Verschillende benaderingswijzen

Gerelateerde afbeelding

Verschillende benaderingswijzen van probleemoplossing en besluitvorming
Naast de vraag in su bparagraaf 5.4 . 3 in hoeverre de aanpak van een probleem al dan niet programmeerbaar is, blijkt het ook van belang te zijn om stil te staan bij de vraag of er bij de beslissers wel overeenstemming bestaat over de doelstellingen. Ook al is het probleem als zodanig nog zo duidelijk, als de betrokkenen verschillende of wellicht zelfs tegenstrijdige doelstellingen voor ogen staan, wordt het vinden van een oplossing ernstig bemoeilijkt (zie subparagraaf 5.3.1 en 5.3.2, de organisatie als politieke ‘arena’ en als ‘vuilnisvat’). De enige kantoorruimte huren rotterdam manier om hier tot een oplossing te komen is dan dat zij water bij de wijn doen en een compromis sluiten. Uiteraard is dit niet de meest ideale aanpak, maar zo wordt er in ieder geval een poging gedaan om verbetering aan te brengen in de bestaande situatie. De ervaring leert dat de beste oplossing veelal een oplossing is die voor de betrokkenen aanvaardbaar is en die in de gegeven situatie lijkt te kunnen gaan werken.
Thompson stelt dat besluitv orming vraagt om een bij de situatie passende benadering. Twee situatiefactoren zijn voor de te kiezen werkwijze bepalend: het inzicht in de structuur (lees: in de oorzaak-gevolgrelaties) van het probleem; de mate waarin de doelstellingen van betrokkenen met elkaar overeenstemmen.
Samengevat in een matrix kunnen nu vier benaderingswijzen worden onderscheiden (zie figuur 5.7).
Inzicht in de structuur van probleem in oorzaakgevolgrelaties Ja Nee
Overeenstemming over doelstellingen van betrokkenen
Ja Nee Rekenen Compromis sluiten Beoordelen Inspiratie
Wanneer er sprake is van een goed inzicht in het probleem en wanneer er overeenstemrekenprobleem ming bestaat over de doelstellingen, hebben we te maken met een rekenprobleem. Zo’n probleem kan als het ware worden omgezet in een formule of rekensom. Heeft men weinig inzicht in de probleemsituatie en is er sprake van overeenstemming over de na te streven doelen, dan zullen de beslissers het probleem en de daarmee samenbeoordelen hangende kantoorruimte huren utrecht aspecten moeten beoordelen. Bij een dergelijk probleem vallen beslissers, gegeven het gebrekkige inzicht in het probleem, terug op hun beoordelingsvermogen. Hebben de betrokkenen een duidelijk zicht op het probleem maar streven ze uiteenlocompromis pende doelen na, dan kan het sluiten van een compromis uitkomst brengen. Dit compromis komt tot stand via onderhandelingen. Daarbij doen de betrokken partijen, afhankelijk van hun onderhandelingsbekwaamheid, meer of minder water bij de wijn. Als er geen inzicht is in het probleem en als er ook geen overeenstemming bestaat inspiratie over de doelstellingen, kan een oplossing slechts door inspiratie worden bereikt. Dit veronderstelt allereerst geloofwaardigheid en vertrouwen in iemands visie. Deze benaderingswijze veronderstelt dat de oplossing kantoorruimte huren amsterdam wordt gevonden in een overkoepelende zienswijze waaraan elk van de betrokken beslissers hecht en waardoor een ieder zo geïnspireerd wordt dat de voorgestelde aanpak met kracht wordt uitgevoerd. Het charisma van een leider is in een dergelijke situatie van doorslaggevend belang. Bij het nemen van beslissingen zijn niet alleen de belangen en doelstellingen van (de afdeling of organisatie van) één beslisser in het geding, maar dikwijls ook die van andere beslissers, afdelingen en/of organisaties. Afhankelijk van het belang dat aan de eigen doelstellingen en die van anderen gehecht wordt kantoorruimte huren schiphol kan een aantal verschillende benaderingswijzen worden onderscheiden. In hoofdstuk 9 zullen deze in het kader van het voeren van onderhandelingen en het omgaan met conflicten behandeld worden.

Ten aanzien van het personeel

Gerelateerde afbeelding

Deze kerntaken kunnen de volgende consequenties hebben:
Ten aanzien van het personeel: bijscholing; veranderen personeelsbestand/ doorstroming; verbeteren instructie.
Ten aanzien van de middelen: distributieapparaat (bijvoorbeeld keuze type vrachtauto); orderverwerking automatiseren, EDI.
Hoofdstuk 4 STRATEGIEBEPALING EN STRATEGISCH MANAGEMENT
Ten aanzien van de managementsystemen: omzetplanning; verkoopstatistiek/bezoekrapporten per vertegenwoordiger; beloningssysteem verkopers.
4.5.2 Toepassing budgettering
budgettering Een veelgebruikt managementsysteem is budgettering. Budgettering is planning, vertaald in geldbedragen. In figuur 4. 22 ziet deze relatie er als volgt uit.
Vanuit de kritische kerntaken kantoorruimte huren rotterdam kunnen actieplannen worden ontwikkeld. In het voorgaande voorbeeld volgt uit de voor productie geformuleerde kerntaken met betrekking tot het personeel, de middelen en de te hanteren managementsystemen een aantal consequenties. Uit deze consequenties zijn normen en taakstelling af te leiden. Dit kunnen kantoorruimte huren utrecht kwaliteitsnormen zijn (afval- en uitvalpercentage, indien überhaupt toegestaan), gewerkte uren per functie van het budget werknemer (dus exclusief bijscholing), enzovoort. De functie van het budget is in deze taakstellingen in geld uil te drukken. Op deze manier kan het te voeren beleid in geldbedragen worden uitgedrukt en vervult het budget de functie van communicatiemiddel. De kracht van het hanteren van budgetten ligt in de mogelijkheid de uitvoering van het plan te toetsen.
Om een budgetteringssysteem effectief te kunnen gebruiken, moet duidelijk zijn waar de verantwoordelijkheden liggen voor het uitvoeren van taken of het behalen van resultaten. Hiertoe is een duidelijke organisatiestructuur, waarin deze verantwoordelijkheden en de bijbehorende bevoegdheden vastliggen, noodzakelijk. Verdere uitwerkingen van planning en budgettering staan kantoorruimte huren amsterdam beschreven in hoofdstuk 10.
Er zijn bij het gebruik van budgettering voor de implementatie van strategische plannen twee kanttekeningen twee kanttekeningen te maken. Ten eerste dient ervoor te worden gewaakt dat de in het budget gestelde normen en doelen de implementatie niet gaan overheersen. Bedacht dient te worden dat de budgettering niet alleen moet worden gebruikt om de uitvoering binnen de functionele deelgebieden te bewaken, maar ook om de juistheid van de strategische kantoorruimte huren schiphol veronderstellingen beslissingen en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd te controleren. Een tweede kanttekening is dat budgetten veelal worden vastgesteld binnen de bestaande organisatiestructuur met de zittende functionarissen en hun invloed. Rondom het budgetteringsproces weerstand kan weerstand impliciet of expliciet een rol spelen.

Huidig strategisch profiel

Gerelateerde afbeelding

Vaststellen van de strategische kloof
In de voorgaande stappen van het strategieformuleringsproces zijn achtereenvolgens vastgesteld: de huidige uitgangspositie in de vorm van het strategische profiel, de verwachte kansen en kantoorruimte huren rotterdam bedreigingen, en de eigen sterke en zwakke punten. De vraag die nu aan de orde is, luidt: zal de organisatie over bijvoorbeeld drie lot vijf jaar nog steeds de gestelde doelstellingen kunnen realiseren? Met andere woorden: zal er op termijn al dan niet sprake zijn van een strategische kloof, ofwel van een afwijking tussen de doelstellingen en de verwachte werkelijkheid? In figuur 4.14 is deze strategische vraagstelling schematisch weergegeven.
Ter vaststelling van de kantoorruimte huren utrecht strategische kloof dient dus te worden nagegaan op welke resultaten de organisatie bij ongewijzigd beleid zal kunnen rekenen. Met behulp van een raming bij ongewijzigd beleid kan dit worden nagegaan. De raming bij ongewijzigd beleid is bedoeld om na le gaan of de organisatie in staat is de gestelde doelen le realiseren zonder dat het beleid wordt aangepast. Dit dient uiteraard te gebeuren tegen de achtergrond van de informatie uit de voorafgaande slappen van het strategieformuleringsproces.
Men kan bijvoorbeeld nagaan kantoorruimte huren amsterdam wat de invloed zal zijn van het ontstaan van een nieuwe markt (kans) en het niet beschikken over een sterk verkoopapparaat (zwakte). Het effect kan zijn dat een doelstelling, bijvoorbeeld een toename van de omzet, niet kan worden gehaald. Ook het
toetreden van een nieuwe concurrent op de markt (bedreiging) ten opzichte waarvan de eigen onderneming een kostennadeel heeft (zwakte), zal tot de conclusie leiden dat zonder beleidswijziging de resultaten zullen teruglopen.
De resultaten van de raming bij ongewijzigd beleid kunnen worden vergeleken met de doelstellingen. Hieruit blijkt of er sprake is van een strategische kloof en wordt het duidelijk of het bedrijf de strategie zal moelen aanpassen. ongewijzigd beleid Ongewijzigd beleid houdt dus in dat er geen andere dingen worden gedaan dan nu reeds worden gedaan. Zo dient men wel kantoorruimte huren schiphol rekening te houden met bijvoorbeeld de gevolgen van normale prijsaanpassingen, maar niet met die van een nieuwe prijspolitiek waartoe nog niel is besloten. Blijkt dat in de toekomst bijvoorbeeld het rendement op het geïnvesteerde vermogen of de cashflow achterblijven bij wat wenselijk wordt geacht, dan zullen alternatieven dienen le worden ontwikkeld om de kloof tussen norm en werkelijkheid te dichten.

Concurrentievoordeel

Gerelateerde afbeelding

Werkterreinen werkterreinen Bij dit aspect wordt vastgesteld welke de werkterreinen zijn die de organisatie kent. Zo kan de totale omzet gesplitst worden naar productgroepen, markten, distributiekanalen, landen, enzovoort. Het aantal mogelijkheden is hier zeer groot. Het is van belang vast te soorten opsplitsingen stellen welke soorten opsplitsingen het relevantst zijn, omdat het kantoorruimte huren rotterdam verzamelen en bewerken van de gegevens soms vrij veel tijd kost. Heel nuttig ook is de winstgevendheid van die verschillende werkterreinen vast te stellen. fl.J.l;!:lfl!•i Vaak komen uit deze analyses verrassende nieuwe inzichten naar voren. Zo kon eens een bedrijf op grond van deze stap vaststellen dat de winstgevendheid van de verschillende afnemerscategorieën zeer uiteenliep. Eén klantengroep leverde 50% meer winst per eenheid product op dan de minst renderende. Door 10% meer aan
de meest winstgevende klanten te verkopen en minder aan de ‘slechte’ categorie kon de winst op spectaculaire wijze kantoorruimte huren utrecht verbeterd worden. Het verzamelen van het cijfermateriaal had enige dagen gekost. Het effect op de winst was vergelijkbaar met dat van een omzetstijging van ongeveer 50%.
Bij dit aspect van het huidige strategische profiel probeert men vast te stellen hoe de organivoorsprong op de concurrent salie denkt de klant aan zich te binden om zo een voorsprong op de concurrent te kunnen krijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de concurrentieslag te winnen. Zo kan men de concurrent verslaan omdat men de laagste prijs voor het product vraagt. Andere kantoorruimte huren amsterdam organisaties zullen er echter naar streven een voorsprong te krijgen door een product (met daarbijbehomeerwaarde rende diensten) aan te bieden dat een duidelijke ‘meerwaarde’ heeft boven dat van de andere aanbieders in de markt. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de verschillen in strategie tussen Mercedes Benz en BMW aan de ene kant en Skoda en Lada aan de kantoorruimte huren schiphol andere kant.
Synergie is het voordeel (soms ook een nadeel) dat ontstaat doordat twee activiteiten gezamenlijk worden verricht. Er is dan sprake van het zogenoemde 2 + 2 = 5-effect. Dit effect ontstaat bijvoorbeeld bij een bedrijf dat zijn verkoopstaf verschillende producten laat verkopen.

Greenpeace laconiek over spionage Shell

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Greenpeace laconiek over spionage Shell Shell en BP hebben een spion die zich uitgaf voor filmmaker laten infiltreren in Greenpeace en de Body Shop. De oliemaatschappijen schakelden hem in via een omstreden Brits recherchebureau dat banden heeft met de Britse geheime dienst M16. De 54-jarige spion is vorig jaar ontmaskerd door een Zwitserse radicale actiegroep. Aufbau vertrouwde de Duitse cameraman niet, die al twintig jaar in heel Europa in het radicaal linkse kantoorruimte huren rotterdam circuit meeliep en daar documentaires opnam die nooit werden uitgezonden. Greenpeace doet laconiek over de spionage. ‘Fris is het niet wat Shell en BP hebben gedaan. Maar het gebeurt’, zegt woordvoerder Diederik Samson. Hij bevestigt dat de nu 54-jarige Manfred Schlickenrieder in 1996 en 1997 bij Greenpeace strategische informatie probeerde te bemachtigen. De man werkte zo goed als zeker ook voor de Duitse geheime dienst. De ‘filmmaker’ wilde alles weten over de actie die Greenpeace voerde kantoorruimte huren utrecht tegen nieuwe SP-olieboringen voor de kust van Shetland. Die actie, de eerste na de beroemde campagne tegen de Brent Spar, mislukte. ‘BP wist verrassend veel’, zegt Samson. ‘Maar kwam dat door hun spion? De oliemaatschappijen namen na onze actie tegen Brent Spar sowieso meer initiatief om publieksvragen voor te zijn.’ Shell en BP hebben erkend dat zij het Londense recherchebureau Hakluyt inschakelden om naspeuringen te doen bij Greenpeace. Shell zegt dat het daartoe besloot nadat een Shell-station in Duitsland door een brandbom was verwoest. Ze vroegen kantoorruimte huren amsterdam ook om informatie over de Body Shop, omdat de cosmeticaketen actie voerde tegen Shell-olieboringen in Nigeria. Maar de oliemaatschappijen zeggen dat ze niet wisten welke tactieken Hakluyt gebruikte. De Sunday Times suggereerde gisteren dat recherchebureau Hakluyt een bovengrondse ‘firma’ is van de Britse geheime dienst. Hakluyt werd opgericht door ex-M16-medewerkers. In 1985 blies de Franse geheime dienst een Greenpeace-schip op.  Organisatie-ethiek of bedrijfsethiek onderzoekt de gang van zaken bij een organisatie als er zich morele problemen voordoen_ De moraal komt tot uiting in het feitelijke gedrag. Zo kan men onder belastingmoraal de feitelijke houding ten opzichte van betalingen aan de fiscus verstaan_ Belastingvermijding of -ontduiking kan de feitelijke belastingmoraal zijn. In de ethiek gaat het om keuzen die gemaakt worden, waarbij er alternatieven binnen handbereik zijn. Waarom willen burgers de belastingen niet betalen7 Wat zijn hun redenen7 Het gaat bij de kantoorruimte huren schiphol beantwoording niet om keuzen tussen iets illegaals en iets legaals, want dat kan zelden een morele keuze zijn. Voldoen aan de wettelijke eisen zal in de meeste gevallen de ‘norm’aalste zaak van de wereld moeten zijn. Daar ligt meestal niet het morele probleem. Dat probleem ligt bij de interpretatie van ‘goed burgerschap’. Is wel gebruikmaken van de reeks rechten en waar mogelijk vermijden van de plichten een moreel aanvaardbare zaak7 Zou dat een goede samenleving opleveren? Met deze en andere problemen houdt het vakgebied Ethiek zich bezig, zo maakt onder andere Kimman ons duidelijk.

Een netwerkbenadering

Gerelateerde afbeelding

Het ziet ernaar uit dat naarmate ‘netwerken’ meer worden gebruikt, ze verfijnder worden en beter gaan werken, zodat ze nog vaker worden toegepast als nuttig instrument voor expansie, toelevering kantoorruimte huren rotterdam en uitbesteding. Met een netwerkbenadering kunnen organisaties zich snel en soepel aanpassen aan innovaties en verschuivingen in de vraag naar hun producten of diensten. Het netwerk is op zich niet iets dat echt nieuw is. In veel bedrijfstakken bestaan al jaren betrekkelijk stabiele netwerken van leveranciers, producenten en distributeurs. Wat wel nieuw is, is de snelheid waarmee het netwerk van nu wordt samengesteld. De voornaamste zorg van de meeste managers is dat de dynamische netwerkstructuur niet de mate van onmiddellijk toezicht en beheersing verschaft die mogelijk is wanneer kantoorruimte huren utrecht alle activiteiten ‘onder één dak’ plaatsvinden. De organisatie, waarvan de naam op het eindproduct staat, kan slechts een kleine bijdrage aan het gehele productieproces hebben geleverd en is dus van de andere leden van het netwerk afhankelijk om te voldoen aan de kwaliteits- en leveringsvoorwaarden. Als één element van het netwerk in zijn taak tekortschiet, hebben alle andere medespelers daar onder te lijden; degene die direct verantwoordelijk is jegens de afnemer wel heel in het bijzonder.
Naast de afhankelijkheid van de toeleverancier komt daarbij nog de zorg dat de kleinere schaal en de sterk wisselende structuren binnen het netwerk voor een groot verloop (dat wil zeggen dat er meer medewerkers naar een andere functie bij een andere organisatie overgaan) zullen zorgen en de kantoorruimte huren amsterdam loyaliteit en toewijding van managers en medewerkers zullen verminderen. Bij het mogelijk grotere verloop, het verdere gebruik van toelevering en het tijdelijk inhuren van specialismen ontstaan ook zorgen over het verlies van bedrijfsgeheimen en het wegslippen van patenten en octrooien. Wanneer een kantoorruimte huren schiphol dynamisch netwerk echter goed functioneert, kan het zorgen voor een grotere flexibiliteit, voor een betere inzet van het menselijk kapitaal en voor een grotere efficiency van het totaal.

Politieke factoren

Gerelateerde afbeelding
In een aantal gevallen zullen de sociaal-maatschappelijke factoren leiden tol wetgeving. In veel gevallen betekent dit een inperking van de vrijheid van de organisatie om plannen ongewijzigd uil te voeren. Denk aan het vestigen van bepaalde industrieën in dichtbevolkte gebieden. Voorts kantoorruimte huren rotterdam kan in dit verband worden gedacht aan een overheid die direct ingrijpt in het economische verkeer, bijvoorbeeld door middel van het vaststellen van maximumen minimumprijzen of het vaststellen van arbeidsvoorwaarden. In een aantal landen beïnvloeden politieke factoren, de overheid, het economische leven door een groot deel van haar inkomsten te herverdelen in de vorm van uitkeringen of door het doen kantoorruimte huren utrecht uitvoeren van grote werken via de collectieve uitgaven. Naast de fiscale regelgeving is het dividend- en rentebeleid belangrijk voor het bedrijfsleven. Ook kunnen door de overheid speciale belastingconstructies worden ontworpen, waardoor bijvoorbeeld sparen aantrekkelijker wordt. Het bedrijfssparen is daar een voorbeeld van. Op een aantal gebieden valt de laatste jaren een afname te constateren van de invloed van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de liberaliseringen van de telecommunicatie, het openbaar vervoer en de nutsvoorzieningen als elektriciteit, gas en water. Deze hebben geleid tot enorme en snelle veranderingen in de onderlinge kantoorruimte huren amsterdam verhoudingen tussen ondernemingen. Daarnaast kan ook de druk vanuit Brussel op het transparanter maken van de concurrentie door ondernemingen niet worden genegeerd.
Op 1 januari 1998 is in Nederland de nieuwe Mededingingswet in werking getreden en is de Nederlandse Mededingingsautoriteit IN Ma) met haar werk begonnen. De Mededingingswet verbiedt ondernemingen om misbruik te maken van hun economische machtspositie. De NMa ziet onder andere toe op het vormen van concentraties. Fusies, overnames en bepaalde joint ventures moeten vooraf worden gemeld als de omzetten een bepaalde grens overschrijden, denk bijvoorbeeld aan KBB-Vendex. Zodra een wereldwijde omzet van samen te voegen ondernemingen boven de€ 5 mrd (± 11 miljard gulden) uitkomt, geldt echter het oordeel
van de Europese mededingingscommissaris en niet dat van de NMa, denk in zo’n geval aan de voorgenomen fusies van Wolters-Kluwer kantoorruimte huren schiphol en Reed Elsevier, KPMG en Ernst en Young, die onder dreiging van deze Europese toetsing niet zijn doorgegaan. Van misbruik van economische machtspositie is evenzeer sprake als een onderneming tegen dumpprijzen verkoopt om een concurrent uit de markt te drukken, speciale kortingen verstrekt of onredelijk hoge prijzen hanteert. Met een beroep op de Mededingingswet kan dan een klacht worden ingediend bij de NMa.

Management-in-actie

Gerelateerde afbeelding

Management-in-actie ‘Als de samenleving geen toekomst meer heeft, heeft mijn bedrijf ook geen toekomst meer’
Economische groei in 2002 in hel westen zou ook de welvaart in hel zuiden vergroten. Na l l september 200 1 is dil idee verlaten, zegt dr. Claude Fussler, directeur van de World Business Council on Sustainable Developmenl, waar kantoorruimte huren rotterdam onder andere Shell en Toyota lid van zijn.
‘Als de samenleving geen wekomst meer heeft, heeft mijn bedriJf ook geen wekomst meer. Die boodschap zou iedere manager en ondernemer boven zijn bureau en zijn bed moeten hangen·, aldus dr. Claude Fussler. De Fransman is na een carrière bij Dow Europe, directeur geworden van de World Business Council on Suslainable Developmenl. ‘Als gevolg van de mondialisering is de hele wereld klant kantoorruimte huren utrecht geworden van de ondernemer. Niel alleen de rijke westerlingen maar ook de mensen in landen waar hel gemiddeld jaarlijks inkomen onder de 500 dollar per jaar ligt. En de mensen die nog geboren moeten worden, warn ook toekomstige generaties hebben recht op een leefbare wereld.’ Fussler was in Nederland ter gelegenheid van hel vijfjarig bestaan van EET, het innovatieprogramma Economie, Ecologie en Technologie. In het kader van dal programma ornw ikkelen bedrijven en kennisinstellingen de duurzame technologie van morgen. In de wandelgangen spreekt hij verrassend openhartig. Over de invloed van te lang durende subsidies bijvoorbeeld, maar kantoorruimte huren amsterdam ook over de free riders, bedrijven die er in sociaal en ecologisch opzicht een zootje van maken door geschreven en ongeschreven regels te ontwijken. Aan de schandpaal er mee, vindt Fussler, want ze verpesten het voor de bedrijven die wel hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen en nemen. Fussler noemt als voorbeeld hel farmacemische bedrijf Novanis dat Glivec heeft ontwikkeld, een medicijn tegen leukemie bij kinderen. ‘Een zeer duur medicijn; de behandeling loopt in de honderden dollars per patiënt. Desondanks heeft de president-directeur gezegd kantoorruimte huren schiphol dat er geen kind in de wereld mag overlijden, omdat het niet over hel medicijn kan beschikken. Hij heeft zijn verkopers uitgedaagd om nieuwe methoden te vinden om hel medicijn aan de man te brengen en er toch nog wat op Le verdienen.’ Wellicht een gevoelig voorbeeld, maar volgens Fussler illustreert dil een ingrijpende omslag in hel denken, niet alleen bij de hoogste baas van Novanis, maar in het internationale bedrijfsleven in het algemeen.

De veranderde economische omstandigheden

Gerelateerde afbeelding

De veranderde economische omstandigheden zorgen in 2002 voor een wereldwijde daling van 25% in nieuw ondernemerschap. In Nederland zelfs met 30 %. De belangstelling voor het opzetten van een eigen bedrijf is overigens nog steeds groot. In 200 1 begon de forse stagnatie, vooral in de kantoorruimte huren rotterdam zakelijke dienstverlening; denk aan adviesbureaus en automatiserings-, ICT-, en internetbedrijven. In die sector werden in 200 1 zelfs vele faillissementen uitgesproken. Recent onderzoek laat zien dat één op de vijf startende ondernemers in het eerste jaar van het bestaan struikelt. Zes van de tien bedrijfjes gaat daarna binnen vijf jaar ‘op de fles’. Faalfactoren worden ten dele gevonden in het ontbreken van een goed ondernemingsplan ( S 6 % ) , te beperkt startkrediet, te lichtzinnig ondernemerschap (onder andere door de in 1 996 versoepelde wettelijke vestigingseisen). Een (te) lange kantoorruimte huren utrecht werkweek (gemiddeld 66 uur), het vinden van klanten, de concurrentie, en slecht betalende afnemers, baren ‘jonge’ ondernemers veel ‘kopzorgen’. Ander onderzoek laat zien dat uitvinders marktkansen laten liggen en moeite hebben hun uitvinding in een eigen bedrijf te commercialiseren, onder andere door geldgebrek (38%), ideeën door anderen ‘ingepikt’ (12%), geen markt (38%), geen geschikte partner kunnen vinden (12%). Onderzoekers geven aan dat slechts een tiende van de technologische kantoorruimte huren amsterdam vindingen succesvol op de markt blijken te zijn. Uitvinders hebben doorgaans onvoldoende inzicht in marktkansen en bezitten vaak onvoldoende ondernemerscapaciteiten. Eén op de vijf starters zou direct stoppen bij de mogelijkheid een vaste baan te krijgen. Aanbevolen wordt onder andere dat uitvinders zich beter moeten scholen in marketing en planning. Het creëren van speciale kantoorruimte huren schiphol financieringsfaciliteiten (onder andere via technostartersfondsen) wordt eveneens bepleit. Daarnaast wordt ervoor gepleit ‘ervaren’ uitvinders als mentor te laten fungeren van uitvinders die het ondernemersvak nog moeten leren.

Europese ondernemingsraad

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Europese ondernemingsraad wint terrein De Europese Richtlijn van 1 994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad heeft voor Nederland geleid tot de op 5 februari 1997 van kracht kantoorruimte huren rotterdam geworden Wet op de Europese ondernemingsraden. Richtlijn en Wet hebben tot doel het recht op informatie en grensoverschrijdende raadpleging van werknemers over grensoverschrijdende aangelegenheden, werkzaam in aangelegenheden multinationale ondernemingen, te verbeteren. Voor een goed begrip: een multinationale onderneming is – kort samengevat – een onderneming met ten minste duizend werknemers in de lidstaten en in ten minste twee lidstaten elk honderdvijftig werknemers. Onder raadpleging vvordt in de richtlijn verstaan de gedachtewisseling kantoorruimte huren utrecht en het instellen van een dialoog tussen werknemersvertegenwoordigers en hoofdbestuur. Euro-OR De Europese ondernemingsraad (Euro-OR) wint langzaam maar zeker terrein. Bij een aantal internationaal opererende ondernemingen functioneert al een Euro-OR met daarin ook Nederlandse ondernemingsraadsleden. Het gaat dan met name om bedrijven, waarvan de hoofdzetel is gevestigd in Duitsland en Frankrijk. Maar ook in Engeland zijn reeds enkele Euro-OR’ en werkzaam, die op kantoorruimte huren amsterdam vrijwillige basis tot stand zijn gekomen. Recent onderzoek liet zien dat voor 105 Nederlandse concerns een Euro-OR vereist is, waarvan er inmiddels meer dan 3 5 één hebben (onder andere Philips. Shell, Unilever. Hoogovens, Canon, Grontmij). Grontmij geeft de Euro-OR naast een informatierecht een consultatierecht, zo werd recent gemeld. Ook Shell acht het nodig dit te doen. 19.1.q1m.1 Onderhandelende Euro-OR De Euro-OR’ en van Genera! Motors IGM) en Ford hebben in samenwerking met Europese vakbonden vergaande overeenkomsten op Europees niveau met concerndirecties afgesloten. Bij GM gebeurde dat nadat het management in het voorjaar kantoorruimte huren schiphol van 2001 een forse reorganisatie met banenverlies had aangekondigd. Bij Ford onderhandelde de Euro-OR over de randvoorwaarden voor de verzelfstandiging van Fords componentendivisie Visteon. Hierna volgen enkele belangrijke en soms toch wel spectaculaire elementen uit deze overeenkomsten.
garanties voor de oprichting van een Euro-OR bij Visteon; afnamegaranties van Ford voor Viste on; vervangende productiegaranties voor producten die vervallen; nalevingsprocedure.
General Motors: geen gedwongen ontslagen en geen benadeling van werknemers; garanties met betrekking tot baanzekerheid; afspraken over uitvoering van de overeengekomen punten op nationaal niveau; garanties met betrekking tot de productie in Luton en Ellesmere Port !compleet met aantallen en types).