van de openbare orde. Art. 155a Gemw: De raad kan een onderzoek instellen naar het door het college van burgemeester en wethouders gevoerde bestuur. Art. 156 Gemw: De raad kan aan burgemeester en wethouders en aan een commissie alle bevoegdheden van de raad overdragen, met uitzondering van een aantal concreet aangegeven bevoegdheden (vaststelling van de begroting en flexplek huren amsterdam rekening, vaststelling van belastingverordeningen, het stellen van straf op overtreding van verordeningen) en ook met uitzondering van een aantal bevoegdheden die zich uit hun aard niet voor delegatie lenen (bijvoorbeeld de hiervoor beschreven bevoegdheid tot het stellen van algemene regels: immers, dan zouden burgemeester en wethouders zichzelf die regels stellen). Met deze uitzonderingen geldt de delegatiebevoegdheid voor alle aangelegenheden waartoe de raad competent is. De raad krijgt daarmee alle vrijheid de interne bestuursstructuur van de gemeente zelf in te richten: hij kan nu zelf bepalen wat hij aan zich wil houden en wat hij aan andere gemeentelijke organen wil overlaten. Art. 60 Gemw: Dit artikel is al eerder ter sprake geweest in de passage over het college van burgemeester en wethouders: de raad kan in een algemene regeling flexplek huren schiphol aangeven welke besluiten van het college (en van de burgemeester) aan de leden van de raad moeten worden medegedeeld dan wel voor dezen ter inzage moeten worden gelegd. Ook deze bepaling beoogt de positie van de raad, via verbetering van de informatieverstrekking aan de individuele raadsleden, te versterken.

Regering en parlement

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Momenteel is de praktijk dat bij een conflict tussen regering en parlement (vrijwel altijd de Tweede Kamer), de regering ook ontslag neemt als de Tweede Kamer wordt ontbonden. Het gevolg is dat flexplek huren rotterdam nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven en op basis van de verkiezingsuitslag een nieuwe regering wordt gevormd. Dit is anders indien een conflict ontstaat tussen een minister en de Tweede Kamer. Indien het slechts om één minister gaat, hoeft door dit conflict niet de hele regering af te treden. Alleen de desbetreffende minister zal dan zijn ontslag indienen. Het behoort tot de regels van het gewoonterecht dat in zo’n flexplek huen utrecht situatie ook de desbetreffende staatssecretaris zijn ontslag indient. Zegt de Kamer het vertrouwen op in een staatssecretaris, dan moet deze zijn ontslag indienen. De desbetreffende minister hoeft dan echter niet op te stappen.
Een conflict tussen regering en parlement ontstaat vaak naar aanleiding van een motie vanuit de Kamer. Zoals eerder is betoogd, hoeft een motie niet door de regering te worden uitgevoerd. Een ingediende motie kan echter betrekking hebben op een voor de regering zo belangrijke aangelegenheid, dat aanvaarding van de motie door de regering wordt beschouwd als een uiting flexplek huren amsterdam van wantrouwen. Door dit voorafgaande aan de stemming over de motie aan het parlement mee te delen, krijgt de motie een extra lading. Zij verandert van een gewone motie in een motie van wantrouwen. Meestal schrikt het parlement er dan voor terug om de motie te aanvaarden. Immers, aanvaarding betekent een vertrouwensbreuk met als gevolg Kamerontbinding en het opstappen van de regering.
2.2.6 Algemene Rekenkamer De Algemene Rekenkamer controleert de rijksuitgaven op hun rechtmatigheid (art. 76 Gw). Vooral is daarbij van belang de vraag of de uitgaven in overeenstemming zijn met de begroting. De Rekenkamer bestaat uit drie leden die de Kroon benoemt.
2.2.7 Rechterlijke macht Art. 112 Gw bepaalt dat de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen is opgedragen aan de rechterlijke macht (civiele rechtspraak). Art. 113 lid 1 Gw bepaalt hetzelfde voor de berechting van strafbare feiten (strafrechtspraak). De genoemde geschillen ontstaan uit burgerlijke rechtsbetrekkingen, dus flexplek huren schiphol tussen burgers. De berechting van andere geschillen – bijvoorbeeld tussen bestuur en burger – kan de wet óók aan de rechterlijke macht opdragen (art. 112 lid 2 Gw). De organisatie van de rechterlijke macht is geregeld in de Wet op de rechterlijke organisatie. De wijze van procederen is te vinden in het Wetboek van de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) (voor civiele zaken) en het Wetboek van Strafvordering (Sv) (voor strafzaken).

Systematische interpretatie

Systematische interpretatie De rechter kan bij de wetstoepassing ook veel aandacht schenken aan de opzet van de wet die toegepast moet worden, of aan een andere wet waarin een regeling over het betreffende onderwerp staat: de systematische interpretatie.
•Voorbeeld De Afdeling rechtspraak van de Raad van State hanteerde de systematische interpretatie in haar volgende uitspraak. Deze zaak betrof het beroep tegen de goedkeuring van een flexplek huren rotterdam besluit van Gedeputeerde Staten tot het vaststellen van een hogere grenswaarde van geluidsbelasting voor bepaalde gebieden. De Afdeling rechtspraak overwoog: ‘De in art. 82 en verder van de Wet geluidhinder opgenomen geluidhinderaspecten hebben betrekking op de geluidsbelasting van nog te bouwen woningen, zodat moet worden uitgegaan van de situatie waarbij de bouwplannen zijn verwezenlijkt; het huidige open landschap moet dan worden aangemerkt als stedelijk gebied. Het reflecteren van het flexplek huen utrecht toenemende verkeerslawaai door de op te richten woningen valt niet onder de belangen die volgens het stelsel van de wet met de vaststelling van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van te bouwen woningen worden beschermd.’ (ARRvS 9 februari 1987, nr. ROl .85.0485)
Ad c Wetshistorische interpretatie De rechter kan zich ook richten op de geschiedenis van de wet: hoe is bijvoorbeeld de behandeling in de Tweede Kamer geweest en wat kunnen we daaruit leren over de bedoeling van de wetgever? Dat is de wetshistorische interpretatie.
• Voorbeeld De Afdeling rechtspraak van de Raad van State hanteerde de wetshistorische interpretatie in de volgende zaak. Deze zaak betrof vernietiging in beroep door Gedeputeerde Staten van een flexplek huren amsterdam beschikking van burgemeester en wethouders, inhoudende de verlening van een vergunning op grond van de Wet autovervoer personen. De Afdeling rechtspraak overwoog: ‘Uit de wetsgeschiedenis van voornoemde wet blijkt, dat het de bedoeling van de wetgever is geweest de zelfstandigheid van de gemeenten op het in geding zijnde punt niet meer in te perken dan strikt onvermijdelijk is. Aan de onderscheidene colleges van burgemeester en wethouders is het voorbehouden in beginsel een eigen beleid te voeren. Aan een besluit in beroep, waarbij van het oordeel van het bevoegde orgaan der gemeente wordt afgeweken, dient een gedegen onderzoek flexplek huren schiphol van alle van belang zijnde feiten en omstandigheden vooraf te gaan.’ (ARRvS 13 juni 1980, nr. A-3.3274 1978)

Een normatief gezichtspunt

De moraal van deze resultaten is verontrustend: invariantie is vanuit een normatief gezichtspunt van wezenlijk belang, intuïtief overtuigend én in psychologisch opzicht onhanteerbaar. We kunnen ons maar twee manieren voorstellen om invariantie te waarborgen. De eerste is door een procedure aan te nemen die gelijkwaardige versies van een willekeurig probleem omzet in een en dezelfde canonieke presentatie. Dit is de rationale achter de stelregel die studenten bedrijfskunde wordt voorgehouden: dat ze elk beslissingsprobleem flexplek huren rotterdam moeten bekijken in termen van het totale bezit, en niet in termen van winst of verlies (Schlaifer, 19 59). Een dergelijke presentatie zou een eind maken aan de schending van invariantie die in de voorgaande problemen geïllustreerd is, maar dit advies is gemakkelijker te geven dan op te volgen. Behalve in de context van een mogelijke ineenstorting worden financiële uitkomsten eerder opgevat als winst en verlies dan als toestanden van rijkdom. Daarnaast vereist een canonieke presentatie van riskante vooruitzichten een bundeling van alle uitkomsten van in samenhang voorgelegde beslissingen (bijvoorbeeld probleem 4) die zelfs bij eenvoudige problemen de mogelijkheid flexplek huren utrecht van intuïtieve berekening te boven gaat. Het tot stand brengen van een canonieke presentatie is nog moeilijker in andere contexten zoals veiligheid, gezondheid of kwaliteit van het leven. Zouden we mensen de raad moeten geven om consequenties van volksgezondheidsbeleid (bijvoorbeeld de problemen I en 2) te beoordelen in termen van algehele mortaliteit, mortaliteit op grond van ziekte, of het aantal doden dat in verband staat met de specifieke ziekte die op een gegeven moment aan de orde is? Een andere benadering die invariantie zou kunnen waarborgen, is de beoordeling flexplek huren amsterdam van opties in termen van hun actuariële in plaats van hun psychologische consequenties. Het actuariële criterium heeft iets aantrekkelijks in de context van mensenlevens, maar schiet duidelijk tekort bij financiële keuzen, zoals ten minste sinds Bernoulli algemeen is ingezien, en is volstrekt ongeschikt voor uitkomsten waarbij een objectieve meeteenheid ontbreekt. Onze conclusie is dat we niet mogen verwachten dat invariantie bij gebruik van verschillende kaders gehandhaafd blijft en dat vertrouwen in een bepaalde keuze geen zekerheid geeft dat dezelfde keuze ook in een flexplek huren schiphol ander kader gemaakt zou worden. Daarom is het een verstandige werkwijze om de kwaliteit van voorkeuren op de proef te stellen door welbewuste pogingen om een beslissingsproblemen op verschillende manieren in te kaderen (Fischhoff, Slovic en Lichtenstein, 1980).

Numeriek voorspellen

Diverse onderzoeken naar numeriek voorspellen hebben aangetoond dat intuitieve voorspellingen deze regel overtreden en dat proefpersonen weinig tot geen acht slaan op voorspelbaarheid.10 In een van deze onderzoeken kregen proefpersonen stukjes tekst te lezen waarin de prestaties flexplek huren rotterdam van verschillende leraren in opleiding tijdens een oefenles werden beschreven. Sommige proefpersonen moesten de kwaliteit van de in de tekst beschreven les beoordelen, uitgedrukt in percentielen, in relatie tot de gespecificeerde populatie. Andere proefpersonen moesten voorspellen wat de kwaliteit van iedere leraar over vijf jaar zou zijn, wederom in percentielen. De oordelen waren in beide gevallen identiek. Anders gezegd, de voorspelling van een verafgelegen criterium (de kwaliteit van een leraar na flexplek huen utrecht een periode van vijf jaar) was identiek aan de beoordeling van de informatie waarop die voorspelling was gebaseerd (de kwaliteit van de oefenles). De studenten die deze voorspellingen maakten, waren zich ongetwijfeld bewust van de beperkte voorspelbaarheid van vakkennis op basis van een enkele proefles; toch waren hun voorspellingen even extreem als hun beoordelingen. De illusie van validiteit. We hebben gezien dat mensen vaak voorspellingen doen door een uitkomst (bijvoorbeeld een beroep) te kiezen die de meeste overeenkomstigheid heeft met de input (bi1voorbeeld een karakterbeschrijving). Het vertrouwen dat ze in hun voorspelling hebben, is primair afhankelijk van de mate van representativiteit (met andere woorden, de kwaliteit van de overeenkomstigheid flexplek huren amsterdam russen de gekozen uitkomst en input), zonder dat er acht wordt geslagen op factoren die de accuratesse van de voorspelling beperken. Mensen ontwikkelen dus veel vertrouwen in de voor
spelling dat iemand bibliothecaris is als ze een beschrijving krijgen van iemand die voldoet aan het stereotiepe beeld van de bibliothecaris, zelfs al is deze beschrijving summier, onbetrouwbaar of verouderd. Dit ongerechtvaardigde vertrouwen, geproduceerd door de overeenkomsten tussen de voorspelde uitkomst en de gegeven input, wordt de illusie van validiteit genoemd. Deze illusie blijft aanwezig, zelfs al wordt de voorspellende partij zich bewust van de beperkte accuratesse van zijn voorspelling. We zien vaak dat psychologen die intakegesprekken voeren veel vertrouwen in hun eigen voorspellingen ontwikkelen, zelfs al blijkt uit de literatuur dat flexplek huren schiphol dergelijke gesprekken een zeer beperkte validiteit hebben. Het nog immer grote belang van het klinische intakegesprek toont de kracht van de illusie aan.

Steeds opnieuw

Steeds opnieuw In dit deel van het boek is de rol van de tijd herhaaldelijk aan de orde gekomen. Het is aannemelijk om het leven van het ervarende zelf te beschrijven als een reeks van momenten flexplek huren rotterdam die elk op zich een waarde hebben. De waarde van een episode – die ik een hedonimeter-totaal heb genoemd is eenvoudigweg de som van de waarden van haar momenten. Maar dit is niet hoe episodes in ons denken worden voorgesteld. Het terugblikkende zelf, zoals ik het heb beschreven, vertelt ook verhalen en maakt keuzen, en noch de verhalen noch de keuzen houden zorgvuldig rekening met de tijd. In de verhalende modus wordt een episode voorgesteld aan de hand van enkele kritieke momenten, vooral flexplek huen utrecht het begin, de piek en het einde. Duur wordt verwaarloosd. We hebben deze gerichtheid op bijzondere momenten zowel gezien in de situatie met de koude hand als in het verhaal van Violetta. We hebben nog een andere vorm van verwaarlozing van duur gezien in de prospecttheorie, waarin een toestand wordt voorgesteld door de overgang naar die toestand. Het winnen van een loterij levert een nieuwe toestand van rijkdom op die enige tijd zal duren, maar de beslissingsutiliteit correspondeert met de verwachte intensiteit van de reactie op het nieuws dat je gewonnen hebt. Dat de aandacht zich van de nieuwe toestand zal terugtrekken en dat er ook andere aanpassingen aan de nieuwe toestand zullen plaatsvinden wordt verwaarloosd, omdat alleen de overgang naar de nieuwe toestand in beschouwing wordt genomen. Dezelfde gerichtheid op de overgang naar de nieuwe toestand en dezelfde flexplek huren amsterdam verwaarlozing van tijd en aanpassing zijn te vinden in voorspellingen van de reactie op chronische ziekten, en natuurlijk in de kokerillusie. De fout die mensen met de kokerillusie maken, is dat ze aandacht schenken aan geselecteerde momenten en verwaarlozen wat er op andere momenten gebeurt. In ons denken gaan we goed om met verhalen, maar ons denken lijkt niet goed toegerust te zijn voor het verwerken van tijd. In de laatste tien jaar hebben we veel nieuwe feiten geleerd over geluk. Maar we hebben ook geleerd dat het woord ‘geluk’ geen eenduidige betekenis heeft en niet gebruikt mag worden alsof dit wel het geval is. Soms laat de wetenschappelijke flexplek huren schiphol vooruitgang ons achter met meer raadsels dan daarvoor.

De genoegens

De pijnen van een bevalling en de genoegens van een vakantie worden altijd naar voren gebracht als bezwaren tegen het idee van verwaarlozing van duur: we hebben allemaal de intuïtie dat een bevalling van 24 uur veel zwaarder is dan een bevalling die 6 uur duurt, en dat 6 dagen in een goed vakantieoord beter zijn dan 3. In deze situaties lijkt duur iets uit te maken, maar dit komt kantoor huren rotterdam alleen omdat de kwaliteit van de afloop met de lengte van de episode verandert. De moeder is sterker uitgeput en hulpelozer na 24 uur dan na 6 uur, en de vakantieganger is meer verkwikt en uitgerust na 6 dagen dan na 3. Wat ertoe doet bij onze intuïtieve beoordeling van zulke episodes is de geleidelijke verslechtering of verbetering van de opgedane ervaring en hoe de betrokkene zich aan het einde van deze kantoor huren utrecht episode voelt.
Vakanties met geheugenverlies Denk aan de keuze van een vakantie. Geeft u de voorkeur aan een ontspannende week op het vertrouwde strand waar u vorig jaar ook geweest bent? Of hoopt u uw voorraad herinneringen uit te breiden? Voor deze alternatieven zijn afzonderlijke bedrijfstakken tot ontwikkeling gekomen: vakantieoorden bieden restaurerende ontspanning; toerisme helpt mensen aan nieuwe verhalen en herinneringen. Het koortsachtige fotograferen van vele toeristen doet vermoeden dat het opslaan van herinneringen vaak een belangrijk doel is, dat zowel vorm geeft aan de vakantieplannen als aan de ervaring van de vakantie. De fotograaf beschouwt het vastgelegde tafereel niet als een genietbaar moment, maar als een toekomstige herinnering die in beeld moet worden gebracht. Foto’s kunnen hun nut hebben voor het terugblikkende zelf – hoewel kantoor huren amsterdam we er zelden erg lang naar kijken, of zo vaak als we verwacht hadden, of zelfs helemaal niet – maar het maken van foto’s is niet noodzakelijk de beste manier voor het ervarende zelf van de toerist om van zijn omgeving te genieten. In veel gevallen beoordelen we toeristische vakanties aan de hand van het verhaal en de herinneringen die we eraan willen bewaren. Het woord gedenkwaardig wordt vaak gebruikt om hoogtepunten van een vakantie te beschrijven, en geeft hiermee expliciet het doel van de ervaring aan. In andere situaties – waarbij we kunnen denken aan liefde – verandert de verklaring dat een bijzonder moment nooit vergeten zal worden, hoewel kantoor huren schiphol dit niet altijd uitkomt, het karakter van het moment. Een ervaring die welbewust als gedenkwaardig wordt aangemerkt, krijgt een gewicht en een betekenis die zij anders niet zou hebben.

De hersenactiviteit

De hersenactiviteit van de deelnemers werd bij al hun beslissingen vastgelegd. Later werden de proeven in twee categorieën uiteengelegd: I. proeven waarbij de keuze van de proefpersoon overeenstemde met het kader: – gaf voorkeur aan zekerheid in de versie van behouden; – gaf voorkeur kantoor huren rotterdam aan de gok in de versie van verliezen. 2. proeven waarbij de keuze niet overeenstemde met het kader.
De opmerkelijke resultaten illustreren de mogelijkheden van het nieuwe onderzoeksgebied neuro-economie, het onderzoek naar wat er in iemands hersenen gebeurt terwijl hij beslissingen neemt. Neurowetenschappers hebben duizenden van deze experimenten uitgevoerd en geleerd om te verwachten dat bepaalde hersengebieden ‘oplichten’ – door toegenomen zuurstofvoorziening als aanwijzing van verhoogde zenuwactiviteit – afhankelijk van de aard van de taak. Verschillende gebieden worden actief wanneer de proefpersoon respectievelijk een object bekijkt, zich voorstelt tegen een bal te trappen, een gezicht kantoor huren utrecht herkent of aan een huis denkt. Andere gebieden lichten op wanneer de proefpersoon emotioneel wordt geprikkeld, zich in een conflictsituatie bevindt of zich concentreert op het oplossen van een probleem. Hoewel neurowetenschappers zich zorgvuldig onthouden van uitspraken als ‘dit deel van de hersenen doet dit of dat’, hebben ze veel geleerd over de ‘persoonlijkheden’ van verschillende hersengebieden en dragen analyses van hersenactiviteit steeds beter bij aan psychologische kantoor huren amsterdam interpretaties. Het onderzoek naar kadereffecten heeft drie belangrijke uitkomsten opgeleverd: I. Een gebied dat in verband staat met emotionele prikkeling (de amygdala) was meestal actief wanneer de keuzen van proefpersonen met het kader overeenstemden. Dit is precies wat we zouden verwachten wanneer de emotioneel beladen woorden behouden en verliezen een directe geneigdheid tot stand brengen om de kantoor huren schiphol zekerheid te benaderen (wanneer deze als in winst wordt ingekaderd) of te vermijden (wanneer hij wordt ingekaderd als een verlies). De amygdala wordt zeer snel aangesproken door emotionele prikkels en is een aannemelijke verdachte voor betrokkenheid van Systeem I.

Uitzichtloze onderzoeksprojecten

De fout van gemaakte kosten houdt mensen te lang vast in slechte banen, ongelukkige huwelijken en uitzichtloze onderzoeksprojecten. Ik heb vaak kunnen waarnemen hoe jonge wetenschappers tot kantoor huren rotterdam het uiterste gaan om een tot ondergang gedoemd project te redden terwijl ze er beter aan zouden doen het op te geven en een nieuw project op te zetten. Gelukkig zijn er onderzoeksgegevens die erop wijzen dat deze fout ten minste in bepaalde situaties overwonnen kan worden. 4 De fout van gemaakte kosten wordt in economische en bedrijfskundige opleidingsprogramma’s besproken en als een vergissing aangemerkt, en de effecten van deze instructie zijn positief: er zijn aanwijzingen dat kantoor huren utrecht afgestudeerden in deze sectoren sterker bereid zijn dan anderen om een falend project op te geven. Spijt is een emotie en daarnaast ook een straf die we onszelf opleggen. De angst voor spijt speelt een rol bij veel beslissingen die mensen nemen (‘Als je dit doet, zul je er spijt van krijgen’ is een veelvoorkomende waarschuwing), en de ervaring van spijt is ons allen welbekend. Deze emotionele toestand is goed beschreven door twee Nederlandse psychologen die hebben opgemerkt dat spijt ‘vergezeld gaat van het gevoel dat je beter had moeten weten, door een onmachtig gevoel, door gedachten kantoor huren amsterdam over de fout die je gemaakt hebt en de kansen die verloren zijn gegaan, door de neiging jezelf een schop te geven en je fout te herstellen, en door het verlangen om de gebeurtenis ongedaan te maken en een tweede kans te krijgen’.5 Intense spijt is wat je ervaart wanneer je je heel gemakkelijk kunt voorstellen dat je iets anders doet dan wat je feitelijk gedaan hebt. Spijt is een van de contraf eitelijke emoties die worden opgeroepen door de beschikbaarheid van alternatieve werkelijkheden. Elke vliegtuigramp leidt tot bijzondere verhalen over passagiers die niet aan boord van het vliegtuig ‘hadden moeten zijn’: die pas op het laatste moment een stoel hadden gekregen, die van een andere luchtvaartmaatschappij waren overgenomen of die een dag eerder hadden willen vliegen maar hun vlucht hadden moeten uitstellen. Het gemeenschappelijke element in deze schrijnende verhalen is dat ze betrekking hebben op kantoor huren schiphol abnormale gebeurtenissen, en abnormale gebeurtenissen kunnen in de verbeelding gemakkelijker ongedaan worden gemaakt dan normale. Ons associatieve geheugen bevat een voorstelling van de normale wereld en de regels van deze wereld. Een abnormale gebeurtenis trekt de aandacht en activeert ook het idee van de gebeurtenis die onder dezelfde omstandigheden normaal zou Zl]n.

In het oog springende verschil

Wat is hier opmerkelijk? Het in het oog springende verschil is dat vraag A veel gemakkelijker is dan vraag B. U hebt denk ik niet de moeite genomen om de verwachte waarde van de gok te berekenen, maar waarschijnlijk zag u al snel dat deze niet ver af ligt van 50 dollar (in feite is het 49,56 dollar) en deze ruwe schatting was voldoende als een nuttig referentiepunt bij het zoeken naar een even aantrekkelijk bedrag in geld. Een dergelijk referentiepunt is niet beschikbaar voor vraag B en daarom is deze vraag veel moeilijker te kantoor huren rotterdam beantwoorden. De respondenten stelden ook het equivalent in geld vast van gokken met een kans van 21 procent op beide uitkomsten. Zoals verwacht was het verschil tussen de gokken met een hoge en een lage waarschijnlijkheid veel groter voor het geld dan voor de rozen. Om kracht te geven aan hun stelling dat ongevoeligheid voor waarschijnlijkheid niet door emotie veroorzaakt wordt, vergeleek het team kantoor huren utrecht van
Princeton twee voorbeelden waarin het gaat om de bereidheid geld op tafel te leggen om een gok te vermijden: • een kans van 21 procent (of van 84 procent) om in een weekend 1 iemands appartement met drie slaapkamers te schilderen; • een kans van 21 procent (of van 84 procent) om drie in het weekend gebruikte wc’s in een studenten-flat schoon te maken.
De tweede uitkomst is stellig emotioneler dan de eerste, maar de beslissingsgewichten voor de twee uitkomsten verschilden niet. Intensiteit van emotie is kennelijk niet het antwoord. Een ander kantoor huren amsterdam experiment leverde een verrassend resultaat op. De deelnemers kregen expliciete informatie over de prijs van het object dat ze zouden kunnen winnen. Een voorbeeld zou kunnen zijn: • een kans van 84 procent om een dozijn rode rozen in een glazen vaas te winnen ter waarde van 59 dollar; • een kans van 21 procent om een dozijn rode rozen in een glazen vaas te winnen ter waarde van 59 dollar.
De verwachte geldwaarde van deze gokken kan gemakkelijk worden vastgesteld, maar het toevoegen van een specifieke geldwaarde bracht geen verandering in de resultaten: zelfs in deze conditie bleven de beoordelingen ongevoelig voor waarschijnlijkheid. Mensen die de gok beschouwden als een kans kantoor huren schiphol om rozen te krijgen, maakten geen gebruik van de prijsinformatie als een referentiepunt bij het beoordelen van de gok. Zoals wetenschappers wel eens zeggen: dit is een verrassend onderzoeksresultaat dat probeert ons iets aan het verstand te brengen. Maar wat zou dit kunnen zijn?