Manager en organisatiecultuur

Gerelateerde afbeelding
Wanneer een nieuw aangestelde medewerker een organisatie leert kennen, of een nieuw aangetrokken manager verandering in een organisatie wil aanbrengen, zal men zich steeds moeten realiseren dat een organisatie meer is dan structuur en gedrag volgens richtlijnen en procedures. Bij nadere kennismaking stuiten we doorgaans ook op ‘iets’ in organisaties, dat tot op zekere hoogte ongrijpbaar is. In uitspraken, denk- en handelwijzen van mensen in organisaties wordt kantoor huren rotterdam dit ‘iets’ wel als zeer bepalend ervaren. Dit ‘iets’ zijn we de laatste jaren ‘organisatiecultuur’ gaan noemen.
organisauesrrucruur Een organisatiecultuur wordt allereerst gevormd door de heersende ideeën die een (groot) waarden aantal organisatieleden uitdragen en met zich meedragen in termen van geldende waarden, normen normen en overtuigingen. Waarden houden verband met zaken die mensen belangrijk vingedrag den, en bepalen dan bewust – maar veelal onbewust – het menselijk kantoor huren utrecht gedrag. Gedrag uit zich in organisaties in de wijze waarop leiding wordt gegeven en mensen met elkaar omgaan, in de dingen die organisatieleden doen of nalaten en in de keuzen die worden overtuigingen gemaakt. Achter dit gedrag gaan waarden en normen, verwachtingen, overtuigingen en houdingen schuil die een belangrijke rol spelen. Dit is nu de bestaande organisatiecultuur. Uit ‘loyaliteit aan het bedrijf (waarde) komt bijvoorbeeld voort dat we ‘op tijd zijn’ (norm) en dat ook belangrijk vinden. In kantoor huren amsterdam overtuigingen brengen organisatieleden dit ook gevraagd of zelfs ongevraagd tot uitdrukking. Overtuigingen zijn de opvattingen en meningen over de werkelijkheid, die organisatieleden uitdragen. Het brengt hen ertoe bepaald gedrag te vertonen, informatie op een bepaalde wijze te verspreiden enzovoort. Op zichzelf kantoor huren schiphol genomen ordent een overtuiging de specifieke ervaringen. Dit houdt tevens in dat zich daarmee dus beelden, respectievelijk vertekeningen kunnen gaan voordoen, bijvoorbeeld in uitspraken in een productieafdeling in een middelgroot industrieel bedrijf ‘”. die stafmedewerkers; bij ons zijn ze veel te theoretisch’ of ‘”. researchmanagers zijn altijd te laat’.

Verschillen per managementniveau

Gerelateerde afbeelding

Verschillen per managementniveau
Uit voorgaande activiteiten blijkt dat de manager het belangrijkste deel van zijn tijd besteedt aan het communiceren met organisatieleden en mensen en instanties buiten de organisatie. Dit verschilt kantoor huren rotterdam echter per managementniveau.
Topmanagement De eisen die aan topmanagers worden gesteld zijn onderhevig aan verandering. Uit een onderzoek onder 1500 topmanagers uit twintig verschillende landen tekent zich voor de volgende decennia een nieuw managementprofiel af. De topmanager van morgen zal moeten uitblinken op de volgende gebieden: strategiebepaling human resources management marketing/ sales conflicthantering/ onderhandelen.
Op het prioriteitenlijstje van directeuren prijkt werving en behoud van personeel op nummer 3, terwijl het werven kantoor huren utrecht van nieuwe klanten en het verlenen van service aan klanten de eerste zorgen zijn (zie figuur 1 . 3).
Strategie, marketing en sales werden altijd al belangrijk gevonden. De laatste jaren bleek meer dan ooit dat vooral ook aandacht geschonken moest worden aan (het aantrekken en behouden van) mensen in de organisatie. Verder menen onderzoekers dat in de 21s te eeuw vijandige overnemingen, protectionisme en bedrijfsspionage het leven van de topondernemer zuur kantoor huren amsterdam zullen maken. Dit verklaart de relevantie van onderhandelen en conflicthantering.
De topmanager zal een ‘great communicator’ moeten zijn die zijn medewerkers inspireert. Verder kenmerkt hij zich door zijn creativiteit, enthousiasme en open geest. Daarnaast zal de topman, in ethisch kantoor huren schiphol opzicht, een ‘schoon verleden’ moeten hebben. En ‘last but not least’ zal de manager zich als een politicus moeten weten te gedragen, zowel binnen zijn eigen organisatie als daarbuiten.

Ontvangen en overdragen van informatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ontvangen en overdragen van informatie Een leidinggevend functionaris moet steeds goed op de hoogte zijn van wat er rondom en binnen zijn bedrijfseenheid gebeurt. Om tijdig problemen te kunnen kantoor huren rotterdam signaleren is informatie nodig. De bedrijfseenheid dient steeds tijdig en voldoende informatie te ontvangen om doeltreffend op gebeurtenissen te kunnen reageren.
Nemen van hes/uiten Elke leidinggevende functionaris komt te staan voor onvoorziene situaties, ook al streeft men steeds naar planmatige actie. Soms worden problemen lange tijd genegeerd, waardoor ze uiteindelijk in een acute crisis resulteren. Problemen kan men dan niet uit de weg gaan, bijvoorbeeld kantoor huren utrecht bij een conflict tussen afdelingen of ondergeschikten, of een plotseling stagneren van de toevoer van hulpbronnen. Hiervoor moet men dan uiteraard oplossingen vinden en beslissingen nemen. Allereerst moet men er dan voor zorgen dat door aanpassingsmaatregelen zo snel mogelijk verder gewerkt kan worden. Voorts moet men zoeken naar structurele aanpassing of verandering zoeken, om kantoor huren amsterdam te voorkomen dat dezelfde problemen zich weer voordoen.
Tijd management Leidinggevende functionarissen dienen de vaardigheid te bezitten een goed ‘tijdmanagement’ te voeren. Zij moeten ervoor zorgen niet het gevoel te krijgen geleefd te worden. Rekening houdend met te voeren werkoverleg en de nodige inspraak is het bijvoorbeeld van belang de ‘kunst’ van het effectief vergaderen als vaardigheid aan te leren.
Te rreinkennis en resultaatgerichtheid Prioriteiten stellen en aan anderen overlaten wat maar mogelijk is, is uiteraard van belang. Het afhandelen van de zaken in de juiste volgorde is trouwens een belangrijke vaardigheid voor een ieder die doeltreffend wil werken. Leidinggevende kantoor huren schiphol functionarissen moeten terreinkennis hebben en dienen resultaatgericht te werken. Zowel voor henzelf als voor hun medewerkers is dit, in termen van te bereiken resultaten, een maatstaf voor hun functioneren. Met andere woorden, resultaten van het werk dienen tastbaar te worden (gemaakt).

Aandacht en inspanning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

We richtten ons op afgemeten taken, zoals Plus-1, waarbij we precies wisten waar de proefpersoon op elk moment aan dacht.3 We spraken de getallen in op band, op de maat van de metronoom, en instrueerden de  proefpersonen om de getallen een voor een te herhalen oft e manipuleren, in hetzelfde ritme. We ontdekten al snel dat de grootte van de pupillen van seconde tot seconde veranderde, afhankelijk van de zwaarte van de taak. De responscurve zag eruit als kantoorruimte huren rotterdam een omgekeerde V. Zoals u zelf hebt gemerkt met de oefening Plus-r of Plus-3, wordt de taak lastiger naarmate je meer cijfers toevoegt. De vereiste mentale inspanning wordt bijna te veel wanneer u tijdens en direct na de korte pauze de gemanipuleerde string moet opzeggen en neemt weer af terwijl u uw kortetermijngeheugen ‘leegt’. De pupilgegevens corresponderen exact met uw subjectieve ervaring: langere reeksen leiden tot meer verwijding, de rekentaak vergt extra inspanning en de maximale kantoorruimte huren utrecht pupilgrootte valt samen met de maximale inspanning. De oefening Plus-r met vier cijfers leidde tot meer verwijding dan het direct nazeggen van een reeks van zeven cijfers. De oefening Plus3 bleek nog veel lastiger. In de eerste vijf seconden werden de pupillen bijna 50 procent groter en nam de hartslag toe met zeven slagen. 4 Dit is de maximale inspanning die mensen kunnen leveren – hierna geven ze het gewoon op. Toen we onze proefpersonen meer cijfers gaven dan ze konden onthouden, werden hun pupillen niet groter. (Soms werden de pupillen zelfs kleiner.) Gedurende enkele kantoorruimte huren amsterdam maanden werkten we in een ruime kelder, met een camera- en projectiesysteem waarmee we beelden van de pupillen van de proefpersonen op een scherm in de gang konden afbeelden; bovendien konden we horen wat er in het laboratorium gaande was. De grootte van de geprojecteerde pupil bedroeg ongeveer dertig centimeter. Het was fascinerend om te zien hoe de pupil groter en kleiner werd tijdens de test. We amuseerden onszelf en verbaasden bezoekers door te ‘weten’ wanneer de proefpersoon de rekentaak opgaf. Tijdens een vermenigvuldiging werden de pupillen normaal gesproken kantoorruimte huren schiphol binnen enkele seconden aanzienlijk groter. Nadat de proefpersoon het antwoord had gevonden of de taak had opgegeven, werden ze direct weer kleiner. We bekeken de beelden in de gang en verbaasden soms de proefpersoon met de vraag: ‘Waarom heb je het opgegeven?’ Het antwoord vanuit het lab was dan: ‘Hoe wist je dat ik het heb opgegeven?’, waarop we antwoordden: ‘We kunnen direct in je ziel kijken!’

Rechtsbescherming

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voordat het bestuursorgaan tot uitvoering van de bestuursdwang kan overgaan, dient het besluit tot toepassing van bestuursdwang aan de overtreder
3.4 Rechtshandhaving 117
en eventuele derdebelanghebbenden schriftelijk te worden medegedeeld, aldus art. 5:24 lid 3 Awb. Deze bepaling opent rechtsbeschermingsmogelijkheden voor de overtreder. Het besluit tot het toepassen van bestuursdwang is een beschikking. Dit houdt in dat alle rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb hierop van toepassing zijn. Met name de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (na indiening kantoorruimte huren rotterdam van een bezwaarschrift) wordt nogal eens aangegrepen om een dreigende effectuering van de bestuursdwang opgeschort te krijgen. De bestuursdwang zelf is een feitelijk handelen. Dit houdt in dat tegen een dergelijk handelen rechtsbescherming open staat bij de burgerlijke rechter. Met name zal de overtreder dan moeten aantonen dat kantoorruimte huren utrecht de overheid onrechtmatig heeft gehandeld bij de effectuering van de bestuursdwang.
Kostenverhaal De kosten van bestuursdwang zijn voor rekening van de overtreder, tenzij deze redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoren te blijven, aldus art. 5:25 lid 1 Awb. Deze kosten kunnen volgens art. 5:26 Awb met een dwangbevel worden ingevorderd. De overtreder kan verzet aantekenen tegen het dwangbevel bij de rechtbank door de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort, te dagvaarden (art. 5:26 lid 3 Awb).
Geen verplichting tot toepassen bestuursdwang Er bestaat voor de overheid _in het algemeen geen verplichting tot het kantoorruimte huren amsterdam toepassen van bestuursdwang. Het is een min of meer vrije bevoegdheid. De vrijheid wordt echter beperkt door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De rechter toetst het besluit tot toepassing van bestuursdwang aan deze beginselen. Met name in gevallen waar het initiatief tot toepassing van bestuursdwang niet van de overheid zelf uitgaat maar van derdebelanghebbenden, dient de kantoorruimte huren schiphol overheid de conflicterende belangen degelijk af te wegen. De vrijheid van de overheid om van toepassing van bestuursdwang af te zien staat dan haaks op het recht van de burger op handhaving van overheidsvoorschriften.

Beslistermijn

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een bestuursorgaan overweegt om een bestuursdwangaanschrijving te doen tegen de eigenaar van een illegaal bouwwerk. Deze aanschrijving is een beschikking die niet door de belanghebbende eigenaar is aangevraagd. Het bestuursorgaan dient de eigenaar de gelegenheid te geven om op kantoorruimte huren rotterdam het voornemen tot de aanschrijving te reageren.
Art. 4:8 lid 2 Awb bepaalt verder nog dat het bestuursorgaan de gelegenheid tot bedenkingen niet hoeft te geven indien de belanghebbende een wettelijke verplichting tot het verstrekken van gegevens heeft, en hij die gegevens niet heeft verstrekt.
100 3 Bestuursrecht algemeen
• Voorbeeld Een belastingplichtige voldoet niet aan zijn verplichting om een aangiftebiljet in te vullen. In dat geval hoeft kantoorruimte huren utrecht de Belastingdienst hem niet te horen voordat ambtshalve een aanslag wordt opgelegd.
Art. 4:9 Awb geeft belanghebbende de keuze om de zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen.
Art. 4:11 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan toepassing van art. 4:7 en 8 Awb achterwege kan laten, indien: a de vereiste kantoorruimte huren amsterdam spoed zich daartegen verzet; b de belanghebbende al in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze bij een eerdere beschikking of een ander bestuursorgaan naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan; of c het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt als de belanghebbende daarvan niet reeds tevoren in kennis is gesteld.
Dit artikel heeft kantoorruimte huren schiphol betrekking op beschikkingen die niet het beoogde effect zouden hebben als de belanghebbende daarvan tevoren op de hoogte is.
•Voorbeeld De memorie van toelichting bij de Awb noemt als voorbeelden: last tot binnentreden van een woning en machtiging tot het afluisteren van een telefoongesprek.

Een bestuursorgaan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het rechtsgevolg waarop een beslissing van een bestuursorgaan op een verzoek om vergoeding van schade, veroorzaakt binnen het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, is gericht, is dat naar publiekrecht al dan niet een aanspraak op betaling van schadevergoeding wordt gevestigd. De in het voorliggende geval beweerdelijk geleden kantoorruimte huren rotterdam schade werd, naar Van Vlodrop BV stelde, veroorzaakt door een beleidswijziging, die was vastgelegd in het ‘Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen 1993’. In het Meerjarenplan werd onder meer aangegeven op welke wijze appellant aanvragen om vergunningen op grond van art. 8.36 in samenhang met art. 8.8 lid 2 sub a Wm zou beoordelen. Dit plan, dat een uitwerking bevatte van het in art. 4.3 Wm bedoelde nationale milieubeleidsplan, diende als een beleidsregeling te worden aangemerkt. Nu de beweerdelijk geleden schade derhalve was veroorzaakt kantoorruimte huren utrecht binnen het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, volgde uit het vorenoverwogene dat, anders dan appellant meende, de brief van 20 november 1995, voor zover daarbij het verzoek van Vlodrop BV om schadevergoeding was afgewezen, een besluit was als bedoeld in art. 1 :3 Awb. Vervolgens diende de Afdeling de vraag te beantwoorden of tegen dit besluit beroep op de bestuursrechter openstond. De Afdeling overwoog in dit verband het volgende. Aan het stelsel van afdeling 8.1 .1 Awb ligt blijkens de parlementaire geschiedenis het streven ten grondslag naar een in de rechtspraktijk goed hanteerbare kantoorruimte huren amsterdam afbakening van bevoegdheden tot beoordeling van de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden door de algemene bestuursrechter, de bijzondere bestuursrechters en de burgerlijke rechter. Met name uit de parlementaire geschiedenis van art. 8:3 Awb kan worden afgeleid dat de wetgever heeft beoogd zo veel mogelijk te voorkomen dat binnen een reeks van uit elkaar voortvloeiende of anderszins nauw met elkaar samenhangende beslissingen van een bestuursorgaan een scheiding zou moeten worden aangebracht wat betreft de rechters die bevoegd zijn tot toetsing van de verschillende beslissingen. Naar het oordeel van de Afdeling paste het in dit stelsel de algemene dan wel bijzondere bestuursrechter slechts bevoegd te achten tot kennisneming van beroepen tegen een zuiver schadebesluit, indien die rechter ook bevoegd was te oordelen over beroepen tegen de schadeveroorzakende uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid zelf. Indien derhalve tegen de schadeveroorzakende uitoefening van de kantoorruimte huren schiphol publiekrechtelijke bevoegdheid geen beroep bij de bestuursrechter kon worden ingesteld, dan was er ook geen beroep mogelijk tegen een besluit naar aanleiding van een verzoek om vergoeding van schade die daardoor was veroorzaakt. Een wettelijke belemmering in de bevoegdheid van de bestuursrechter om kennis te nemen van een beroep tegen de schadeveroorzakende uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid werkte aldus door in zijn bevoegdheid kennis te nemen van een beroep tegen een naar aanleiding van die bevoegdheidsuitoefening genomen schadebesluit.

Hinderbestrijding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ad 2 Hinderbestrijding in het gebied tussen bron en ontvanger Als het niet (voldoende) mogelijk is om de geluidhinder bij de bron aan te pakken, dan zijn hiertoe mogelijkheden verder van de bron af. Om te bewerkstelligen dat de omgeving niet meer hinder heeft van de bron van geluid dan toegestaan, kan het bevoegde bestuursorgaan zones vaststellen rondom kantoorruimte huren rotterdam industrieterreinen, wegen, en spoor-, tram- en metrowegen.
· Zonering rond industrieterreinen Indien bij de vaststelling of een herziening van een bestemmingsplan aan gronden een bestemming wordt gegeven waardoor een industrieterrein ontstaat – een nieuwe situatie dus -, moet de gemeenteraad daarbij tevens een rond het terrein gelegen zone vaststellen, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan (art. 40 WGH). Tevoren moeten burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek instellen (art. 42 lid 1 WGH) waaruit blijkt welke kantoorruimte huren utrecht geluidsbelasting woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in de zone zullen krijgen vanwege het nieuwe industrieterrein en welke maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsbelasting binnen de toegestane waarde te laten blijven. Die waarde is voor woningen 50 dB(A) (art. 44 WGH), dat is de zogenoemde voorkeursgrenswaarde. Burgemeester en wethouders mogen echter binnen de grenzen van de gemeente een hogere waarde vaststellen (art. l lüa lid 1 WGH): het maximum is kantoorruimte huren amsterdam voor in een bestemmingsplan opgenomen woningen 55 dB(A) en voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen 60 dB(A) (art. 45 WGH). Alleen als toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein -maar ook van een weg of een spoorweg onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel · overwegende bezwaren ontmoet van kantoorruimte huren schiphol stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard mag een hogere waarde worden vastgesteld (art. 1 lüa lid 5 WGH).

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Intrekken van een vergunning of een ontheffing Indien niet overeenkomstig de vergunning of de ontheffing of de daaraan verbonden voorschriften is of wordt gehandeld, kan het bestuursorgaan de vergunning kantoorruimte huren rotterdam of de ontheffing intrekken (art. 18.12 Wm). Intrekken kan ook als de algemene regels (de AMvB’s) die op de vergunning of ontheffing betrekking hebben, worden overtreden. Voordat het bestuursorgaan tot intrekken overgaat, stelt het de overtreder in de gelegenheid zijn handelen in overeenstemming met de voorschriften te brengen. Er is na de bezwaarschriftenprocedure rechtstreeks beroep mogelijk op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Gedogen Gedogen is het kantoorruimte huren utrecht bewust niet optreden tegen wetsovertredingen. Een bestuursorgaan kan bijvoorbeeld bewust niet optreden, hoewel een bedrijf zonder de vereiste milieuvergunning in werking is. Gedogen is uiteraard in strijd met de bedoeling van de wet. Bovendien brengt het rechtsonzekerheid teweeg, zeker als het gedogen niet op een besluit van het bestuursorgaan berust en de overtreding kenbaar voortgezet wordt. Niet-optreden veroorzaakt bij anderen nog meer overtredingen. Toch is het niet zo dat de wet het bestuursorgaan verplicht om op te treden: de wet zegt dat het bestuursorgaan bestuursdwang kantoorruimte huren amsterdam kan toepassen, een dwangsom kan opleggen en een vergunning kan intrekken. Er wordt van uitgegaan dat het bestuursorgaan alleen in sommige overmachts- en overgangssituaties mag nalaten om op te treden.
•Voorbeeld In haar uitspraak formuleerde de Afdeling bestuursrechtspraak de volgende mening over gedogen: ‘Wat betreft de vraag of verweerders ook van de bevoegdheid tot het aanzeggen van bestuursdwang kantoorruimte huren schiphol gebruik dienen te maken, geldt bij toepassing van de milieuwetgeving als uitgangspunt, dat in het kader van de handhaving tegen niet naleving wordt opgetreden. Er kunnen zich echter uitzonderlijke situaties voordoen, waarin van handhaving door middel van bestuursdwang kan worden afgezien, het zogeheten gedogen.

Het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het verslag moet jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het verslagjaar aan het bestuursorgaan dat de milieuvergunning verleent, worden overgelegd. De gegevens die moeten worden verstrekt, zijn beperkt tot de gegevens die het bestuursorgaan nodig heeft voor de beslissing kantoor huren rotterdam omtrent de vergunningverlening, het te voeren milieubeleid, de controle op de voortgang van de uitvoering van het beleid en voor de uitvoering van bindende EU-besluiten. Bij of krachtens AMvB kan worden bepaald in hoeverre een bestuursorgaan bij het aanbrengen van beperkingen of het verbinden van voorschriften aan een milieuvergunning kan afwijken of nadere eisen kan stellen ten aanzien van de milieuverslaglegging. Bij de milieuvergunning kunnen dus voor de milieuverslaglegging minder of extra verplichtingen worden opgelegd dan de standaardverplichtingen kantoor huren utrecht uit de AMvB.
Desgevraagd krijgt eenieder in het bedrijf binnen uiterlijk zes maanden na het verslagjaar inzage in het verslag of een kopie tegen kostprijs. Het bedrijf maakt tevoren bekend dat het verslag verkrijgbaar is.
Volgens art. 12.12 Wm beheert het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) een openbaar register dat kantoor huren amsterdam gegevens bevat over de externe veiligheid, dat wil zeggen gegevens over: de veiligheid buiten inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of krachtens een Wm-vergunning aanwezig mogen zijn; en de veiligheid buiten transportroutes en buisleidingen waarover of waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd, voor kantoor huren schiphol zover die veiligheid kan worden beïnvloed door een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.