Maandelijks archief: mei 2016

Een kant van de medaille

De uitstoot is een kant van de medaille, de polarisatie van het arbeidsbestel de andere. Binnen de arbeidsorganisatie loopt het aandeel van de middenkaderfuncties terug, terwijl deze bovendien worden toegekend aan hoger opgeleiden (verdringing). Tegelijkertijd werkt de schudgoot van het kantoorruimte huren rotterdam onderwijs perfect. Verborgen talent komt nauwelijks meer voor, omdat vrijwel iedereen een maatschappelijke positie verwerft die overeenkomt met zijn capaciteiten. Meer zit er dan ook niet in -een dubbeltje wordt nooit meer een kwartje. De mogelijkheden om ‘hogerop’ te komen zijn geblokkeerd: in het onderwijssysteem door gebrek aan talent, en in het werk door de verdringing en polarisatie. Gelijke kansen voor kantoorruimte huren utrecht iedereen, was een lang gekoesterd ideaal. Nu dit toekomstvisioen werkelijkheid is geworden, wordt de keerzijde zichtbaar. Sluipenderwijs is een ‘nieuwe klassenmaatschappij’ ontstaan, met intelligentie
en opleiding als verdelingscriterium, die nog maar weinig kansen tot sociale stijging biedt. Veel mensen zullen zieh erbij moeten neerleggen dat zij het nooit beter zullen krijgen. Dat schept een sociale spanningsbron die zieh uitte bij de verkiezingen van 2002. Opvallend was daarbij de grote mate van latente wrok en rancune in de maatschappij die voor een keer tot uitbarsting kwam. Hoe de kantoorruimte huren amsterdam onderkant van de nieuwe klassenmaatschappij eruitziet, schetste een krant in een speurtocht naar de achtergronden van het verkiezingssucces van de LPF.20 Het leverde een portret op van een achterstandswijk in de voormalige Oostelijke Mijnstreek (Zuid-Limburg). De electorale aanhang van Fortuyn was groot: 23,5%. Niet omdat er zo veel buitenlanders wonen. ‘Je moet hier echt op zoek naar een allochtoon’, zegt een ex-burgemeester, tevens voormalig landelijk politicus. Maar deze lokale verkiezingsuitslag was wel een teken van sociale verbittering; de sociale kantoorruimte huren schiphol samenhang is weg. ‘Daar wonen twee, drie generaties in maatschappelijke achterstand, in de bijstand of in de WAO. Kinderen groeien op in gezinnen waarvan de vader nooit gewerkt heeft. Diebegrijpen dan ook niet waarom ze ’s ochtends om zeven uur op een fiets zouden stappen om naar een baan te gaan.’

De positieve kant

Laten we de positieve kant van deze ontwikkeling niet vergeten. Voor ontwikkelingslanden is deze vorm van globalisering een zegen, die hen in staat stelt zieh op eigen kracht althans ten dele aan hun armoede te ontworstelen, precies zoals de voorstanders van de globalisering altijd hebben beweerd. De mondiale tegenstellingen worden echter scherper. De ‘netwerkeconomie’ schept kantoorruimte huren rotterdam nieuwe concurrentieverhoudingen en Castells schetst een nieuwe arbeidsverdeling4 die de welvaart verdeelt naar vier posities die gebieden in de wereldeconomie innemen: • de producenten van hoge waarde, gebaseerd op ‘informationele’ arbeid vooral te vinden in wat nog steeds de ‘gei:ndustrialiseerde landen’ worden genoemd, hoewel de industrie er een steeds geringere plaats inneemt; • de producenten van grote volumes, gebaseerd op Jage kosten -de lagelonenlanden in Oost-Europa en andere ‘opkomende markten’; • producenten van kantoorruimte huren utrecht grondstoffen, gebaseerd op natuurlijke rijkdommen de olieleveranciers in het Midden-Oosten voorop; • en ten slotte de overbodige producenten, die worden teruggebracht tot gedevalueerde arbeid, die tezamen het grootste gedeelte van de wereldbevolking omvatten. Deze posities kunnen snel veranderen, want de ‘netwerkeconomie’ is instabiel omdat de onderliggende basis -de informatiestromen en de technologische ontwikkeling-instabiel zijn. Nieuwe technologieen stellen nieuwkomers in staat bestaande bedrijfstakken binnen te dringen en bestaande verhoudingen te ontwrichten. Een voorbeeld is de Japanse auto-industrie die haar intrede deed kantoorruimte huren amsterdam op de Amerikaanse markt met kleine, goedkope auto’s. De Japanners boekten succes met hun ‘ontwrichtende technologie’ aan de onderkant van de markt, omdat de gevestigde producenten daarop geen antwoord hadden. Maar naarmate zij groeiden werden zij gedwongen hun activiteiten te verleggen naar de segmenten waar de grotere marges te realiseren zijn. De Japanse auto-industrie kantoorruimte huren schiphol bedient nu de top van de markt, onder andere met het Toyota-merk Lexus. Daarmee worden zij nu zelf bedreigd door indringers en door nieuwe ‘ontwrichtende technologieen’. Met name vanuit de Verenigde Staten, die beter in staat zijn gebleken de ‘cyclus van de creatieve destructie’ te herhalen.5

De immateriele productiviteit

We leven al lang niet meer in de tijd van Taylor, waarin de schaarse hersenen moesten denken voor de ongeschoolde massa. In de loop der tijd hebben mensen meer kennis en vaardigheden verworven, waarvan het ‘industriele model’ slecht gebruik heeft kunnen maken. In de jaren kantoorruimte huren rotterdam zeventig schetste een personeelsmanager mij eens de situatie van een medewerker in een eenvoudige productiefunctie. ‘Ik weet dat hij in zijn vrije tijd voorzitter is van de carnavalsvereniging. Dat betekent dat hij in staat is een ingewikkeld project te coördineren met een doorlooptijd van vier maanden, waarbij tientalten mensen zijn betrokken. En hier mag hij alteen maar doen wat hem wordt opgedragen.’ We hebben gezien hoe in diezelfde jaren zeventig de ‘proeftuinen’ in het kantoorruimte huren utrecht kader van de ‘Humanisering van de arbeid’ uitpakten. Uitbreiding van de beperkte experimenten met de verborgen capaciteiten van mensen op grotere schaal werd onmiddeltijk beschouwd als een bedreiging voor het kennismonopolie van het management. Inmiddels zijn we dertig jaar verder en aangeland in het tijdperk van de herseneconomie. De technologische infrastructuur van onze samenleving, in combinatie met het toenemend aantal kenniswerkers, vergt juist een productiestelsel dat een optimaal beroep doet op de productieve capaciteiten van mensen. Die zouden tot uitdrukking moeten komen in een groei van de immateriele productiviteit. Dat deze groei stagneert is een belangrijke indicatie dat het model van bevel en controle de vooruitgang belemmert. De managementfunctie is in kantoorruimte huren amsterdam toenemende mate abstract geworden. Taylors wetenschappelijke manager kende elk detail van het productieproces. Zijn taak was om de arbeiders te leren hoe zij hun inspanningen konden omzetten in een maximaal resultaat. Tegenwoordig worden grote aantalten begaafde jonge mensen opgeleid voor het managementberoep, zonder relatie tussen de managementfunctie en het primaire proces. Zij hebben kantoorruimte huren schiphol geleerd abstracte modelten toe te passen die erop zijn gericht ieders productiviteit zichtbaar en meetbaar te maken. Maar die modelten dragen niet bij tot het mobiliseren van de productieve vermogens van mensen.

De kwaliteitscontrole

‘Geen baasjes meer aan de productielijn, maar groepen van zes of zeven werknemers met aan het hoofd een kantoorruimte huren rotterdam team coach, een arbeider die is aangewezen door de directie en een klein beetje meer verdient dan de anderen maar dezelfde taken uitvoert.’ De groep regelt zelfstandig zaken als de verdeling van de leden over de werkplekken, de opvang kantoorruimte huren utrecht van het ziekteverzuim en de kwaliteitscontrole. Maar: ‘Dat is geen zelfsturing. De voertuigen rollen nog steeds langs de lijn in een snelheid die door de directie is bepaald ende taken zijn nog steeds opgesplitst in eenheden van korte duur (1,7 minuut per seconde) waarvan de inhoud strikt is voorgeschreven.’ De productiemanager vat de voordelen van de nieuwe productiestructuur samen. De tussenlaag van de ‘baasjes’ is weggesneden en hun werk is gedelegeerd aan de groep. Daarmee kantoorruimte huren amsterdam is een substantiele kostenreductie gerealiseerd. Tegelijkertijd is de productiedwang van het systeem verscherpt. ‘Je kan vaststellen dat de groep harder is tegenover zijn Jeden dan de hierarchie.’ Goed, dat is de auto-industie, de ‘oude economie’, waarvan het belang voor de werkgelegenheid steeds verder terugloopt. Maar ook in de groeisectoren van de ‘nieuwe economie’ vinden we ‘talloze kantoorruimte huren schiphol werksituaties waarin de activiteiten zijn ontworpen of omgevormd volgens dezelfde principes van standaardisering van operaties en rationalisering van kennis. ( … ) Het betreft hier echter een gemoderniseerd taylorisme, aangepast aan een personeelsbestand van een hoger cultureel niveau.’

Efficiencyvoordelen

Er is voldoende reden om te verwachten dat die veranderingen even ingrijpend zullen zijn als die van eerdere technologische doorbraken in de geschiedenis. Daarvoor zijn ten minste drie argumenten aan kantoorruimte huren rotterdam te voeren. In de eerste plaats dringt de informatietechnologie door tot in alle activiteiten van de onderneming, in alle segmenten van de economie. Eerdere technologieen (stoom, elektriciteit) hadden alleen effect op de industriele productie. Efficiencyvoordelen vinden dus in de breedte plaats. Een tweede effect is dat ICT markten transparant maakt. Als elke prijs van elk product op de wereld met de klik van de muis is te achterhalen, komt de perfecte concurrentie in zieht, die zo lang een theoretisch kantoorruimte huren utrecht model in de economische handboeken was. Ten slotte versnelt de informatietechnologie door haar capaciteit steeds grotere hoeveelheden data te verwerken, processen van innovatie en aanpassing. Als die effecten ergens zichtbaar zouden moeten zijn dan is het in de Verenigde Staten. Dit land is immers zowel het epicentrum van de globalisering als de bakermat van de ICT-revolutie. Aanvankelijk leek dat inderdaad het kantoorruimte huren amsterdam geval te zijn. In de tweede helft van de jaren negentig lag de Amerikaanse productiviteitsgroei beduidend hoger dan in de jaren daarvoor: circa 2,5% en in 2000 zelfs 4,5%. Maar opmerkelijk: in 2001 daalde het groeipercentage weer naar het oorspronkelijke niveau: 1,5%. 26 ‘Dat is puur conjunctuur’, zegt professor Eric Bartelsman van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is een wereldwijd erkend kantoorruimte huren schiphol expert op het gebied van productiviteitsmetingen. In een opgaande conjunctuur wordt de bestaande capaciteit aan mensen en machines tot het uiterste benut.

Waardeoordelen en vooronderstellingen

‘Democratische’ of ‘antidemocratische’ techniek?
George Orwell heeft eens, schrijvend in i945, de vraag gesteld of de atoombom die toen zojuist de Tweede Wereldoorlog had beeindigd, een ‘democratisch’ of een ‘antidemocratisch’ wapen kantoorruimte huren rotterdam was. ‘In het algemeen’, zo schreef hij, ‘zien we dat tijden waarin het dominante wapen du ur is en moeilijk te maken, meestal tijdperken zijn van despotisme, terwijl als het dominante wapen goedkoop is en eenvoudig, de gewone man een kans heeft. Een ingewikkeld wapen maakt de sterke sterker, terwijl een simpel wapen-zolang er geen antwoord op is -de zwakke een vuist geeft. De hoogtijdagen van de kantoorruimte huren utrecht democratie en de nationale zelfbeschikking lagen in het tijdperk van het musket en het geweer.’10 De atoombom, zo was zijn conclusie, was duur en ingewikkeld en daarmee een wapen dat de sterken sterker maakte.
ls de computer een ‘democratisch’ of een ‘antidemocratisch’ productiemiddel? Achter de ontwerpprincipes op grond waarvan technische systemen worden gebouwd,gaan keuzen schuil die zijn gebaseerd op doelstellingen, waardeoordelen en vooronderstellingen die de machtsverhoudingen kantoorruimte huren amsterdam weerspiegelen.
Wapens zijn een vorm van technologie en dus kan dezelfde vraag worden gesteld met betrekking tot de productietechnologie. Is de computer een ‘democratisch’ of een ‘antidemocratisch’ productiemiddel? Keuzen die op het eerste gezicht louter technisch van aard zijn, bepalen ons werk en leven. We lezen zelden iets over de ontwerpprincipes op grond waarvan technische kantoorruimte huren schiphol systemen worden gebouwd. Het lijkt alsof de technologie uit het niets ontstaat en geen andere vorm kan aannemen dan zij heeft. In feite gaan achter het ontwerp keuzen schuil die zijn gebaseerd op doelstellingen, waardeoordelen en vooronderstellingen die de machtsverhoudingen weerspiegelen.

Een tijdelijk arbeidscontract

Ook hier is een relatie gelegd met opleiding. Elke nieuwe operator begint op een tijdelijk arbeidscontract. Na een korte elementaire training kan hij de meest eenvoudige productietaken uitvoeren. Maar het bedrijf streeft naar brede inzetbaarheid. Er is dan ook een premie gezet op het voltooien kantoorruimte huren rotterdam van de middelbare beroepsopleiding: dat is een absolute voorwaarde om een vast dienstverband te krijgen.’ Flexibiliteit draagt aanzienlijk bij aan de opbrengst van de fabriek. Van Oord: ‘Zonder interne flexibiliteit kun je alleen maar sturen op je voorraden. Dat gebeurde vroeger.Als de vraag terugliep bleven we kantoorruimte huren utrecht produceren, voor het magazijn. Bij de start van het IOVS-project vormd en de voorraden een kwart van de omzet per jaar. lnmiddels is dat cijfer gedaald tot 10%, reserveonderdelen voor het machinepark inbegrepen.’ De omkering van de bewijslast die Frederiks heeft doorgevoerd, werkt tot vandaag door. Een laatste stap was de integratie van de kwaliteitscontrole in de productie. Het was een moeizame weg om te gaan, verteltVan Oord.’Natuurlijk riepen de kwaliteitscontroleurs in koor dat dat onmogelijk was:”Veel te riskant, je zult het zien aan de klachten van kantoorruimte huren amsterdam klanten.” We hebben de kwaliteitscontrole eerst fysiek verplaatst tot naast de productielijn. Daarna heeft het nog drie jaar geduurd om deze taak te decentraliseren aan de operators. Op dit moment is de laatste man aan de productielijn gecertificeerd om de laatste inspectie aan onze producten uit te voeren.’ Klachten van klanten komen nog steeds binnen, in ongeveer gelijke aantallen. Maar er is een verschil. Begin jaren negentig leverde de fabriek producten tegen een kwaliteitsniveau van 500 PPM (parts per million). Dat wil zeggen dat de klanten 500 fouten per miljoen kantoorruimte huren schiphol stuks accepteerden. Tien jaar later is de kwaliteitsmaatstaf teruggebracht tot 3 a 5 PPM en inmiddels gaan de klanten uit van O, I PPM.

Functionele flexibiliteit

‘De flexibiliteit is laag, als gevolg van de hoge productiviteit en de hoge snelheid van de band. Schommelingen in het productievolume – tegen Kerstmis groeit de markt voor consumentenelektronica -worden kantoorruimte huren rotterdam opgevangen doordat de werknemers in het eerste deel van het jaar wat minder uren werken en in het tweede deel wat meer. Dat is numerieke, geen functionele flexibiliteit. Japanse transplants, vestigingen in Europa of de Verenigde Staten, zijn echte ‘schroevendraaierfabrieken’. De praktijk lijkt dus aanzienlijk te verschillen van het ideaaltype dat in de literatuur wordt beschreven. ‘Inderdaad’, zegt Delbridge. ‘Ik zeg niet dat het Japanse model hetzelfde is als taylorisme. Maar, zo blijkt tenminste uit mijn kantoorruimte huren utrecht onderzoek, het systeem biedt geen enkele mogelijkheid voor participatie van de arbeiders en het genereert geen verbeteringsvoorstellen. ‘De voorstanders van lean production wekken de verwachting dat dit productieconcept het ontwerp en de uitvoering, denken en doen, weer zou verenigen. In de fabrieken waar ik gewerkt heb, heb ik daar niets van gezien. Als we de mensen mogen geloven die stellen dat het besturen van kennis- en veranderingsprocessen ondernemingen een concurrentievoordeel oplevert, dan realiseren dit soort fabrieken die verandering in elk geval niet. ‘Maar The Machine bevatte dan ook geen onderzoek naar effecten op de werkvloer bij Toyota. De kantoorruimte huren amsterdam onderzoekers doen daar allerlei uitspraken over, maar er is geen enkele onderbouwing van dit soort claims. Zij waren niet gelnteresseerd in de werkvloer.’ Wat maakt iemand tot een goede werknemer in een lean production-systeem? ‘Mijn indruk is dat managers zeer selectief te werk gaan bij het aantrekken van nieuwe werknemers. Betrouwbaarheid en accuratesse, daar gaat het om. En als ze niet kunnen werken op de manier die het management verwacht, worden ze weer kantoorruimte huren schiphol verwijderd. Werknemers kunnen niet ziek worden, want er is geen capaciteit om verzuim op te vangen.

Naar integrale verandering

Of we vervangen ‘product’ door ‘dossier’. Bij een verzekeringsmaatschappij komt een claim binnen. Deze wordt geadministreerd (station i). Vervolgens wordt de claim vergeleken met de voorwaarden van de polis (station 2). Enzovoort, tot uiteindelijk de financiele afdeling zorgt voor kantoorruimte huren rotterdam de betaling van de uitkering (station x). Hier hebben we de lijnstructuur van een ‘administratiefabriek’. Maar soms moeten er vragen worden beantwoord door specialisten. Is deze persoon werkelijk ziek? Is het huis misschien moedwillig in brand gestoken? Het dossier belandt op het bureau van de keuringsarts of de schadeexpert, die onderdeel uitmaken van de functionele productiestructuur van de verzekeringsmaatschappij.
Va n deeloplossingen naar kantoorruimte huren utrecht integrale verandering
De tekortkomingen van het tayloristische stelsel zijn al lang geleden opgemerkt, want de problemen vermenigvuldigden zieh. In de jaren zestig maakten managers zieh druk over de efficiency van hun productiesysteem. Tien jaar later drong het probleem van de productkwaliteit zieh op. Terwijl de consument steeds veeleisender werd, werd pijnlijk duidelijk dat gestandaardiseerde productie slechts standaardkwaliteit kan voortbrengen, een middelmatigheid waarmee de markt geen genoegen meer nam. In de jaren tachtig werd de omgeving waarin bedrijven opereren steeds onvoorspelbaarder en verschoof de aandacht naar de flexibiliteit, zowel van het productieproces.
zelf als van de werknemers. Hoe korte kantoorruimte huren amsterdam en betrouwbare levertijden gerealiseerd konden worden met een star productiestelsel werd een hoofdpijnprobleem voor veel managers. Nog tien jaar later zagen bedrijven zieh geconfronteerd met al deze problemen tezamen, in combinatie met een tekort aan innovatiefv ermogen. De product kantoorruimte huren schiphol life cycle, de tijd die een product ‘mee kan’ op de markt, wordt steeds korter en nieuwe producten en diensten moeten steeds sneller worden gelanceerd.

De beste tayloristische traditie

Wat motiveert mensen voor dit werk? ‘lk denk dat de functiecertificering, die een waardering voor het werk uitdrukt, een belangrijke factor is. Werkinhoudelijk zijn er twee belangrijke factoren.We bespreken regelmatig de ontwikkeling van onze medewerkers. Ben ik een goede operator1 Heb ik mijn kantoorruimte huren rotterdam dienst kunnen verlenen? Soms is de instructie nog niet helder, omdat de opdrachtgever zelf nog niet weet wat het probleem precies is. Dat zijn niet de meest motiverende gesprekken, en dat merken we ook. Zoiets moet je niet de hele dag doen. Maar problemen van mensen oplossen is heel motiverend. ‘De tweede factor is het sociale aspect in het arbeidsproces. Er is ruimte voor een praatje tussen twee gesprekken en we hanteren geen strakke pauzetijden. We laten veel over aan de eigen kantoorruimte huren utrecht verantwoordelijkheid van mensen.’

Als we het werk in een callcenter beschouwen als typerend voor de ‘informatieeconomie’, waarin verschilt het dan van werk in de oude ‘industriele economie’? Allereerst springt een aantal overeenkomsten in het oog. Het werk is kortcyclisch van aard. Een gemiddelde tijdcyclus van drie minuten is nog steeds erg kort. Dat brengt een zware psychische belasting met zieh mee, net als bij het werk aan de lopende band. Daardoor is het werk volgens het management zelf eigenlijk niet een volle werkdag lang vol te houden. Deeltijdwerk is de oplossing, zodat het kantoorruimte huren amsterdam regeneratieproces in eigen tijd plaatsvindt. Het verloop van het ‘productieproces’ is tot in detail gestructureerd en alle kennis daarover is ‘het eigendom van het management’, in de beste tayloristische
traditie. Het script schrijft in detail de inhoud van het gesprek voor en de wijze waarop het verloopt, wordt ‘gemonitord’ door zowel de teamleider als de opdrachtgever. De opdrachtgever bemoeit zieh met het proces kantoorruimte huren schiphol omdat hij, anders dan in het geval van een fabriek, geen product heeft waarvan hij de kwaliteit kan beoordelen. In de dienstensector is het proces zelf het ‘product’.