Maandelijks archief: november 2015

Vastgoedmanagementconcept


Het bedrijfsruimte te huur in rotterdam succesvol exploiteren van vastgoed begint met het  kantoorruimte te huur in utrecht kiezen van de juiste uitgangssituatie. De vraag naar vastgoed (huisvesten) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de kantoor huren in amsterdam wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid van vastgoed tegen de laagste kosten.
Dit betekent dat exploitatie dan wel vastgoedbeheer effectief en efficiënt moet plaatsvinden. Dus doelgericht werken en waar nodig bijsturen. Ofwel analyseren, ontwikkelen van een beleidsvisie en toetsen, richten op en gericht blijven op het gewenste effect. En afgestemd op het kantoor huren bij schiphol airport gewenste effect het vastgoedbedrijf inrichten (zie figuur 5-1).

Trends in vastgoedmanagement

Trends in vastgoedmanagement


De omgeving van de kantoorruimte te huur in utrecht vastgoedmanager is voortdurend in beweging. Hij wordt steeds geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. Oude behoeften en concepten blijken te verdwijnen. Met andere woorden: de kantoor huren rotterdam continuïteit van de vastgoedorganisatie is niet op voorhand gegarandeerd. Om die continuïteit veilig te stellen zal de vastgoedmanager dus moeten inspelen op toekomstige ontwikkelingen, door trends te onderkennen. Vernieuwing is immers de enige zekerheid tot voortbestaan. Inzicht in de werking van trends is een belangrijke hulpbron bij het opstellen van strategische plannen en het waarborgen van de kleine bedrijfsruimte huren in leeuwardenn continuïteit. Wie wil er niet graag even een glimp van de nabije toekomst opvangen, voordat hij een belangrijk besluit neemt? Een trend voorspellen is echter onmogelijk. Er bestaat geen glazen bol waarin we de toekomst kunnen zien. Gelukkig kunnen we een trend wel in een vroeg stadium (proberen te) herkennen. Het is immers mogelijk om toekomstige ontwikkelingen binnen bepaalde bevolkingsgroepen te signaleren. En tijdig signaleren wat er verandert en uit welke hoek we het kunnen verwachten: op die manier kunnen marktanalyses helpen de juiste producten in de juiste aantallen en op de juiste plaats en tijd aan te bieden.
In hoofdstuk 2 is het grote kantoorruimte te huur in groningen begrip time span geïntroduceerd. Met name de vastgoedmanager moet ver vooruit kunnen denken. Vastgoed gaat immers langere tijd mee. Hoofdstuk 4 gaat in op trends. De time span van een kind van twee is omstreeks twee minuten. Naarmate een mens ouder wordt neemt zijn capaciteit, en daarmee zijn time span, toe. De top wordt tussen 50 en 60 jaar bereikt, maar het niveau van de top loopt uiteen. Bij sommigen is de time span uit te drukken in maanden of jaren, waarbij tien jaar een uitzondering is (zie ook Max Herold, Jaques, ‘Wing Easton en de (sociale) kwaliteit van organisaties’, 2007 op www.managementissues.com).
Vooruitzien heeft niets te maken met helderziendheid. Het betekent niet dat iemands visie juist is. Time span wil alleen maar zeggen dat men met een zekere tijd in de toekomst rekening houdt en deze tijd als een realiteit ervaart.

het gezichtspunt

Voor het kleine kantoorruimte te huur in utrecht vastgoedmanagement betekent dit nog

nadrukkelijker dat men moet denken en kijken vanuit het gezichtspunt van de vastgoedgebruiker. In een ontspannen vastgoedmarkt neemt de kantoor huren rotterdam vastgoedgebruiker aan dat de vastgoedmanager het vastgoedbeheer effectief en efficiënt organiseert. Anders zijn beheer en gebruik van vastgoed immers niet tegen een scherpe prijs aan te bieden en dat moet, wil de vastgoedeigenaar concurrerend zijn in de vastgoedmarkt. Een geoliede vastgoedorganisatie heeft de ruimte en is in staat specifieke wensen van vastgoedgebruikers creatief en flexibel in te vullen. De moderne vastgoedmanager is gericht op waardecreatie. Dit vraagt om het vermogen in te kunnen spelen op wat consumenten nu en in de toekomst belangrijk vinden, en te begrijpen wat van betekenis is voor de vastgoedgebruiker.
De vastgoedmanager ziet zich bovendien gesteld voor vragen die van belang zijn voor het  kleine bedrijfsruimte huren in leeuwarden productieproces. Bijvoorbeeld hoe het vastgoed een bijdrage kan leveren aan productiviteitsverbetering en het terugdringen van het ziekteverzuim. Maar het blijft moeilijk de toekomst te voorspellen. Moeten we rekening houden met een krimp van de bevolking van 16 naar 12 miljoen? Dat de bevolkingssamenstelling vergrijst en verkleurt kunnen we zelf goed waarnemen, maar de vertaling naar gepaste huisvesting is niet eenvoudig. De vervaging van de grenzen tussen wonen en werken is in gang gezet door de mogelijkheden van ICT en gestimuleerd door de vele lange files. De invloed van de technologie op het wonen zal groter worden, omdat veel diensten zoals beveiliging, gezondheid, enz. op afstand aangeboden kunnen worden en vooral ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De globalisering zal met zich meebrengen dat internationaal georiënteerde mensen zich steeds vaker als een zwerm over de wereld zullen bewegen en in feite overal kunnen wonen. Ze zijn bereid daarvoor veel te betalen en niet van plan zich lokaal aan andere mensen te binden. De grote kantoorruimte te huur in groningen verschuiving van de economische macht naar Azië heeft nu al invloed op onze industrie en concurrentiekracht. Dit kan leiden tot een terugval in onze inkomsten en van ons welvaartspeil. En het veranderende klimaat zorgt voor een stijging van de waterspiegel. Misschien wordt zelfs wonen op water een serieuze optie.

Drukbezette manager

Drukbezette manager

We maken het kantoor huren rotterdam zelf mee wanneer we een afspraak hebben met een drukbezette manager. We zijn op tijd voor de kleine kantoorruimte te huur in utrecht afspraak, maar worden in de wacht gezet bij de secretaresse. Hij moet nog even dat ene telefoontje afhandelen, er dringt een medewerker zijn kamer binnen met een kleine vraag. En soms is het probleem echt groot. Managers worden voortdurend overvraagd: fysiek, intellectueel en emotioneel. Dan hebben we het Bedrijfsruimte huren in groningen nog niet gehad over de hoeveelheid rapporten op zijn bureau – en soms in stapels naast het bureau – of de digitale informatie die bij hem binnenkomt via de e-mail. Het is een stroom aan informatie die niet te stuiten is en moeilijk te beheersen. Ieder bericht, hoe groot of klein ook, vraagt om een antwoord. Echte antwoorden kunnen pas worden verkregen als er aandacht is voor de Kleine bedrijfsruimte huren in leeuwarden vragen. Dat kost, naast de vergaderingen en andere verplichtingen, tijd. Het grote gevaar voor de manager is dat deze bij wijze van spreken niet meer van zijn werkplek komt. Het zicht op de rest van de onderneming verdwijnt en vragen dan wel problemen moeten een lange weg afleggen om de manager te bereiken. Intussen is veel tijd verspeeld om goed na te denken hoe te reageren op ontstane sjtuaties. En zo verandert iedere vraag of probleem in een urgente vraag of probleem voor de manager die niet meer de tijd krijgt om goed na te denken hoe te handelen. De inbreng van de manager verzwakt door gebrek aan tijd voor een gedegen voorbereiding, vooral in situaties waarin hij tegenover personen komt te zitten die dankzij een lagere werkbelasting wel goed beslagen ten ijs komen. Onder deze omstandigheden is het uitgesloten dat de manager in staat is de strategie van het bedrijf te implementeren. Om het beste uit vastgoed te halen is het juist nodig om proactief en met de blik op de langere termijn te werken, omdat vastgoed behept is met een zekere traagheid ten opzichte van de marktdynamiek. De traagheid van vastgoed is gelegen in het feit dat als we iets aan vastgoed willen veranderen, we veel belanghebbenden mee moeten zien te krijgen. Deze hebben alle te maken met een of meerdere aspecten van het vastgoed, procedures en beschouwingsniveaus. Het is de manager die vanuit zijn helikopterblik op een integrale en systematische wijze invulling kan geven aan effectief en efficiënt vastgoedmanagement. Hiervoor heeft de vastgoedmanager een helder en werkbaar denkkader nodig, het vastgoedmanagementconcept (zie hoofdstuk 5). In de praktijk komen we bij voortduring de gehaaste manager tegen, die zich bezighoudt met operationele zaken omdat hij dat leuk vindt, omdat eigen mensen toch niet over de juiste capaciteiten beschikken of omdat de druk om de ondernemingsdoelstellingen te halen zo groot is dat alle energie hierop wordt gericht. Het is maar weinig vastgoedmanagers gegeven om te sturen vanuit de helikopterblik, managers die in staat zijn de vraagstukken integraal te benaderen en zich niet laten verleiden om te veel met specialisten aan de gang te gaan. In dat laatste geval worden vraagstukken op een geïsoleerde wijze aangepakt, met het risico op suboptimale oplossingen. De manager heeft in beginsel de macht, maar zijn worsteling met de beschikbare tijd maakt zijn onmacht zichtbaar.

Waardecreatie van de vastgoedmanager

Waardecreatie van de vastgoedmanager


In het woord ‘management’ zijn twee Latijnse woorden te herkennen: manus (hand) en agere (handelen). Management heeft dus te maken met iets naar je hand zetten. Het kleine kantoorruimte te huur in utrecht naar je hand zetten van processen en vooral van mensen, die betrokken zijn bij het managen van vastgoed en het vastgoedbedrijf.
Een voorbeeld. WoonbronMaasoevers – met 35.000 woningen – biedt aan een brede klantengroep een thuis. Hart voor de klant en voor de stad is de bedrijfsruimte te huur in rotterdam rode draad in de bedrijfsvoering. WoonbronMaasoevers zet zich in voor een sterke stad waar mensen goed kunnen wonen, werken en hun vrije tijd beleven. Bovendien wil WoonbronMaasoevers voor haar klanten woonarrangementen en woonmilieus ontwikkelen waarin zij zich thuis voelen. Door onderscheid, in plaats van uniformiteit. Daarbij is WoonbronMaasoevers zeer maatschappelijk betrokken bij de klanten die het nodig hebben. WoonbronMaasoevers
denkt niet meer in gewoon huren of kopen, maar in wonen volgens het grote kantoorruimte te huur in groningen Klant Kiest-model. WoonbronMaasoevers heeft bewust gekozen de verantwoordelijkheden daar te leggen waar ze horen: in de wijk. Daar zitten de klanten, en de (sociale) partners waar WoonbronMaasoevers mee samenwerkt. In zelfsturende vestigingen en teams wordt de bedrijfsruimte te huur in leeuwarden klant veel beter bediend en krijgt zeggenschap meer kans. WoonbronMaasoevers is een lerende organisatie, waarin teams eigen verantwoordelijkheden hebben en resultaatgericht en efficiënt hun werk doen. (Bron: website WoonbronMaasoevers Rotterdam, februari 2005)
De waarde volgens welke de vastgoedmanager werkt is afgeleid van de bedrijfsdoelstelling van het vastgoedbedrijf en gebaseerd op een inventarisatie van wat belanghebbenden zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers en omwonenden van het vastgoedbedrijf van belang achten. De vastgoedmanager moet met kennis van zaken activiteiten ondernemen die gericht zijn op het behalen van de bedrijfsdoelstelling. Hiervoor moet hij de vastgoedorganisatie inrichten en de beschikbare middelen toewijzen om het mogelijk te maken noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.