Vordering van woonruimte

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een vergunning om woonruimte te onttrekken, samen te voegen of om te zetten wordt niet verleend als het belang van het behoud van de woningvoorraad groter is dan dat van de aanvrager van de vergunning, en er geen voorwaarden of voorschriften kunnen worden gesteld om het belang van winkel huren rotterdam het behoud van de woningvoorraad voldoende te dienen. Een bekende voorwaarde is het storten van een bedrag in een fonds met behulp waarvan nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd. De splitsingsvergunning kan slechts worden geweigerd in verband met de noodzakelijke samenstelling van de woningvoorraad, de stadsvernieuwing en de indeling en staat van onderhoud van het gebouw.
8.6 Huisvestingswet 321 Burgemeester en wethouders kunnen bestaande woonruimte, leegstaande gebouwen of gedeelten daarvan of woonruimte die zonder de benodigde huisvestingsvergunning in winkel huren utrecht gebruik is, vorderen als woonruimte indien dat voor een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de woonruimte noodzakelijk is. Hier gaan art. 40 t/m 60 Huisvw over. In afwijking van de normale rechtsbeschermingsregels in de Awb kan een belanghebbende tegen een besluit tot vordering direct beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er vindt geen bezwaarschriftenprocedure plaats en geen beroep op de rechtbank. De afdeling doet in principe uiterlijk binnen acht weken na de ontvangst van het beroepschrift winkel huren amsterdam uitspraak.
De gebruiker ten behoeve van wie gevorderd is, moet aan de gemeente of (als dat zo is bepaald) aan de eigenaar, maandelijks een vast te stellen vorderingsvergoeding betalen. De vorderingsvergoeding wordt met inachtneming van de geldende prijsvoorschriften vastgesteld op een bedrag dat in het economisch verkeer redelijk is (art. 47 Huisvw).
Ad e Bovengemeentelijke voorschriften Provinciale Staten kunnen richtlijnen vaststellen voor gemeentebesturen voor de huisvestingsvergunning en de wijzigingen in de woningvoorraad. Dat kunnen zij alleen winkel huren schiphol doen als het provinciale ruimtelijk-ordeningsbeleid dat nodig maakt of als de gemeenten hun huisvestingsbeleid niet op elkaar hebben afgestemd.

De Woningwet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Deze bepaling geldt alleen voor monumenten, maar niet voor beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit heeft tot gevolg dat bouwvergunningsvrije activiteiten zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd binnen be
306 8 Overige wetten voor winkel huren rotterdam ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
schermde stads- en dorpsgezichten aan gebouwen die niet tevens monument zijn. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van het beschermde stads- en dorpsgezicht. Zo kunnen bijvoorbeeld berghokjes, dierenverblijven, groentenkastjes, carports, pergola’s en kleine dakkapellen worden gebouwd zonder vergunning.
In art. 44 Wonw zijn uitputtend de weigeringsgronden voor een bouwvergunning vermeld. Een van de weigeringsgronden is de omstandigheid dat voor een bouwwerk een vergunning ingevolge de Monumentenwet winkel huren utrecht of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze is geweigerd. Met andere woorden: weigering van de vergunning op grond van de Monumentenwet betekent automatisch weigering van de vergunning ingevolge de Woningwet.
De termijn voor verlening van een reguliere bouwvergunning ingevolge de Woningwet is twaalf weken. De termijn winkel huren amsterdam voor verlening van een vergunning ingevolge de Monumentenwet is maximaal zes maanden en na verdaging twaalf maanden. De Woningwet bepaalt ook dat een bouwvergunning automatisch is verleend indien niet binnen de termijn van twaalf weken een beslissing is genomen. Dit staat op gespannen voet met het hiervoor vermelde in art. 44 Wonw. In beginsel houdt dit immers de mogelijkheid in dat de winkel huren schiphol bouwvergunning (automatisch) is verleend door tijdsverloop en dat de vergunning ingevolge de Monumentenwet alsnog zou kunnen worden geweigerd.

Woongelegenheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan haar woongelegenheden en onroerende aanhorigheden, en aan woongelegenheden en onroerende aanhorigheden van derden; c het in stand houden en verbeteren van de direct aan de woongelegenheden en de aanhorigheden, grenzende omgeving; d het beheren, toewijzen en verhuren van woongelegenheden winkel huren rotterdam en onroerende aanhorigheden; e het vervreemden van woongelegenheden en onroerende aanhorigheden; f het aan bewoners van bij de toegelaten instelling in beheer zijnde woongelegenheden verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, alsmede het, aan personen die te kennen geven een zodanige woongelegenheid te willen betrekken, verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met het huisvesten van die personen, en g de werkzaamheden die winkel huren utrecht noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de werkzaamheden, genoemd bij a tot en met f.
Daarnaast draagt volgens art. 12a Bbsh de toegelaten instelling bij aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar haar woongelegenheden gelegen zijn. Ter uitvoering daarvan kan de toegelaten instelling (uitsluitend) overgaan tot: a het bouwen, verwerven, bezwaren en slopen van andere gebouwen dan woongelegenheden; b het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan andere gebouwen dan woongelegenheden; c het in stand houden en winkel huren amsterdam verbeteren van de omgeving buiten de directe nabijheid van woongelegenheden; d het verhuren van andere gebouwen dan woongelegenheden; e het vervreemden van andere gebouwen dan woongelegenheden; f het verrichten van andere werkzaamheden die ten goede komen aan het woongenot in een buurt of wijk en g de werkzaamheden die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de werkzaamheden, genoemd bij a tot en met f.
Bij de uitvoering daarvan winkel huren schiphol moet de toegelaten instelling zich wel het bijdragen aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar haar woongelegenheden gelegen zijn als enige of voornaamste doel stellen (art. 12a lid 3 Bbsh).

Beslissingstermijn en aanhouden beslissing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het exploitatieplan, dat voor de in de aanvraag begrepen grond is vastgesteld, is nog niet onherroepelijk Het is ongewenst dat een bouwplan afwijkend van een vastgesteld exploitatieplan winkel huren rotterdam gerealiseerd kan worden voordat het exploitatieplan onherroepelijk is omdat het doel van het exploitatieplan daardoor gefrustreerd kan worden. De aanhouding van de beslissing op de aanvraag bouwvergunning duurt totdat het exploitatieplan onherroepelijk is. Niettemin kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning verlenen indien een ingesteld beroep geen gevolgen kan hebben voor de toetsing van het bouwplan of de aan de bouwvergunning te verbinden voorschriften, dan wel
deze gevolgen naar het winkel huren utrecht oordeel van burgemeester en wethouders niet opwegen tegen het belang dat met verlening van de bouwvergunning is gediend.
Ad 3 Beschermde stads- en dorpsgezichten Sommige stads- en dorpsgezichten zijn het waard op grond van de Monumentenwet 1988 te worden aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht. Na deze aanwijzing stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan of beheersverordening vast ter bescherming van het stads-of dorpsgezicht. Het gevolg van de aanwijzing is dat de beslissing op aanvragen voor een bouwvergunning wordt aangehouden totdat het nieuwe bestemmingsplan of de beheersverordening ter bescherming van het stads- of winkel huren amsterdam dorpsgezicht in werking is getreden (art. 51 lid 2 Wonw). De aanhoudingsplicht geldt niet voor bouwwerken die normaal gesproken bouwvergunningsvrij zijn, maar vanwege · het bouwen in een beschermd stads- of dorpsgezicht of · omdat ze plaats vinden in, op, aan of bij een monument toch aan een (lichte-) bouwvergunning gebonden zijn (art. 43 lid 2 Wonw).
Omdat voor bouwen in opdracht winkel huren schiphol van de gemeente of dat behoort tot gewoon onderhoud geen bouwvergunning nodig is, geldt ook daarvoor geen aanhoudingsplicht.

Een verbouwing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een aanvraag bouwvergunning moet aan dergelijke gebruiksvoorschriften van de bouwverordening worden getoetst. Het Bouwbesluit 2003 schrijft voor dat in bouwwerken voorzieningen zijn voor drinkwater, elektriciteit, gas en afvoer van afvalwater. De bouwverordening schrijft voor winkel huren rotterdam dat deze voorzieningen zijn aangesloten op de openbare distributienetten en voor afvalwater op de openbare riolering. Een bouwvergunning moet dus geweigerd worden als niet is voorzien in deze aansluiting. Als het bouwplan in de aansluiting voorziet en het bestemmingsplan niet in de weg staat aan de aansluiting maar naburige eigenaren de aansluiting verhinderen, is de belemmering van privaatrechtelijke winkel huren utrecht aard op grond waarvan de bouwvergunning niet kan worden geweigerd. Dergelijke problemen kan men voorkomen door aan de bouwvergunning voorwaarden (onder de huidige Woningwet ‘voorschriften of beperkingen’) te verbinden als bedoeld in art. 56 Wonw, aldus de Afdeling bestuursrecht (ABRvS 9 juli 1999, AB 1999/447).
Het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem De Woningwet verplicht de gemeente om in de bouwverordening voorschriften op te nemen tegen het bouwen op verontreinigde bodem. Deze winkel huren amsterdam voorschriften hebben uitsluitend betrekking op bouwwerken (art. 8 lid 3 Wonw): a waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven en b voor het bouwen waarvan een reguliere bouwvergunning is vereist.
De voorschriften hebben echter geen betrekking op bouwwerken die naar aard en omvang gelijk zijn te stellen met bouwvergunningsvrije of lichtbouwvergunningplichtige bouwwerken en die de grond raken, of ten aanzien waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd.
Een verbouwing op een winkel huren schiphol etage kan dus niet worden verhinderd vanwege bodemverontreiniging. Op een bouwplan waardoor wederrechtelijk gebruik zal ontstaan, hebben de bodemverontreinigingsvoorschriften uit de bouwverordening wel betrekking.

De hoogte van de antenne

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien het een andere antenne betreft dan bedoeld onder 2°: de hoogte van de antenne, met antennedrager, is, gemeten vanaf de voet, of indien deze is bevestigd aan de gevel, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist, minder dan 5 m; G container voor huishoudelijke afvalstoffen: 1 de hoogte van de container, gemeten winkel huren rotterdam vanaf het aansluitend terrein, minder is dan 2 m; en 2 indien de container bovengronds wordt geplaatst: de bruto-oppervlakte minder is dan 4 m2; H gebouw ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer: 1 de hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, minder is dan 3 m; en 2 de bruto-oppervlakte minder is dan 15 m2; rolhek, luik of rolluik bij andere gebouwen dan woningen: 1 het rolhek, luik winkel huren utrecht of rolluik aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie is geplaatst; en 2 voor ten minste 90% uit glasheldere doorkijkopeningen bestaat; J magazijnstelling: 1 de hoogte, gemeten vanaf de voet, meer is dan 3 m maar minder dan 8,5 m; en
230 6 Woningwet: nieuwbouw
2 de magazijnstelling niet is voorzien van een verdiepingsvloer of loopbrug; K verandering van niet-ingrijpende aard aan een bestaand bouwwerk: 1 de verandering geen betrekking heeft op de draagconstructie van dat bouwwerk: 2 de bebouwde oppervlakte niet wordt uitgebreid; en 3 het bestaande niet-wederrechtelijke gebruik wordt gehandhaafd.
18 C Bouwwerk van beperkte omvang op erf is Lager dan 3 m en opp. is kleiner dan 5 m2 D Antenne is lager dan 40 m E Nutsgebouw of voor het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of wegverkeer is lager dan 5 m en opp. is kleiner dan 50 m De bij C, D en E bedoelde bouwwerken zijn: C Het bouwwerk van beperkte omvang (art. 3 lid 1 onder b Bblv) heeft een hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, die minder is dan 3 m, en een bruto-oppervlakte die winkel huren amsterdam minder is dan 5 m2. D Een antenne-installatie ten behoeve van onder meer mobiele telecommunicatie (art. 3 lid 1 onder e of f of lid 3 onder c Bblv) heeft een hoogte, gemeten vanaf de voet van de antenne, of indien de antenne is geplaatst op een antennedrager, gemeten vanaf de voet van de antennedrager, die minder is dan 40 m. E Het gebouw ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer (art. 3 lid 1 onder h Bblv) met een hoogte die minder is dan 5 men een bruto-oppervlakte die minder is dan 50 m2•
Noodzaak van een bouwvergunning (speciaal) Hierna worden drie specifieke vragen behandeld over het nodig zijn van een bouwvergunning. 1 Mag men een bouwplan bij de beoordeling splitsen in een winkel huren schiphol bouwvergunningplichtig deel en een bouwvergunningsvrij deel? 2 Wanneer is een bouwplan ‘een verandering van niet-ingrijpende aard aan een bestaand bouwwerk’, waarvoor geen bouwvergunning nodig is? 3 Wat geldt er als bouwer en bestuur van mening verschillen over de noodzaak van een bouwvergunning?

Woonvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Volgens art. 13a Wonw kunnen burgemeester en wethouders, indien niet wordt voldaan aan de welstandseisen voor nieuwe of bestaande bouwwerken, degene die als eigenaar van een bouwwerk of kantoor huren hoofddorp standplaats dan wel uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen daaraan, verplichten tot het treffen van voorzieningen. Zij stellen daarbij een termijn en de voorzieningen moeten ertoe leiden dat wel aan de welstandseisen wordt voldaan. Of er sprake is van strijd, in ernstige mate, met redelijke eisen van welstand als bedoeld in art. 12 lid 1 Wonw wordt dus beoordeeld door burgemeester en wethouders aan de hand van de in de welstandsnota in de vorm van beleidsregels opgenomen kantoor huren emmen welstandscriteria. Er is dus ten aanzien van welstand een nader besluit van burgemeester en wethouders vereist om vast te stellen dat niet wordt voldaan aan de eisen alvorens een handhavingsbesluit kan worden genomen. Bij overtreding van het Bouwbesluit 2003 of de bouwverordening is geen nader besluit nodig.
Als een bestaand gebouw tot woning wordt verbouwd of er wordt een nieuwe woning gebouwd, vindt toetsing aan de kantoor huren ridderkerk voorschriften plaats door middel van de bouwvergunning. Als een bestaand gebouw als woning in gebruik wordt genomen, zonder bouwen dus, kan die toetsing niet plaatsvinden. Om te voorkomen dat gebouwen die niet geschikt zijn om te bewonen toch in gebruik worden genomen als woning, heeft men de Woningwet-woonvergunning ingevoerd (art. 60 Wonw). Een woonvergunning is nodig als men een bestaand kantoor huren weert gebouw dat niet als woning is gebouwd als woning in gebruik wil nemen. Daarbij gaat het om een gebouw dat op zichzelf geschikt is om te bewonen; en waarvan het laatste gebruik niet wonen is; of waarvan het laatste gebruik wonen is maar dat gebruik wederrechtelijk (illegaal) is.

De gemeenteraad

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De gemeenteraad kan dus alleen afzien van het vaststellen van een exploitatieplan als het verhaal van kosten verzekerd is en het niet noodzakelijk is een van deze vijf punten te regelen. De punten kantoor huren hoofddorp 3, 4 en 5 zijn locatie-eisen.
Verplichte onderdelen van het exploitatieplan zijn (art. 6.13 lid 1 Wro): a een kaart van het exploitatiegebied; b een omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied; c een exploitatieopzet, bestaande uit: 1° voor zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden; 2° een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een raming van de planschade die voor kantoor huren emmen vergoeding in aanmerking zou komen; 3° een raming van de opbrengsten van de exploitatie, en de peildatum van deze drie ramingen; en bij 6° de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.
Facultatief is het bijvoegen van een kaart waarop het voorgenomen grondgebruik is aangegeven en de gronden welke de gemeente beoogt te verwerven.
Bij een exploitatieplan kan worden bepaald dat het verboden is bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren totdat voor de betreffende gronden een uitwerkingsplan (art. 3.6 lid 1 onder b Wro) in werking is getreden. Bij het exploitatieplan kan worden bepaald dat burgemeester en kantoor huren ridderkerk wethouders ontheffing kunnen verlenen van dit verbod (art. 6.12 lid 6 Wro). Door dit gebruiksverbod in een exploitatieplan bij een uit te werken bestemmingsplan kan, zolang geen uitwerkingsplan in werking is getreden, worden voorkomen dat de gewenste wijze van uitvoering van de exploitatie wordt doorkruist.
Gebruik van grond kan aldus worden gekoppeld aan het exploitatieplan; nog belangrijker is dat in de Woningwet is geregeld dat een bouwvergunning voor een bouwplan waarvoor een exploitatieplan moet worden vastgesteld (art. 6.2.1 Bra), alleen mag worden verleend als er geen strijd is met een exploitatieplan of met de krachtens het exploitatieplan gestelde eisen (art. 44 lid 2 onder g Wonw). De verplichte weigering bouwvergunning is een ingrijpend instrument waarmee kantoor huren weert het exploitatieplan kan worden gehandhaafd. Zolang het exploitatieplan niet onherroepelijk is, moeten burgemeester en wethouders volgens art. Süa Wonw de beslissing op een aanvraag om bouwvergunning aanhouden voor een bouwplan in een exploitatieplan indien er geen grond is om de vergunning te weigeren en het exploitatieplan, dat voor de in de aanvraag begrepen grond is vastgesteld, nog niet onherroepelijk is. De aanhouding duurt totdat een exploitatieplan onherroepelijk is. Niettemin

De minister van Verkeer en Waterstaat

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De minister van Verkeer en Waterstaat bereidt een rijksinpassingsplan voor om op een locatie een rivierverruimende maatregel te treffen waarna hij het ontwerp voor het plan ter inzage legt. Vervolgens besluiten hij en de minister van VROM gezamenlijk over de vaststelling van het kantoor huren hoofddorp rijksinpassingsplan nadat gelegenheid is gegeven zienswijzen in te dienen. Indien een rijksinpassingsplan wordt vastgesteld zonder dat tot coördinatie is besloten, treedt de minister van VROM in de plaats van zowel burgemeester en wethouders als de gemeenteraad (art. 3.28 lid 2 Wro). Bij het ‘startbesluit’ wordt ook de minister aangewezen die de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van de besluiten zal verrichten. In het besluit kan (analoog aan de regeling bij de provinciale coördinatie) worden kantoor huren emmen bepaald dat de voor de verwezenlijking van het nationale beleid benodigde besluiten door het Rijk worden genomen in plaats van de bestuursorganen die dat normaliter doen. De minister van VROM en de in het besluit aangewezen minister (in het voorbeeld dus de minister van Verkeer en Waterstaat) nemen dan gezamenlijk de uitvoeringsbesluiten.
De coördinatie door het Rijk vindt plaats volgens de procedure die bij gemeentelijke coördinatie is beschreven. Evenals de provincie heeft het Rijk de mogelijkheid om in de plaats te treden van de bestuursorganen kantoor huren ridderkerk indien die niet de benodigde besluiten nemen. De coördinerende minister en de vakminister nemen dan in de plaats van het bestuursorgaan het besluit (art. 3.36 lid 1 Wro). De vakminister is de minister tot wiens taakgebied het besluit behoort: de minister van Verkeer en Waterstaat zal bijvoorbeeld samen met de coördinerende minister in de plaats treden van een waterschap dat weigert een benodigd besluit te nemen.
4.3.4 Grondgebruik en grondverwerving Op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht (Belwp) moeten rechthebbenden gedogen dat openbare werken van algemeen nut worden aangelegd en in stand kantoor huren weert gehouden (art. 1 Belwp). Tegenover het gedogen staat het recht op volledige schadevergoeding. Een bekend voorbeeld is de plicht om te gedogen dat er kabels en leidingen in de grond worden aangelegd en gehouden. Deze Belemmeringenwet kent speciale procedureregels en stelt een beroepsgang op het gerechtshof open tegen het besluit om een gedoogverplichting op te leggen.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Procedure De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Awb is van toepassing (afdeling 3.4 Awb). Daarbij gelden enige extra eisen: burgemeester en wethouders geven niet alleen in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen kennis van het ontwerp, maar doen dat ook in de Staatscourant. De kennisgeving vindt ook elektronisch plaats: op de officiële internetsite van de gemeente en op de internetsite die dienst gaat doen als ‘landelijke voorziening kantoor huren hoofddorp voor alle visies, plannen, besluiten, verordeningen of AMvB’s’ (art. 1.2.2 Bro). De bestuurlijke vooroverlegpartners krijgen de kennisgeving elektronisch toegezonden, bijvoorbeeld per e-mail. Ten aanzien van de gemeenten is toezending alleen verplicht aan de besturen van bij het plan een belang hebbende gemeenten (art. 3.8 lid 1 onder b Wro). Burgemeester en wethouders publiceren de kennisgeving voorafgaand aan de terinzagelegging (art. 3:12 Awb). Dit betekent dat de datum van de publicatie minstens één dag voor de aanvang van de terinzagelegging moet liggen. Eenieder kan kantoor huren emmen zienswijzen naar keuze mondeling of sèhriftelijk naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een zienswijze moet gemotiveerd zijn.
Uit de stukken blijkt in hoeverre en op welke wijze de gemeente gehoor heeft gegeven aan de in het vooroverleg door de bestuurlijke partners gemaakte opmerkingen. Indien dat naar het oordeel van Rijk of provincie in onvoldoende mate is geschied, zal zeker van die zijde worden aangedrongen op nader bestuurlijk overleg. In dat overleg zal duidelijker worden of de gemeente bereid is de wensen van Rijk of provincie te honoreren. Indien dat niet het geval is en het betreft kantoor huren ridderkerk een voor Rijk of provincie essentieel onderdeel, dan kan worden gestart met de voorbereiding van een interventie, bijvoorbeeld door het geven van een aanwijzing omtrent de inhoud van het bestemmingsplan of het voorbereiden van een beroepschrift tegen het bestemmingsplan. Deze voorbereiding kan in het overleg aan de gemeente worden gemeld. Rijk of provincie dienen tijdens de daarvoor beschikbare termijn van zes weken een zienswijze in. Na afloop van deze terinzageligging/zienswijzetermijn stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen 12 weken vast (art. 3.8 lid 1 onder 3 Wro). In die periode beslissen Rijk of provincie definitief welke juridische maatregelen zullen worden getroffen indien de gemeente niet bereid blijkt de zienswijze over te nemen. Het vaststellingsbesluit van de gemeente wordt binnen twee weken na de kantoor huren weert vaststelling bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentehuis.
Burgemeester en wethouders plaatsen de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan tevens in de Staatscourant en op de website van de landelijke voorziening. Gelijktijdig verzenden zij de kennisgeving langs elektronische weg aan de diensten en bestuursorganen aan wie de kennisgeving van het ontwerp was toegezonden.