Het ideomotoreffect

Het ideomotoreffect werkt ook omgekeerd. Voor een aan een Duitse universiteit uitgevoerd experiment had men gekozen voor een opzet die exact tegengesteld was aan die van Barghs experiment. Studenten werd gevraagd om met een snelheid van dertig stappen per minuut vijf flexplek huren rotterdam minuten lang in een ruimte rond te lopen – ongeveer een derde van hun normale looptempo. Na deze korte oefening herkenden de proefpersonen aan ouderdom gerelateerde woorden (zoals vergeetachtig, oud en eenzaam) veel
62 Deel 1 – Twee systemen
sneller.6 Primingeffecten leiden dus over het algemeen tot een samenhangende reactie: als u mentaal bent voorbereid om aan ouderdom te denken, gedraagt u zich als een oudere, en door u als een oudere te gedragen wordt de gedachte aan ouderdom sterker. Wederkerige verbanden zijn gemeengoed in het flexplek huren utrecht associatieve netwerk. Verblijd worden laat u lachen en lachen geeft u een blij gevoel. Pak een potlood en klem dit tussen uw tanden, met het gummetje naar rechts en de punt naar links. Hou het potlood nu naar voren, met het gummetje tussen uw lippen. U was er zich misschien niet van bewust, maar bij de ene actie kreeg u een glimlach en bij de andere een frons. Aan studenten werd gevraagd om flexplek huren amsterdam de humor van cartoons uit Gary Larsons The Far Side te waarderen terwijl ze een potlood in hun mond moesten houden.? Degenen met de ‘lachende’ uitdrukking vonden de cartoons grappiger dan degenen die door het potlood een frons kregen. In een ander experiment rapporteerden mensen wier gezicht een frons had flexplek huren schiphol gekregen (door hun wenkbrauwen samen te drukken) een sterkere emotionele respons op verontrustende beelden van uitgehongerde kinderen, ruziënde mensen en slachtoffers van ongelukken. 8

Een andere instructie

Stel nu dat u aan het einde van de bladzijde een andere instructie krijgt: tel alle komma’s op de volgende bladzijde. Dit is lastiger, omdat u nu de zojuist ontwikkelde neiging om op de letter F te letten moet flexplek huren rotterdam weerstaan. Een van de belangrijkste ontdekkingen van cognitief psychologen in de afgelopen decennia is dat het overschakelen van de ene op de andere taak, vooral onder tijdsdruk, inspanning vergt. 13 De noodzaak van snelle overschakeling is een van de redenen dat Plus-3 en vermenigvuldigingen zo lastig zijn. Voor Plus-3 moet u tegelijkertijd verschillende cijfers in uw geheugen opslaan en elk cijfer aan een bepaalde bewerking koppelen: sommige cijfers moeten nog worden bewerkt, één cijfer wordt op dit moment bewerkt en het reeds bewerkte cijfer moet worden onthouden. In moderne experimenten over het werkgeheugen moet de proefpersoon regelmatig schakelen tussen twee complexe taken – de uitkomst van de ene taak flexplek huen utrecht onthouden en tegelijkertijd de andere taak uitvoeren.14 Mensen die goed presteren in dergelijke experimenten, scoren over het algemeen ook goed op intelligentietests. 15 Het vermogen om de aandacht te controleren is echter méér dan een maatstaf voor intelligentie; de prestaties van luchtverkeerleiders en straaljagerpiloten worden niet alleen door intelligentie bepaald, maar ook door efficiëntie. r6 Tijdsdruk is een andere drijfveer voor inspanning. Toen u de Plus-3proef deed, werd de belasting deels door uw geheugen en deels door de metronoom bepaald. Net als een jongleur die meerdere balletjes in de lucht moet houden, kon u niet vertragen: de snelheid waarmee informatie uit het geheugen lekt, bepaalt de snelheid en dwingt u om informatie tijdig te verversen en te flexplek huren amsterdam repeteren. Elke taak waarbij u gelijktijdig verschil
46 Deel 1 -Twee systemen
lende gegevens moet verwerken, heeft hetzelfde gehaaste aspect. Tenzij u gezegend bent met een ruim werkgeheugen, zult u gedwongen worden om alle zeilen bij te zetten. De meest inspannende vormen van langzaam denken zijn de vormen die snel denken vereisen. Tijdens de Plus-3-oefening hebt u ongetwijfeld gemerkt hoe ongewoon het is voor uw hersenen om zo hard te werken. Zelfs als u met denken uw geld verdient, zullen slechts weinig mentale taken zo inspannend zijn als Plus-3, of zelfs het onthouden van zes cijfers. Meestal vermijden we flexplek huren schiphol mentale overbelasting door taken in meerdere eenvoudige stappen onder te verdelen en tussentijdse uitkomsten in het langetermijngeheugen op te slaan of op papier te zetten. We kunnen langdurige taken voltooien door het rustig aan te doen – ook hier geldt dus de wet van minste weerstand.

Een intuïtieve oplossing

Het spontane zoeken naar een intuïtieve oplossing lukt niet altijd; soms komt er noch een deskundige oplossing, noch een heuristisch antwoord bij ons op. In zulke gevallen merken we vaak dat we overschakelen op een langzamere, meer weloverwogen en moeizamere vorm van denken. Snel denken omvat beide varianten van intuïtief denken, op grond van expertise en met gebruik van een heuristiek, en daarnaast flexplek huren rotterdam ook de volledig automatische mentale activiteiten van waarneming en geheugen – de ope­raties die je doen weten dat er een lamp op je bureau staat of die je de naam van de hoofdstad van Rusland in herinnering brengen.

Het onderscheid tussen snel en langzaam denken is in de laatste 25 jaar door vele psychologen onderzocht. Om redenen die ik uitvoeriger uiteen zal zetten in het volgende hoofdstuk, zal ik het mentale leven beschrijven aan de hand van een metafoor over twee operateurs, Systeem 1 en Sys­teem 2, die respectievelijk snel en flexplek huen utrecht langzaam denken tot stand brengen. Ik zal de kenmerken van intuïtief en weloverwogen denken bespreken alsof het kenmerken en disposities zijn van twee personen in je geest. In het beeld dat uit recent onderzoek naar voren komt, is het intuïtieve Sys­teem i invloedrijker dan men op grond van ervaring zou denken en is het de geheime auteur van veel van de keuzen en beoordelingen die we maken. Het grootste deel van het boek gaat over de werking van Systeem 1 en de wisselwerking tussen dit systeem en Systeem 2.

 

Wat volgt hierna?

Het boek bestaat uit vijf delen. Deel I beschrijft de basiselementen van een tweeledige benadering van oordelen en keuzen. Het geeft een nadere uitwerking van het onderscheid tussen de automatische operaties van flexplek huren amsterdam Systeem 1 en de gecontroleerde operaties van Systeem 2 en laat zien hoe associatief geheugen, de kern van Systeem 1, voortdurend bezig is met het opbouwen van een samenhangende interpretatie van wat er op elk moment in onze wereld gaande is. Ik probeer een gevoel te geven van de complexiteit en de rijkdom van de automatische en vaak onbewuste pro­cessen die aan intuïtief denken ten grondslag liggen, en van de manier waarop deze automatische processen de flexplek huren schiphol heuristiek van beoordeling ver­klaren. Eén doel van deel I is een taal aan te bieden voor ons denken en spreken over mentale processen.

 

Leveringsbetrouwbaarheid

Leveringsbetrouwbaarheid is een begrip dat gewoonlijk wordt toegepast op leveranciers. Het begrip heeft dan betrekking op de betrouwbaarheid van een leverancier inzake de overeengekomen leveringsvoorwaarden betreffende kwaliteit, kwantiteit en levertijd. Het begrip betreft de input van flexplek huren rotterdam een organisatie. We zullen de begrippen servicegraad en customer-serviceniveau als synoniemen beschouwen. Eerst gaan we nog nader in op het begrip customer service en daarna bespreken we de elementen van customer service.
Het begrip customer service Het begrip customer service heeft in de afgelopen decennia een ontwikkeling doorgemaakt waarin drie stadia kunnen worden onderscheiden (La Londe e.a., 1988): 1 Customer service flexplek huen utrecht als een activiteit. Ondernemingen hanteren het begrip ‘customer service’ voor activiteiten die verband houden met zaken als orderverwerking en de afhandeling van klachten. Customer service wordt eerder gezien als een activiteit die als losstaand moet worden beheerst, dan als een integraal onderdeel van de totale ondernemingsdoelstelling. 2 Customer service als een prestatiemaatstaf Sommige bedrijven zien customer service als een prestatiemaatstaf, bijvoorbeeld: wij leveren 95% van onze orders binnen 24 uur compleet uit. Deze prestatiemaatstaven geven een onvolledig beeld van de werkelijke customer-serviceprestatie: ze zijn vastgesteld vanuit de organisatie en worden niet gemeten bij de aankomst bij de klant. 3 Customer service als een managementfilosofie. Customer service is nauw verbanden met flexplek huren amsterdam het marketingconcept. Net zoals dat het geval is in het marketingconcept moet het customer-serviceconcept in de gehele organisatie doordringen; het is niet de exclusieve verantwoordelijkheid van een functionele afdeling.
Custorner service is een kJantgerichte ondernemingsfilosofie die alle elementen betreffende het raakvlak met de klanten integreert en beheerst, binnen een voorafvastgesteld optimum van kosten en service.
Illustratiefvoor de verschillende interpretaties van het begrip customer service zijn enige uitspraken uit het onderzoek van La Londe en Zinser (1976). Daarin worden onder andere de volgende betekenissen flexplek huren schiphol gegeven aan customer service: • alle activiteiten die nodig zijn om klantenorders te registreren, te produceren, te distribueren en te fabriceren, waarbij zo veel mogelijk wordt geprobeerd fouten te voorkomen; • het betrouwbaar en just in time (JIT) uitleveren van bestellingen; • alle communicatie met klanten over orders, bestellingen, afleveringen, facturering en naservice.

Demand management

Aan de vraagzijde (demand management) is ECR vooral gericht op het Vraagzijde verbeteren van de commercie!e processen tussen handelspartners in de keten. Samen proberen de partijen in de keten de optimale condities te scheppen om de consument de aangeboden producten te laten kopen. Hierbij valt te denken aan het gezamenlijk verrichten van marktonderzoek, het flexplek huren rotterdam samen beheren van assortimenten en het daarmee samenhangende opstellen van gezamenlijke schappenplannen. Maar ook: het samen selecteren van nieuwe afzetkanalen (zoals electronic commerce), het samen ontwikkelen van acties en promoties en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten. Dit vergt een cultuuromslag bij veel retailers en producenten. De aanbodkant (supply management) van ECR is gericht op het verbeteren Aanbodkant van de logistieke en productieprocessen in de gehele keten. De consument moet op het juiste moment ende juiste plaats kunnen beschikken over het product of de dienst. Denk daarbij aan de flexplek huen utrecht levering van grondstoffen en verpakkingsmaterialen aan de producent, aan het optimaal produceren en herbevoorraden van distributiecentra en winkels, maar ook aan het vullen van schappen en het vervoer in het winkelwagentje en wellicht zelfs het thuisbezorgen van goederen en het inruimen van het keukenkastje. Teneinde dit te kunnen realiseren is er een continue informatiestroom nodig om deze goederenstroom te kunnen aansturen. Daarmee komen we bij de derde categorie verbeterconcepten, de onder- Ondersteunende technieken (enabling technologies). ECR richt zieh daarbij op het steunende hanteren van een ‘basistaal’ en de bijbehorende infrastructuur voor het technieken coderen van berichten (electronic article numbering, EAN), voor flexplek huren amsterdam het elektronisch uitwisselen van berichten (electronic data interchange, EDI) en het elektronisch bankieren (electronic funds transfer, EFT). Van een wat andere orde is het ondersteunen van ECR-beslissingen door middel van het gebruik van moderne kostenallocatiesystemen, zoals activity based costing (ABC) en het bijbehorende activity based management (ABM).
Aan de demandzijde worden vier flexplek huren schiphol verbeterconcepten onderscheiden, te weten: 1 het optimaliseren van het assortiment; 2 het verbeteren van promotionele acties; 3 het optimaliseren van productintroducties; 4 het verbeteren van de demand management capabilities.

De Vereniging Logistiek Management

De basis van deze definitie is opgesteld door de Vereniging Logistiek Management (VLM, zie ook paragraaf 12.1). We hebben aan de basisdefinitie ook de retourstromen ende opbouw van de relatie met de klant toegevoegd. Dat wil zeggen dat de wensen van de klant centraal staan.
Logistiek valt niet meer weg te denken uit de westerse maatschappij. Het is een belangrijk hulpmiddel om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Korte levertijden, voldoen aan de specifieke eisen van de klant voor aangepaste producten en efficient beheer van voorraden zijn voorbeelden van enkele uitdagingen waar logistiek zieh voor geplaatst ziet.
De logistieke functie kan het zieh door deze eisen niet langer permitteren om alleen maar ‘volgend’ te zijn. Initiatieven tot verbetering van de marktprestatie zijn niet alleen een marketingvraagstuk. Op eenzelfde wijze is optimalisatie van de productenaanvoer niet alleen een inkoopvraagstuk en is de omloopsnelheid van het vermogen dat vastligt in voorraden niet langer enkel een financieel beslissingsprobleem.
Vereniging Logistiek Management
Deze verbreding van de logistieke functie heeft tot gevolg dat de grenzen Verbreding van tussen functionele gebieden in organisaties aan het vervagen zijn. Tabe! 1.1 de logistieke toont het ontwikkelingspad van kantoorruimte huren rotterdam de logistieke functie in grote lijnen. functie
TABEL 1.1 Ontwikkelingspad van de logistiek 1970 Omstreeks 1970 krijgt de logistieke functie vorm. Van oudsher wordt een onderscheid gemaakt in de productielogistiek (material management) en de distributielogistiek (physical distribution), zie paragraaf 1.3. In 1973 wordt de Vereniging Logistiek Management (VLM) opgericht.
1980 De computer is sterk in kantoorruimte huren utrecht opmars. Vooral voor berekeningen van de materiaalbehoefte blijkt deze computer een geschikt hulpmiddel te zijn. De meeste computerbewerkingen worden in de nachtelijke uren per batch verwerkt. De overdag beschikbare informatie loopt dan meestal achter op de realiteit. Stapels met papieren output gebruikt men als informatiebron.
1990 Rand 1990 zien we de uitbreiding van het logistieke werkveld in de richting van inkooplogistiek en reverse logistics. Vandaar dat we bewust de vierdeling binnen het vakgebied Business Logistics onderscheiden.
1995 De aandacht van de logistiek verlegt zieh meer en meer naar zaken buiten de eigen onderneming. Vooral samenwerking met leveranciers staat hoog op de agenda. lnkoop, productie en distributie kantoorruimte huren amsterdam worden daarmee in het licht geplaatst van supply chain management.
2000 Vanaf 2000 wordt samenwerking met afnemers het parool. De vraagkant van de logistiek staat bekend onder de naam demand management. Rand de traditionele processen binnen inkoop, productie, distributie en reverse, ontwikkelt zieh een schil van activiteiten, waar logistiek pregnant bij betrokken is. Door emerging technologies als radio frequency identification (RFID) en SOA wordt het mogelijk am partners met kantoorruimte huren schiphol verschillende informatiesystemen goed met elkaar te laten communiceren.
Nieuwe manieren van samenwerken in de keten worden ge·lntroduceerd: de in paragraaf 1.1 besproken regierol van knooppunten en het Cross Chain Contra! Center (4C).

Een kant van de medaille

De uitstoot is een kant van de medaille, de polarisatie van het arbeidsbestel de andere. Binnen de arbeidsorganisatie loopt het aandeel van de middenkaderfuncties terug, terwijl deze bovendien worden toegekend aan hoger opgeleiden (verdringing). Tegelijkertijd werkt de schudgoot van het kantoorruimte huren rotterdam onderwijs perfect. Verborgen talent komt nauwelijks meer voor, omdat vrijwel iedereen een maatschappelijke positie verwerft die overeenkomt met zijn capaciteiten. Meer zit er dan ook niet in -een dubbeltje wordt nooit meer een kwartje. De mogelijkheden om ‘hogerop’ te komen zijn geblokkeerd: in het onderwijssysteem door gebrek aan talent, en in het werk door de verdringing en polarisatie. Gelijke kansen voor kantoorruimte huren utrecht iedereen, was een lang gekoesterd ideaal. Nu dit toekomstvisioen werkelijkheid is geworden, wordt de keerzijde zichtbaar. Sluipenderwijs is een ‘nieuwe klassenmaatschappij’ ontstaan, met intelligentie
en opleiding als verdelingscriterium, die nog maar weinig kansen tot sociale stijging biedt. Veel mensen zullen zieh erbij moeten neerleggen dat zij het nooit beter zullen krijgen. Dat schept een sociale spanningsbron die zieh uitte bij de verkiezingen van 2002. Opvallend was daarbij de grote mate van latente wrok en rancune in de maatschappij die voor een keer tot uitbarsting kwam. Hoe de kantoorruimte huren amsterdam onderkant van de nieuwe klassenmaatschappij eruitziet, schetste een krant in een speurtocht naar de achtergronden van het verkiezingssucces van de LPF.20 Het leverde een portret op van een achterstandswijk in de voormalige Oostelijke Mijnstreek (Zuid-Limburg). De electorale aanhang van Fortuyn was groot: 23,5%. Niet omdat er zo veel buitenlanders wonen. ‘Je moet hier echt op zoek naar een allochtoon’, zegt een ex-burgemeester, tevens voormalig landelijk politicus. Maar deze lokale verkiezingsuitslag was wel een teken van sociale verbittering; de sociale kantoorruimte huren schiphol samenhang is weg. ‘Daar wonen twee, drie generaties in maatschappelijke achterstand, in de bijstand of in de WAO. Kinderen groeien op in gezinnen waarvan de vader nooit gewerkt heeft. Diebegrijpen dan ook niet waarom ze ’s ochtends om zeven uur op een fiets zouden stappen om naar een baan te gaan.’

De positieve kant

Laten we de positieve kant van deze ontwikkeling niet vergeten. Voor ontwikkelingslanden is deze vorm van globalisering een zegen, die hen in staat stelt zieh op eigen kracht althans ten dele aan hun armoede te ontworstelen, precies zoals de voorstanders van de globalisering altijd hebben beweerd. De mondiale tegenstellingen worden echter scherper. De ‘netwerkeconomie’ schept kantoorruimte huren rotterdam nieuwe concurrentieverhoudingen en Castells schetst een nieuwe arbeidsverdeling4 die de welvaart verdeelt naar vier posities die gebieden in de wereldeconomie innemen: • de producenten van hoge waarde, gebaseerd op ‘informationele’ arbeid vooral te vinden in wat nog steeds de ‘gei:ndustrialiseerde landen’ worden genoemd, hoewel de industrie er een steeds geringere plaats inneemt; • de producenten van grote volumes, gebaseerd op Jage kosten -de lagelonenlanden in Oost-Europa en andere ‘opkomende markten’; • producenten van kantoorruimte huren utrecht grondstoffen, gebaseerd op natuurlijke rijkdommen de olieleveranciers in het Midden-Oosten voorop; • en ten slotte de overbodige producenten, die worden teruggebracht tot gedevalueerde arbeid, die tezamen het grootste gedeelte van de wereldbevolking omvatten. Deze posities kunnen snel veranderen, want de ‘netwerkeconomie’ is instabiel omdat de onderliggende basis -de informatiestromen en de technologische ontwikkeling-instabiel zijn. Nieuwe technologieen stellen nieuwkomers in staat bestaande bedrijfstakken binnen te dringen en bestaande verhoudingen te ontwrichten. Een voorbeeld is de Japanse auto-industrie die haar intrede deed kantoorruimte huren amsterdam op de Amerikaanse markt met kleine, goedkope auto’s. De Japanners boekten succes met hun ‘ontwrichtende technologie’ aan de onderkant van de markt, omdat de gevestigde producenten daarop geen antwoord hadden. Maar naarmate zij groeiden werden zij gedwongen hun activiteiten te verleggen naar de segmenten waar de grotere marges te realiseren zijn. De Japanse auto-industrie kantoorruimte huren schiphol bedient nu de top van de markt, onder andere met het Toyota-merk Lexus. Daarmee worden zij nu zelf bedreigd door indringers en door nieuwe ‘ontwrichtende technologieen’. Met name vanuit de Verenigde Staten, die beter in staat zijn gebleken de ‘cyclus van de creatieve destructie’ te herhalen.5

De immateriele productiviteit

We leven al lang niet meer in de tijd van Taylor, waarin de schaarse hersenen moesten denken voor de ongeschoolde massa. In de loop der tijd hebben mensen meer kennis en vaardigheden verworven, waarvan het ‘industriele model’ slecht gebruik heeft kunnen maken. In de jaren kantoorruimte huren rotterdam zeventig schetste een personeelsmanager mij eens de situatie van een medewerker in een eenvoudige productiefunctie. ‘Ik weet dat hij in zijn vrije tijd voorzitter is van de carnavalsvereniging. Dat betekent dat hij in staat is een ingewikkeld project te coördineren met een doorlooptijd van vier maanden, waarbij tientalten mensen zijn betrokken. En hier mag hij alteen maar doen wat hem wordt opgedragen.’ We hebben gezien hoe in diezelfde jaren zeventig de ‘proeftuinen’ in het kantoorruimte huren utrecht kader van de ‘Humanisering van de arbeid’ uitpakten. Uitbreiding van de beperkte experimenten met de verborgen capaciteiten van mensen op grotere schaal werd onmiddeltijk beschouwd als een bedreiging voor het kennismonopolie van het management. Inmiddels zijn we dertig jaar verder en aangeland in het tijdperk van de herseneconomie. De technologische infrastructuur van onze samenleving, in combinatie met het toenemend aantal kenniswerkers, vergt juist een productiestelsel dat een optimaal beroep doet op de productieve capaciteiten van mensen. Die zouden tot uitdrukking moeten komen in een groei van de immateriele productiviteit. Dat deze groei stagneert is een belangrijke indicatie dat het model van bevel en controle de vooruitgang belemmert. De managementfunctie is in kantoorruimte huren amsterdam toenemende mate abstract geworden. Taylors wetenschappelijke manager kende elk detail van het productieproces. Zijn taak was om de arbeiders te leren hoe zij hun inspanningen konden omzetten in een maximaal resultaat. Tegenwoordig worden grote aantalten begaafde jonge mensen opgeleid voor het managementberoep, zonder relatie tussen de managementfunctie en het primaire proces. Zij hebben kantoorruimte huren schiphol geleerd abstracte modelten toe te passen die erop zijn gericht ieders productiviteit zichtbaar en meetbaar te maken. Maar die modelten dragen niet bij tot het mobiliseren van de productieve vermogens van mensen.

De kwaliteitscontrole

‘Geen baasjes meer aan de productielijn, maar groepen van zes of zeven werknemers met aan het hoofd een kantoorruimte huren rotterdam team coach, een arbeider die is aangewezen door de directie en een klein beetje meer verdient dan de anderen maar dezelfde taken uitvoert.’ De groep regelt zelfstandig zaken als de verdeling van de leden over de werkplekken, de opvang kantoorruimte huren utrecht van het ziekteverzuim en de kwaliteitscontrole. Maar: ‘Dat is geen zelfsturing. De voertuigen rollen nog steeds langs de lijn in een snelheid die door de directie is bepaald ende taken zijn nog steeds opgesplitst in eenheden van korte duur (1,7 minuut per seconde) waarvan de inhoud strikt is voorgeschreven.’ De productiemanager vat de voordelen van de nieuwe productiestructuur samen. De tussenlaag van de ‘baasjes’ is weggesneden en hun werk is gedelegeerd aan de groep. Daarmee kantoorruimte huren amsterdam is een substantiele kostenreductie gerealiseerd. Tegelijkertijd is de productiedwang van het systeem verscherpt. ‘Je kan vaststellen dat de groep harder is tegenover zijn Jeden dan de hierarchie.’ Goed, dat is de auto-industie, de ‘oude economie’, waarvan het belang voor de werkgelegenheid steeds verder terugloopt. Maar ook in de groeisectoren van de ‘nieuwe economie’ vinden we ‘talloze kantoorruimte huren schiphol werksituaties waarin de activiteiten zijn ontworpen of omgevormd volgens dezelfde principes van standaardisering van operaties en rationalisering van kennis. ( … ) Het betreft hier echter een gemoderniseerd taylorisme, aangepast aan een personeelsbestand van een hoger cultureel niveau.’