Maandelijks archief: juni 2016

Het ideomotoreffect

Het ideomotoreffect werkt ook omgekeerd. Voor een aan een Duitse universiteit uitgevoerd experiment had men gekozen voor een opzet die exact tegengesteld was aan die van Barghs experiment. Studenten werd gevraagd om met een snelheid van dertig stappen per minuut vijf flexplek huren rotterdam minuten lang in een ruimte rond te lopen – ongeveer een derde van hun normale looptempo. Na deze korte oefening herkenden de proefpersonen aan ouderdom gerelateerde woorden (zoals vergeetachtig, oud en eenzaam) veel
62 Deel 1 – Twee systemen
sneller.6 Primingeffecten leiden dus over het algemeen tot een samenhangende reactie: als u mentaal bent voorbereid om aan ouderdom te denken, gedraagt u zich als een oudere, en door u als een oudere te gedragen wordt de gedachte aan ouderdom sterker. Wederkerige verbanden zijn gemeengoed in het flexplek huren utrecht associatieve netwerk. Verblijd worden laat u lachen en lachen geeft u een blij gevoel. Pak een potlood en klem dit tussen uw tanden, met het gummetje naar rechts en de punt naar links. Hou het potlood nu naar voren, met het gummetje tussen uw lippen. U was er zich misschien niet van bewust, maar bij de ene actie kreeg u een glimlach en bij de andere een frons. Aan studenten werd gevraagd om flexplek huren amsterdam de humor van cartoons uit Gary Larsons The Far Side te waarderen terwijl ze een potlood in hun mond moesten houden.? Degenen met de ‘lachende’ uitdrukking vonden de cartoons grappiger dan degenen die door het potlood een frons kregen. In een ander experiment rapporteerden mensen wier gezicht een frons had flexplek huren schiphol gekregen (door hun wenkbrauwen samen te drukken) een sterkere emotionele respons op verontrustende beelden van uitgehongerde kinderen, ruziënde mensen en slachtoffers van ongelukken. 8

Een andere instructie

Stel nu dat u aan het einde van de bladzijde een andere instructie krijgt: tel alle komma’s op de volgende bladzijde. Dit is lastiger, omdat u nu de zojuist ontwikkelde neiging om op de letter F te letten moet flexplek huren rotterdam weerstaan. Een van de belangrijkste ontdekkingen van cognitief psychologen in de afgelopen decennia is dat het overschakelen van de ene op de andere taak, vooral onder tijdsdruk, inspanning vergt. 13 De noodzaak van snelle overschakeling is een van de redenen dat Plus-3 en vermenigvuldigingen zo lastig zijn. Voor Plus-3 moet u tegelijkertijd verschillende cijfers in uw geheugen opslaan en elk cijfer aan een bepaalde bewerking koppelen: sommige cijfers moeten nog worden bewerkt, één cijfer wordt op dit moment bewerkt en het reeds bewerkte cijfer moet worden onthouden. In moderne experimenten over het werkgeheugen moet de proefpersoon regelmatig schakelen tussen twee complexe taken – de uitkomst van de ene taak flexplek huen utrecht onthouden en tegelijkertijd de andere taak uitvoeren.14 Mensen die goed presteren in dergelijke experimenten, scoren over het algemeen ook goed op intelligentietests. 15 Het vermogen om de aandacht te controleren is echter méér dan een maatstaf voor intelligentie; de prestaties van luchtverkeerleiders en straaljagerpiloten worden niet alleen door intelligentie bepaald, maar ook door efficiëntie. r6 Tijdsdruk is een andere drijfveer voor inspanning. Toen u de Plus-3proef deed, werd de belasting deels door uw geheugen en deels door de metronoom bepaald. Net als een jongleur die meerdere balletjes in de lucht moet houden, kon u niet vertragen: de snelheid waarmee informatie uit het geheugen lekt, bepaalt de snelheid en dwingt u om informatie tijdig te verversen en te flexplek huren amsterdam repeteren. Elke taak waarbij u gelijktijdig verschil
46 Deel 1 -Twee systemen
lende gegevens moet verwerken, heeft hetzelfde gehaaste aspect. Tenzij u gezegend bent met een ruim werkgeheugen, zult u gedwongen worden om alle zeilen bij te zetten. De meest inspannende vormen van langzaam denken zijn de vormen die snel denken vereisen. Tijdens de Plus-3-oefening hebt u ongetwijfeld gemerkt hoe ongewoon het is voor uw hersenen om zo hard te werken. Zelfs als u met denken uw geld verdient, zullen slechts weinig mentale taken zo inspannend zijn als Plus-3, of zelfs het onthouden van zes cijfers. Meestal vermijden we flexplek huren schiphol mentale overbelasting door taken in meerdere eenvoudige stappen onder te verdelen en tussentijdse uitkomsten in het langetermijngeheugen op te slaan of op papier te zetten. We kunnen langdurige taken voltooien door het rustig aan te doen – ook hier geldt dus de wet van minste weerstand.

Een intuïtieve oplossing

Het spontane zoeken naar een intuïtieve oplossing lukt niet altijd; soms komt er noch een deskundige oplossing, noch een heuristisch antwoord bij ons op. In zulke gevallen merken we vaak dat we overschakelen op een langzamere, meer weloverwogen en moeizamere vorm van denken. Snel denken omvat beide varianten van intuïtief denken, op grond van expertise en met gebruik van een heuristiek, en daarnaast flexplek huren rotterdam ook de volledig automatische mentale activiteiten van waarneming en geheugen – de ope­raties die je doen weten dat er een lamp op je bureau staat of die je de naam van de hoofdstad van Rusland in herinnering brengen.

Het onderscheid tussen snel en langzaam denken is in de laatste 25 jaar door vele psychologen onderzocht. Om redenen die ik uitvoeriger uiteen zal zetten in het volgende hoofdstuk, zal ik het mentale leven beschrijven aan de hand van een metafoor over twee operateurs, Systeem 1 en Sys­teem 2, die respectievelijk snel en flexplek huen utrecht langzaam denken tot stand brengen. Ik zal de kenmerken van intuïtief en weloverwogen denken bespreken alsof het kenmerken en disposities zijn van twee personen in je geest. In het beeld dat uit recent onderzoek naar voren komt, is het intuïtieve Sys­teem i invloedrijker dan men op grond van ervaring zou denken en is het de geheime auteur van veel van de keuzen en beoordelingen die we maken. Het grootste deel van het boek gaat over de werking van Systeem 1 en de wisselwerking tussen dit systeem en Systeem 2.

 

Wat volgt hierna?

Het boek bestaat uit vijf delen. Deel I beschrijft de basiselementen van een tweeledige benadering van oordelen en keuzen. Het geeft een nadere uitwerking van het onderscheid tussen de automatische operaties van flexplek huren amsterdam Systeem 1 en de gecontroleerde operaties van Systeem 2 en laat zien hoe associatief geheugen, de kern van Systeem 1, voortdurend bezig is met het opbouwen van een samenhangende interpretatie van wat er op elk moment in onze wereld gaande is. Ik probeer een gevoel te geven van de complexiteit en de rijkdom van de automatische en vaak onbewuste pro­cessen die aan intuïtief denken ten grondslag liggen, en van de manier waarop deze automatische processen de flexplek huren schiphol heuristiek van beoordeling ver­klaren. Eén doel van deel I is een taal aan te bieden voor ons denken en spreken over mentale processen.

 

Leveringsbetrouwbaarheid

Leveringsbetrouwbaarheid is een begrip dat gewoonlijk wordt toegepast op leveranciers. Het begrip heeft dan betrekking op de betrouwbaarheid van een leverancier inzake de overeengekomen leveringsvoorwaarden betreffende kwaliteit, kwantiteit en levertijd. Het begrip betreft de input van flexplek huren rotterdam een organisatie. We zullen de begrippen servicegraad en customer-serviceniveau als synoniemen beschouwen. Eerst gaan we nog nader in op het begrip customer service en daarna bespreken we de elementen van customer service.
Het begrip customer service Het begrip customer service heeft in de afgelopen decennia een ontwikkeling doorgemaakt waarin drie stadia kunnen worden onderscheiden (La Londe e.a., 1988): 1 Customer service flexplek huen utrecht als een activiteit. Ondernemingen hanteren het begrip ‘customer service’ voor activiteiten die verband houden met zaken als orderverwerking en de afhandeling van klachten. Customer service wordt eerder gezien als een activiteit die als losstaand moet worden beheerst, dan als een integraal onderdeel van de totale ondernemingsdoelstelling. 2 Customer service als een prestatiemaatstaf Sommige bedrijven zien customer service als een prestatiemaatstaf, bijvoorbeeld: wij leveren 95% van onze orders binnen 24 uur compleet uit. Deze prestatiemaatstaven geven een onvolledig beeld van de werkelijke customer-serviceprestatie: ze zijn vastgesteld vanuit de organisatie en worden niet gemeten bij de aankomst bij de klant. 3 Customer service als een managementfilosofie. Customer service is nauw verbanden met flexplek huren amsterdam het marketingconcept. Net zoals dat het geval is in het marketingconcept moet het customer-serviceconcept in de gehele organisatie doordringen; het is niet de exclusieve verantwoordelijkheid van een functionele afdeling.
Custorner service is een kJantgerichte ondernemingsfilosofie die alle elementen betreffende het raakvlak met de klanten integreert en beheerst, binnen een voorafvastgesteld optimum van kosten en service.
Illustratiefvoor de verschillende interpretaties van het begrip customer service zijn enige uitspraken uit het onderzoek van La Londe en Zinser (1976). Daarin worden onder andere de volgende betekenissen flexplek huren schiphol gegeven aan customer service: • alle activiteiten die nodig zijn om klantenorders te registreren, te produceren, te distribueren en te fabriceren, waarbij zo veel mogelijk wordt geprobeerd fouten te voorkomen; • het betrouwbaar en just in time (JIT) uitleveren van bestellingen; • alle communicatie met klanten over orders, bestellingen, afleveringen, facturering en naservice.

Demand management

Aan de vraagzijde (demand management) is ECR vooral gericht op het Vraagzijde verbeteren van de commercie!e processen tussen handelspartners in de keten. Samen proberen de partijen in de keten de optimale condities te scheppen om de consument de aangeboden producten te laten kopen. Hierbij valt te denken aan het gezamenlijk verrichten van marktonderzoek, het flexplek huren rotterdam samen beheren van assortimenten en het daarmee samenhangende opstellen van gezamenlijke schappenplannen. Maar ook: het samen selecteren van nieuwe afzetkanalen (zoals electronic commerce), het samen ontwikkelen van acties en promoties en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten. Dit vergt een cultuuromslag bij veel retailers en producenten. De aanbodkant (supply management) van ECR is gericht op het verbeteren Aanbodkant van de logistieke en productieprocessen in de gehele keten. De consument moet op het juiste moment ende juiste plaats kunnen beschikken over het product of de dienst. Denk daarbij aan de flexplek huen utrecht levering van grondstoffen en verpakkingsmaterialen aan de producent, aan het optimaal produceren en herbevoorraden van distributiecentra en winkels, maar ook aan het vullen van schappen en het vervoer in het winkelwagentje en wellicht zelfs het thuisbezorgen van goederen en het inruimen van het keukenkastje. Teneinde dit te kunnen realiseren is er een continue informatiestroom nodig om deze goederenstroom te kunnen aansturen. Daarmee komen we bij de derde categorie verbeterconcepten, de onder- Ondersteunende technieken (enabling technologies). ECR richt zieh daarbij op het steunende hanteren van een ‘basistaal’ en de bijbehorende infrastructuur voor het technieken coderen van berichten (electronic article numbering, EAN), voor flexplek huren amsterdam het elektronisch uitwisselen van berichten (electronic data interchange, EDI) en het elektronisch bankieren (electronic funds transfer, EFT). Van een wat andere orde is het ondersteunen van ECR-beslissingen door middel van het gebruik van moderne kostenallocatiesystemen, zoals activity based costing (ABC) en het bijbehorende activity based management (ABM).
Aan de demandzijde worden vier flexplek huren schiphol verbeterconcepten onderscheiden, te weten: 1 het optimaliseren van het assortiment; 2 het verbeteren van promotionele acties; 3 het optimaliseren van productintroducties; 4 het verbeteren van de demand management capabilities.

De Vereniging Logistiek Management

De basis van deze definitie is opgesteld door de Vereniging Logistiek Management (VLM, zie ook paragraaf 12.1). We hebben aan de basisdefinitie ook de retourstromen ende opbouw van de relatie met de klant toegevoegd. Dat wil zeggen dat de wensen van de klant centraal staan.
Logistiek valt niet meer weg te denken uit de westerse maatschappij. Het is een belangrijk hulpmiddel om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Korte levertijden, voldoen aan de specifieke eisen van de klant voor aangepaste producten en efficient beheer van voorraden zijn voorbeelden van enkele uitdagingen waar logistiek zieh voor geplaatst ziet.
De logistieke functie kan het zieh door deze eisen niet langer permitteren om alleen maar ‘volgend’ te zijn. Initiatieven tot verbetering van de marktprestatie zijn niet alleen een marketingvraagstuk. Op eenzelfde wijze is optimalisatie van de productenaanvoer niet alleen een inkoopvraagstuk en is de omloopsnelheid van het vermogen dat vastligt in voorraden niet langer enkel een financieel beslissingsprobleem.
Vereniging Logistiek Management
Deze verbreding van de logistieke functie heeft tot gevolg dat de grenzen Verbreding van tussen functionele gebieden in organisaties aan het vervagen zijn. Tabe! 1.1 de logistieke toont het ontwikkelingspad van kantoorruimte huren rotterdam de logistieke functie in grote lijnen. functie
TABEL 1.1 Ontwikkelingspad van de logistiek 1970 Omstreeks 1970 krijgt de logistieke functie vorm. Van oudsher wordt een onderscheid gemaakt in de productielogistiek (material management) en de distributielogistiek (physical distribution), zie paragraaf 1.3. In 1973 wordt de Vereniging Logistiek Management (VLM) opgericht.
1980 De computer is sterk in kantoorruimte huren utrecht opmars. Vooral voor berekeningen van de materiaalbehoefte blijkt deze computer een geschikt hulpmiddel te zijn. De meeste computerbewerkingen worden in de nachtelijke uren per batch verwerkt. De overdag beschikbare informatie loopt dan meestal achter op de realiteit. Stapels met papieren output gebruikt men als informatiebron.
1990 Rand 1990 zien we de uitbreiding van het logistieke werkveld in de richting van inkooplogistiek en reverse logistics. Vandaar dat we bewust de vierdeling binnen het vakgebied Business Logistics onderscheiden.
1995 De aandacht van de logistiek verlegt zieh meer en meer naar zaken buiten de eigen onderneming. Vooral samenwerking met leveranciers staat hoog op de agenda. lnkoop, productie en distributie kantoorruimte huren amsterdam worden daarmee in het licht geplaatst van supply chain management.
2000 Vanaf 2000 wordt samenwerking met afnemers het parool. De vraagkant van de logistiek staat bekend onder de naam demand management. Rand de traditionele processen binnen inkoop, productie, distributie en reverse, ontwikkelt zieh een schil van activiteiten, waar logistiek pregnant bij betrokken is. Door emerging technologies als radio frequency identification (RFID) en SOA wordt het mogelijk am partners met kantoorruimte huren schiphol verschillende informatiesystemen goed met elkaar te laten communiceren.
Nieuwe manieren van samenwerken in de keten worden ge·lntroduceerd: de in paragraaf 1.1 besproken regierol van knooppunten en het Cross Chain Contra! Center (4C).