Maandelijks archief: april 2016

NEN-ISO-certificering NEN-ISO

NEN-ISO-certificering NEN-ISO- Naast het INK kennen we ook de NEN-ISO-certificeringen. Die zijn ervoor certificeringen bedoeld om enerzijds de organisatie van een bedrijfvast te !eggen. Anderzijds hebben zij ook ten doel om de processen te verbeteren. Voor een organisatie is het zinvol om de bereikte kantoor huren rotterdam kwaliteit vast te !eggen, ook wel borgen genoemd. Dat borgen kan worden gedaan door standaards aan te Kwaliteitszorg !eggen zoals NEN-ISO. We zijn nu aangekomen bij het begrip ‘kwaliteitszorg’ ende daarbij behorende normen. De kwaliteitsbegrippen worden centraal vastgelegd in internationale standaards. Het vastleggen van de kwaliteits
normen wordt gedaan door de International Organization for Standardization (ISO). Deze organisatie telt inmiddels negentig Jeden, dat wil zeggen: landen waarbinnen de normen geaccepteerd worden. Op 23 februari 1947 werd de ISO-organisatie officieel opgericht. In 1951 werd de eerste norm gepubliceerd die technisch van aard was: ‘standard reference temperature for industrial length’. Naarmate de tijd vordert, wordt de standaardisatie meer gericht op organisatorische aspecten.
De eisen vanuit de militaire industrie liepen ook hier weer voorop. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) ontwikkelde in 1959 kwaliteitseisen voor leveranciers. Vanuit Amerika kwamen in 1969 nieuwe eisen: Allied QualityAssurance Publications (AQAP). Alleen leveranciers die aan deze kantoor huren utrecht kwaliteitsnormen voldoen, mogen aan de NAVO leveren. De eisen in AQAPl toten met AQAP4 waren uitgebreid van toepassing op de defensie-industrie in de jaren zeventig. In 1987 werden deze eisen vertaald naar de civiele industrie in het kader van de International Organization for Standardization (ISO). Zie hiervoor www.iso.org. De Nederlandse normen worden met NEN aangeduid (www.nen.nl). De door Nederland geaccepteerde ISO-normen geeft men aan met NEN-ISO. Voor Nederlandse kwaliteitsbegrippen wordt de NEN-ISO 9000 gehanteerd: normen voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging; richtlijnen voor de keuze en toepassing. Voor kwaliteitszorg geeft de NEN-ISO 9000 de volgende definitie:
Kwaliteitszorg is het zodanig afstemmen van de eigenschappen en kenmerken van het te leveren product of de dienst en van de organisatie die deze voortbrengt op de eisen van afnemers, dat continu tegen acceptabele kantoor huren amsterdam kosten aan deze eisen tegemoet kan worden gekomen.
Kwaliteitszorg wordt ge’institutionaliseerd door een van de certificaten uit de NEN-IS0-9000-reeks. Het behalen van een van deze certificaten is vaak van belang omdat de klant dit vereist. Een klant ziet dit vaak als een minimumeis
voor de beheersing van de organisatie. Een ISO-certificaat is te zien als een 150-certificaat diploma; het zegt niets over het daadwerkelijk presteren van bedrijven. Een fabrikant van betonnen zwemvesten zou een ISO-certificaat kunnen behalen, wordt weleens pesterig gezegd. Een ISO-certificaat is een basis voor de verbetering. Je zou het de heipalen onder het verbetergebouw kunnen noemen. Zowel het INK als het ISO hebben nuttige bijdragen geleverd aan het bewustzijn van de medewerkers. Nu kantoor huren schiphol merkt men echter dat er steeds meer bedrijven zijn die de ISO-certificaten niet langer verlengen. Dat kamt mede door de relatiefhoge kosten die eraan verbanden zijn. We zullen ans dan ook in de volgende paragraaf gaan richten op methoden die zieh concentreren op meer Ione nde verbeteringen.

De retourstroom van hoogwaardige producten

Met name bij de retourstroom van hoogwaardige producten kan gebruik worden gemaakt van barcoding. Met behulp van barcoding kunnen eind- Barcoding producten en onderdelen worden ge”identificeerd. Bij minder hoogwaardige producten is barcoding minder goed toepasbaar, doordat deze goederen vaak ruw behandeld worden waardoor de coderingen niet altijd meer leesbaar zijn. Plastics worden nu al vaak gecodeerd met behulp van een kantoor huren rotterdam nummeringssysteem, waardoor de plastics gemakkelijker naar soort te scheiden zijn, wat ook de kwaliteit van het gerecyclede plastic ten goed kamt.
Belangrijk is een informatiesysteem om te bepalen uit welke materialen een product of onderdeel bestaat. Ook moet het systeem informatie verschaffen over allerlei andere zaken die te maken hebben met de technische inhoud van het product. Zo gebruikt IBM haar informatiesysteem om bijvoorbeeld uit te vinden welke batterijen er in welke machine gebruikt worden en waar deze kantoor huren utrecht batterijen van gemaakt zijn. Dit is van belang om te voldoen aan de huidige batterijenwetgeving.
Ook kan men denken aan een database die de milieubelasting per product weergeeft. Met behulp van deze database kan men de klanten informeren over bijvoorbeeld de uitstoot van schadelijke stoffen door het product, of vragen over chemische stoffen beantwoorden. Wanneer men met behulp van een informatiesysteem de materiaal- en onderdelenopbrengst van een retourstroom kan bepalen, kan de inkoop van nieuwe materialen en onderdelen worden afgeremd. Ook tracking en tracing kunnen een rol speien. Gegevens over het moment van kantoor huren amsterdam verkoop ende locatie van de producten kunnen dan worden verzameld. Op deze wijze kan worden ingeschat wanneer en waar bepaalde producten voor hergebruik beschikbaar kamen.
344 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
Evenals in het heentraject kan in het reversetraject gebruik worden gemaakt van EDI (electronic data interchange), de elektronische uitwisseling van gestructureerde en genormeerde gegevens tussen computers van bij (handels) transacties betrokken partijen. Belangrijk is dat de informatievoorziening meegroeit met de ontwikkeling van reverse logistics in de organisatie.
9.3.5 Organisatie Evenals met betrekking tot kantoor huren schiphol de voorwaartse logistiek kan men ook met betrekking tot reverse logistics de vraag stellen of reverse-logisticsactiviteiten als afzonderlijke functie moet worden gezien of dat deze activiteiten in een andere afdeling, bijvoorbeeld de afdeling logistiek, moeten worden ge”integreerd.

Orderverzamel· lijsten


De capaciteitsplanning maakt een inschatting van de werklast in het Capaciteits· magazijn en zet deze om in personeelsbehoefte. Deze planning wordt enkele planning dagen van tevoren gemaakt. De wave planning & monitoring vindt plaats gedurende de dag zelf. Hierbij Wave planning kent de planner werk toe aan de medewerkers in het magazijn. Deze & monitoring werkzaamheden worden continu gevolgd door het systeem. Op deze manier kunnen er andere, eventueel kantoor huren rotterdam belangrijkere, taken worden toegewezen aan een medewerker als dit nodig is.
Het derde niveau bestaat uit task management. Het systeem wijst automatisch taken toe aan de medewerkers. Het systeem houdt hierbij rekening met prioriteit van opdrachten en efficientie. Performance management is het vierde niveau in het magazijnbeheer. De managementinformatie wordt dagelijks verzameld. De manager in het magazijn kan over een bepaalde tijd de knelpunten evalueren en deze voorleggen aan de medewerkers. Hierdoor is er sprake van continue kantoor huren utrecht verbetering.
Tegenwoordig beheren logistiek dienstverleners vaak de voorraad van hun klanten. Zij stellen aanvullende eisen aan een WMS, omdat zij goederen van derden beheren in plaats van eigen goederen. Vaak bezitten logistiek dienstverleners een zogenoemd ‘public warehouse; waarin goederen van meerdere klanten opgeslagen liggen. Dit zorgt voor schaalvoordelen, een reden waardoor uitbesteden van deze taken voor bedrijven vaak goedkoper is dan in eigen beheer uitvoeren. Het is belangrijk om in een public warehouse voor elk bedrijf een aparte voorraadadministratie bij te houden, zodat goederen niet verwisseld kunnen worden. Niet elke WMS biedt de mogelijkheid om meerdere voorraadadministraties naast elkaar kantoor huren amsterdam uit te voeren. Het zou tevens efficient zijn om een orderverzamelaar meerdere orders van verschillende opdrachtgevers te laten verzamelen, dit is ook nog niet met elke WMS mogelijk (Te Lindert, 2008).
Een WMS moet kunnen inspelen op gebeurtenissen die zieh afspelen buiten de eigen werkomgeving. Een distributiecentrum is niet meer een onafhankelijk opererend onderdeel. Gebeurtenissen in andere fases van de supply chain kunnen van grote invloed zijn op het werk binnen het magazijn. Als er vertraging optreedt in een levering tijdens het transport van goederen, dan heeft dit invloed op de werkzaamheden in het magazijn.
Een belangrijk onderdeel van warehousemanagement is labour management. Labour management zorgt ervoor dat de werknemers in het magazijn op effectieve wijze taken toebedeeld krijgen. Hierbij moet worden gekeken naar efficientie en urgentie. Efficientie wanneer de tijd en mimte dat toestaan, maar kantoor huren schiphol urgentie wanneer er haast bij een bepaalde opdracht geboden is.
Een handige tool op het gebied van warehousemanagement, is radio frequency identification (RFID). RFID is simpelweg het identificeren van goederen aan de hand van tags. RFID is geen nieuwe techniek, maar de laatste jaren wordt pas ingezien hoe handig het gebruik ervan is in de logistiek. Door middel van RFID kan men de huidige en voorgaande fysieke bewegingen en informatiestromen van een product zien.

Over de vestigingsplaatskeuze

Over de vestigingsplaatskeuze spreken we in paragraaf 8.1. Daarmee legt een onderneming beslissingen vast voor een langere termijn: de vestigingsplaats is dus een strategische beslissing. Daarna bespreken we de basisgegevens voorde systematische lay-outplanning in paragraaf 8.2. Vervolgens komt de systematische handlinganalyse (SHA) aan bod in paragraaf 8.3. Een overzicht van de interne magazijnfuncties wordt gegeven in paragraaf 8.4. De drie functies, te weten het in opslag brengen, de opslag zelf en het orderverzamelen, worden besproken en de daarbij te gebruiken hulpwerktuigen kamen aan bod. Met een bespreking van ICT-toepassingen voor warehousing (WMS) in paragraaf 8.5 wordt het hoofdstuk besloten.
In hoofdstuk 3 hebben we kantoor huren rotterdam aangegeven dat er in het kader van de logistieke grondvorm een antwoord moet worden gegeven op de vraag welke de locaties van de voorraadpunten moeten zijn. In feite betreft dat een discussie over de plaats en de functie van magazijnen, depots of distributiecentra.
Een distributiecentrum (DC) kan in principe drie functies vervullen, te weten: 1 het opslaan van goederen (de voorraadfunctie); 2 het hergroeperen van goederen (de groepagefunctie); 3 het overladen op een ander transportmiddel (de overslagfunctie). Beknopt samengevat, moeten de volgende vragen zijn beantwoord alvorens men kan besluiten tot oprichting van een kantoor huren utrecht of meer DC’s: Wat is de aard van de goederen? Waar ligt de geografische locatie van de aanbodpunten van de goederen? Waar zijn de afnemers van de goederen gevestigd? Wat is de aard van het distributiekanaal? Kunnen de voorraadfunctie, de groepagefunctie ende overslagfunctie worden overgedragen aan een distribuant, aan een logistiek dienstverlener of moet de fabrikant deze functies zelfvervullen? Met welke transportmiddelen hebben we te maken bij de aan- en afvoer van de goederen? Wat is de maximale en wat is de minimale hoeveelheid goederen die per tijdseenheid door het DC moet kunnen worden verwerkt? Welke servicegraad wensen we voor de afnemers te realiseren? Welke kosten zijn er verbanden aan het transport, de handling ende opslag?
Het resultaat van deze goederenstroomanalyse is de bepaling van het optimale aantal distributiecentra ende optimale locaties kantoor huren amsterdam van die distributiecentra. De locatiemodellen kan men ruwweg indelen in analytische en heuristische modellen. Analytische modellen zoeken naar de beste locatie uit een verzameling alternatieven, met behulp van technieken waarvan kan worden bewezen dat ze wiskundig het optimum bepalen. Omdat een locatieprobleem wiskundig heel complex kan worden, vergt de oplossing van een analytisch kantoor huren schiphol model doorgaans veel rekentijd van een computer. Dit geldt in mindere mate voor de heuristische modellen. Bij heuristische modellen (die werken met een beperkt aantal vuistregels)

De vestigingsplaatskeuze

Over de vestigingsplaatskeuze spreken we in paragraaf 8.1. Daarmee legt een onderneming beslissingen vast voor een langere termijn: de vestigingsplaats is dus een strategische beslissing. Daarna bespreken we de basisgegevens voorde systematische lay-outplanning in paragraaf 8.2. Vervolgens komt de systematische handlinganalyse (SHA) aan bod in paragraaf 8.3. Een overzicht van de interne magazijnfuncties wordt gegeven in paragraaf 8.4. De drie functies, te weten het in opslag brengen, de opslag zelf en het orderverzamelen, worden besproken en de daarbij te gebruiken hulpwerktuigen kamen aan bod. Met een bespreking van ICT-toepassingen voor warehousing (WMS) in paragraaf 8.5 wordt het hoofdstuk besloten.
In hoofdstuk 3 hebben we kantoor huren rotterdam aangegeven dat er in het kader van de logistieke grondvorm een antwoord moet worden gegeven op de vraag welke de locaties van de voorraadpunten moeten zijn. In feite betreft dat een discussie over de plaats en de functie van magazijnen, depots of distributiecentra.
Een distributiecentrum (DC) kan in principe drie functies vervullen, te weten: 1 het opslaan van goederen (de voorraadfunctie); 2 het hergroeperen van goederen (de groepagefunctie); 3 het overladen op een ander transportmiddel (de overslagfunctie). Beknopt samengevat, moeten de volgende vragen zijn beantwoord alvorens men kan besluiten tot oprichting van een kantoor huren utrecht of meer DC’s: Wat is de aard van de goederen? Waar ligt de geografische locatie van de aanbodpunten van de goederen? Waar zijn de afnemers van de goederen gevestigd? Wat is de aard van het distributiekanaal? Kunnen de voorraadfunctie, de groepagefunctie ende overslagfunctie worden overgedragen aan een distribuant, aan een logistiek dienstverlener of moet de fabrikant deze functies zelfvervullen? Met welke transportmiddelen hebben we te maken bij de aan- en afvoer van de goederen? Wat is de maximale en wat is de minimale hoeveelheid goederen die per tijdseenheid door het DC moet kunnen worden verwerkt? Welke servicegraad wensen we voor de kantoor huren amsterdam afnemers te realiseren? Welke kosten zijn er verbanden aan het transport, de handling ende opslag?
Het resultaat van deze goederenstroomanalyse is de bepaling van het optimale aantal distributiecentra ende optimale locaties van die distributiecentra. De locatiemodellen kan men ruwweg indelen in analytische en heuristische modellen. Analytische modellen zoeken naar de beste locatie uit een verzameling alternatieven, met behulp van technieken waarvan kan worden bewezen kantoor huren schiphol dat ze wiskundig het optimum bepalen. Omdat een locatieprobleem wiskundig heel complex kan worden, vergt de oplossing van een analytisch model doorgaans veel rekentijd van een computer. Dit geldt in mindere mate voor de heuristische modellen.

Routeplanning

Routeplanning We zouden het probleem van de routeplanning als volgt kunnen omschrij- ven. Een verzameling afnemers, ieder met een gegeven locatie en een deterministische vraag naar een bepaald goed op een bepaald moment, moet bediend worden vanuit een of meer fabrieken met transportmiddelen waarvan de totale capaciteit bekend is. Het probleem bestaat dan uit het bepalen van de route die een transportmiddel moet volgen, zodanig dat: 1 aan de vraag van iedere kantoor huren rotterdam afnemer wordt voldaan; 2 de capaciteit ende toegestane maximumsnelheid van het transportmiddel niet worden overschreden; 3 de totale tijd dat een transportmiddel onderweg is een bepaald maximum niet overschrijdt (Rijtijdenbesluit!);
4 de aflevering plaatsvindt op een tijdstip waarop de afnemer aanwezig is, en met een frequentie die de afnemer gewenst acht.
De volgende doelstellingen kunnen worden kantoor huren utrecht gehanteerd: • het minimaliseren van de totale af te !eggen afstand; • het minimaliseren van de transportkosten; • het minimaliseren van de totale tijd die nodig is om goederen te distribueren van fabrikanten naar afnemers, bij een gegeven servicegraad.
In de literatuur wordt gesproken over het transportprobleem wanneer in de probleemstelling slechts sprake is van rechtstreekse distributie tussen fabrikant en afnemers. De afnemers kunnen consumenten, detaillisten, grossiers, maar ook fabrieksdepots ofmagazijnen zijn. Het transportprobleem kan dus betrekking hebben op een deeltraject van de totale goederenstroom. Wanneer in de probleemstelling expliciet de overslag via een depot of magazijn wordt kantoor huren amsterdam betrokken, hebben we te maken met een uitbreiding van het transportprobleem; we spreken dan over het transshipmentprobleem. Als de beperkingen genoemd onder 2, 3 en 4 niet bindend zijn, kan ook het minimaliseren van de totale afstand als doelstelling worden gehanteerd. Het probleem bestaat dan uit het vinden van de kortste raute om alle afnemers te bezoeken; dit staat bekend onder de naam travelling-salesmanprobleem. Als de beperkingen onder 3 en 4 niet bindend zijn, bestaat het probleem uit het vinden van het minimaal noodzakelijke aantal transportmiddelen, waarmee het is teruggebracht tot het klassieke knapsackprobleem ( capaciteitsprobleem ). Zowel kantoor huren schiphol voor het transportprobleem als voor het transshipmentprobleem, het travelling-salesmanprobleem en het knapsackprobleem is in de literatuur een groot aantal algoritmen ontworpen (Wagner, 1982). We zullen in dit boek volstaan met het vermelden van het basisprincipe van het transportprobleem. Stel dat er vanuit een distributiecentrum (DC) twee klanten, A en B, bediend moeten worden; zie figuur 7.5.

Verschillende ordersuggesties

Het verschil tussen MRP-1 ende voorraadaanvulsystemen uit hoofdstuk 4 kunnen we samenvatten aan de hand van het schema volgens figuur 6.17.
MRP-1 geeft verschillende ordersuggesties tegelijkertijd uit. Het kan daarnaast ook ordersuggesties doorkoppelen aan afhankelijke producten door middel van de productstructuur. Juist in dit laatste ligt de kracht van MRP-1. De materialen worden als het ware de onderneming ingedrukt; we noemen het dan ook wel een pushsysteem. De materiaalbehoefteberekening leidt echter tot alleen het afstemmen van de benodigde materialen. Er wordt geen rekening gehouden met de beschikbare capaciteit aan mensen en middelen. Bij dit door de onderneming heen drukken van de materiaalstroom ontstaan veelvuldig ophopingen. Dit vraagstuk heeft men proberen op te lassen door invoering van een methode waarbij het plan wordt getoetst op de beschikbare bronnen. Deze methode heet manufacturing resources planning, kortweg kantoor huren rotterdam MRP-11 genoemd. Hierover gaat de volgende paragraaf.
Het systeem manufacturing resource planning (MRP-II) is een logisch vervolg op MRP-I. Bij MRP-I was er geen terugkoppeling vanuit de productie mogelijk. De aansturing vindt top-down plaats. Veel bedrijven hebben het MRP-11-systeem met meer ofminder succes ingevoerd. In MRP-II is een aantal terugkoppelingen aangebracht, zie figuur 6.18. Vanuit het management worden de doelen bepaald en op basis van product- en marktplannen wordt een productie- en verkoopplan opgesteld. In Engelstalige kantoor huren utrecht landen wordt dit het sales and operations plan (S&OP) genoemd. Dit verkoop-en productieplan geeft aan welke totale hoeveelheid moet worden geproduceerd. In het plan staan meestal de maandelijks te produceren kantoor huren amsterdam aantallen van iedere productfamilie (groep producten, onderdelen, varianten, speciale onderdelen enzovoort) vermeid. Diverse meeteenheden kunnen worden gebruikt, zoals stuks, tannen, standaarduren en aantal arbeiders. Voor de planner vormt het verkoop- en productieplan de autorisatie van de directie om het plan om te zetten in een gedetailleerd plan, het master production schedule (MPS). Men noemt dit ook wel het hoofdproductieplan. De gegevens uit het verkoop- en productieplan worden grof getoetst op de beschikbare middelen, bijvoorbeeld het totaal aantal kantoor huren schiphol benodigde productieuren ten opzichte van het beschikbare personeel. De belangrijkste productiemiddelen kunnen hierbij meegenomen worden. Pas als hier geen belemmeringen zijn, mogen de gegevens doorgekoppeld worden naar het MPS.

De standaardisering van de productnummers


Meestal is dit gekoppeld aan een verwerking met een barcode. Een bekend Barcode voorbeeld hiervan is de codering achterop dit boek. Daar vind u een 13-cijferige code onder de barcode. In dit nummer staat informatie over degene die het product uitgeeft. Kijk eens bij nl.wikipedia.org/wiki/ European_Article_Number of ga eens op bezoek bij www.gsl.nl. Deze vorm van standaardisatie kamt de snelheid in de supply chain ten goede. Naast de 13-cijferige code is ook een 18-cijferige code. Deze wordt gebruikt voor onder andere de aansluitingen van gasen elektriciteit. Wanneer men gaat verhuizen of naar een andere energieleverancier wilt overstappen, heeft de leverancier een EAN-code nodig om dit te regelen. U kunt het nummer van uw woning zelf opzoeken (zie wvvw.eancodeboek.nl). GSl (‘number one in global standards’) heeft het systeem verder uitgewerkt tot een dienst waarmee elektronisch artikelgegevens tussen leveranciers en retailers worden uitgewisseld. Dit is de GSl data alignment service. Kortweg GSlDAS genoemd (voorheen EANDAS). Het is een tussenschakel met een GS1DAS centrale database. In de database worden neutrale artikelgegevens, zoals !engte, hoogte, breedte, gewicht, EAN-code en btw-tarief kantoor huren rotterdam opgeslagen. Deze zijn nodig voor het aansturen van logistieke processen. Commerciele informatie is daarbij (nog) niet opgenomen. Belangrijk is dat het gaat om de gehele artikelhierarchie. Dat betekent dat niet alleen de gegevens van de consumenteneenheden worden weergegeven, maar juist ook die van de omverpakkingen en pallets. GSlDAS vormt een onmisbare bouwsteen voor ECR (efficient consumer response, het moderne samenwerkingsconcept tussen afnemers en leveranciers van consumentenartikelen). Inmiddels zijn meer dan 900 deelnemers hierbij aangesloten. Daarbij moet men kantoor huren utrecht denken aan bedrijven als Grolsch en Albert Heijn. Door de artikelgegevens al vroegtijdig, voor een eerste levering, op te nemen in de centrale database vormt het product bij ontvangst geen verrassing meer (zie ook www.gsldas.nl). Kijk ook eens op www.ecr.nl. Daar is een goede uitleg te vinden van veel begrippen.
We zullen ons nu richten op de productopbouw. Allereerst worden de categorieen inkoopdelen en maakdelen onderscheiden. Inkoopdelen worden betrokken van leveranciers en worden al dan niet op basis van een klantenspecificatie geleverd. De levering vindt plaats via een bestelling die door de afdeling inkoop geplaatst wordt bij een leverancier. Maakdelen worden geheel of kantoor huren amsterdam gedeeltelijk binnen de eigen onderneming vervaardigd. Bij gedeeltelijke vervaardiging buitenshuis spreekt men van uitbesteed werk. De klant levert dan bijvoorbeeld de grondstoffen aan en verzorgt de afwerking. Dit kamt vooral voor in geval van specifieke bewerkingen, zoals langgatboren of draadvonken. De bezettingsgraad, milieueisen en kostenoverwegingen speien hierbij vaak een grote rol. Voor deze specifieke bewerkingsmethoden liggen de investeringen vaak te hoog ten opzichte van de benuttingsgraad van het apparaat. Het aansturingsproces vindt meestal plaats op basis van een kantoor huren schiphol bewerkingsblad. Hierop worden alle bewerkingen in chronologische volgorde weergegeven, alsmede de te gebruiken uitgangsmaterialen ende voor de vervaardiging benodigde tijd. Maakdelen en inkoopdelen zijn weer onder te verdelen in diverse soorten producten op basis van hun verschijningsvorm. Men onderscheidt in het algemeen: 1 grondstoffen 2 onderdelen

Strategische kwetsbaarheid


De strategische kwetsbaarheid van de onderneming met betrekking tot haar inkoop wordt gemeten naar criteria zoals de toegevoegde waarde, het aandeel van ingekochte materialen en componenten in de kostprijs van het eindproduct ende invloed hiervan op het rendement van de onderneming. Ad 2 De complexiteit van de toeleveringsmarkt De complexiteit van de toeleveringsmarkt wordt gemeten naar een aantal criteria. Dit kunnen zoal zijn: • het al dan niet bestaan van structurele schaarste aan materialen; • de snelheid van de technologische ontwikkelingen; • het al dan niet bestaan van entreebarrieres voor nieuwe leveranciers; • het al dan niet v66rkomen van monopolie ( een aanbieder) of oligopolie (weinig aanbieders).
Met behulp van de twee variabelen onderscheidt Kraljic vier inkoopsituaties, zoals weergegeven in figuur 5.6. Hierin kantoor huren rotterdam wordt in feite de ontwikkeling in het inkoopdenken uitgebeeld: 1 Purchasing management. Traditioneel wordt een groot gedeelte van de tijd van een inkoopafdeling gevuld met het inkopen van normale producten (commodities). Dit zijn producten die inkooptechnisch weinig problemen opleveren; ze hebben per eenheid een geringe waarde en kennen veel leveranciers van vergelijkbare producten ( standaardcomponenten, onderhoudsmaterialen, bouten, moeren enzovoort). Het kopen kantoor huren utrecht tegen Jage prijzen is een kenmerk van dit stadium. 2 Material management. Door de komst van een afdeling material management kamt er een sterke integratie tussen inkoop en productieplanning. Niet de laagste prijs voert de boventoon, maar het ongestoord laten verlopen van productieprocessen. Het kan inhouden dat de organisatie overgaat tot het bestellen van kleinere hoeveelheden en het just in time laten aanleveren. 3 Sourcing management. Als er bij speciale productgroepen knelpunten zitten bij de bron van levering, verdienen deze producten extra aandacht van een inkoopafdeling. Een relatief grote onderneming kan proberen de macht van leveranciers te kantoor huren amsterdam breken door zelf leveranciers te kweken.  Met leveranciers van strategische producten kan men verregaande vormen van samenwerking aangaan. Het betreft producten die van een leverancier ofvanuit een politiek onstabiel land worden betrokken, en die een belangrijke waarde vertegenwoordigen in de kostprijs van het eindproduct. Vele natuurlijke grondstoffen vallen in deze categorie.
TUSSENVRAAG 5.3 Een van de kantoor huren schiphol vier inkoopsituaties wordt door Kraljic aangeduid met het begrip ‘material management’. ls zijn omschrijving daarvan strijdig of in overeenstemming met onze hantering van dat begrip in hoofdstuk 1? Motiveer je antwoord.

Het klantenorderontkoppelpunt (KOOP)

Hoe moeilijk het voorspellen ook kan zijn, men ontkomt er gezien de keuze van het klantenorderontkoppelpunt (KOOP) meestal niet aan. Tot besluit willen we nog enkele praktische tips geven door te waarschuwen voor het gevaar dat voorspellingen zonder meer geaccepteerd worden. In veel bedrijven wordt er door de verkoopafdeling een voorspelling gedaan, per vergaderruimte huren rotterdam product, over de te verwachten omzet in euro’s.
Deze informatie wordt meestal gevraagd door de financiele afdeling in verband met budgettering. Op verzoek van de logistiek berekent men deze informatie de laatste jaren eveneens in aantallen. Op deze manier kunnen bevoorradingsplannen opgesteld worden en bijvoorbeeld jaarkortingen worden bedangen. Bij vergelijking van de financie!e en de logistieke gegevens omgerekend naar geld, blijkt vaak dat er een afwijking te onderkennen valt. Een verkoopafdeling zal vergaderruimte huren utrecht bijvoorbeeld geneigd zijn om voor budgetafspraken een haalbare omzet aan te geven. Aan logistiek worden echter meestal zodanige aantallen doorgegeven, dat men zeker weet dat er voldoende voorraad is. Dit is gevaarlijk. De afdeling logistiek zal te allen tijde moeten nagaan of de verhoudingen tussen de goederenhoeveelheid endete genereren geldhoeveelheid kloppend zijn. Zo niet, dan ontstaat ongewenste voorraadvorming.
TUSSENVRAAG 4.14 Men maakt gebruik van exponentiele vereffening bij een sterk wisselend proces. Welke waarde van a verdient dan de voorkeur?
modellen wordt rekening gehouden vergaderruimte huren amsterdam met waarschijnlijkheid in het verloop van de vraag. Hierbij is men athankelijk van het statistische patroon. Uitgaande van dit vraagpatroon kan men uiterste waarden toekennen aan het voorraadverloop in vergaderruimte huren schiphol de komende periode. In figuur 4.19 is het werkelijke verloop in de voorraad weergegeven over de laatste 10 weken. In ons voorbeeld bedraagt de vraag gemiddeld 6 stuks per week.